Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Na?ini pretvorbe geotermalne energije u elektri?nu energiju - Usporedba geotermalnih elektrana s konvencionalnim elektranama E-mail
Autor Ivana Aleri?   

 

  • USPOREDBA GEOTERMALNIH ELEKTRANA S KONVENCIONALNIM ELEKTRANAMA

Bez obzira na to koristi li se geotermalna energija za proizvodnju elektri?ne energije ili izravno, karakteristike geotermalnih ležišta odre?uju tehnologiju za iskorištavanje. Geotermalni fluid ?esto sadrži velike koli?ine plinova kao što je vodikov sulfid i razne kemijske otopine koje mogu biti i vrlo otrovne. Zbog toga se mogu pojaviti problemi korozije, erozije i taloženja kemijskih spojeva što dovodi do propadanja cjevovoda i turbina pa ?ak i smanjenja u?inkovitosti postrojenja. Ti problemi se izbjegavaju kombinacijom upotrebe materijala otpornih na koroziju, kontrolom temperature fluida, pro?iš?avanjem pare i uporabom sredstava za sprje?avanje korozije.

 

Specifi?nosti geotermalnih elektrana:

  • nema izgaranja goriva, što smanjuje troškove, ali tako?er minimalizira i zaga?enje okoliša
  • niska temperatura i tlak pare ima za posljedicu nisku termodinami?ku iskoristivost postrojenja (tipi?no ~15%) u usporedbi s termoelektranama na fosilna goriva (35-38%)
  • dugotrajni i složeni postupak puštanja u pogon svrstava geotermalne elektrane pogodnijima za pokrivanje baznog optere?enja nego za pokrivanje vršnog optere?enja
  • geotermalne elektrane trebaju biti smještene što bliže proizvodnoj bušotini kako bi se izbjegli transportni gubici
  • geotermalna elektrana snage 100 MW troši oko 80 t/h pare. Taj se protok obi?no postiže s više proizvodnih bušotina koje crpe isto ležište
  • para ima poprili?nu koli?inu minerala, koji uvjetuju eroziju i koroziju elemenata turbine. To zahtijeva kontinuirano i zna?ajno održavanje
  • po?etni troškovi geotermalne elektrane su viši budu?i da je osim elektrane potrebno izgraditi i bušotinu, što predstavlja zapravo najve?i trošak. Me?utim, s vremenom se troškovi smanjuju budu?i da je raspoloživost resursa stabilna i predvidiva. Tako?er, geotermalna elektrana nije ovisna o tržišnim kretanjima cijena energenata
Tags:     geotermalna energija      na?ini pretvorbe      elektri?na energija


Index ÄŤlanka
Na?ini pretvorbe geotermalne energije u elektri?nu energiju
Geotermalne elektrane sa suhom parom
Geotermalne elektrane s isparavanjem
Geotermalne elektrane s binarnim ciklusom
Usporedba geotermalnih elektrana s konvencionalnim elektranama
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?