Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Ivana Aleri?   

Na samom po?etku nastanka Zemlje sve kopnene mase su bile spojene u jedan gigantski kontinent nazvan Pangaea, nakon ?ijeg je raspada Zemljina kora po?ela poprimati današnji oblik. Kontinenti su dio kore i u neprestanom su gibanju.

Teorija tektonike plo?a pretpostavlja da se Zemljina površina sastoji od nekoliko velikih krutih plo?a (kontinentalne i oceanske) na ?ijim granicama dolazi do horizontalnog pomicanja. Procesi u Zemljinoj unutrašnjosti mogu pomicati plo?e tako da izme?u njih nastaju procjepi, ili pomicati plo?e jednu prema drugoj, skra?uju?i i/ili savijaju?i ih, kao i skliznuti jedna ispod druge prilikom njihova kontakta. Navedena gibanja na mjestima dodira imaju za posljedicu ?este potrese, no istovremeno to su i mjesta zna?ajnijih geotermalnih resursa.

S to?ke gledišta iskorištavanja geotermalne energije, najzna?ajnija geotermalna polja se o?ekuju duž rubova velike Pacifi?ke plo?e, tzv. „Pacific Ring of Fire“ (Pacifi?ki plameni prsten).

Geotermalni izvori u svijetu

Rije? geotermalna dolazi od gr?kih rije?i geo (zemlja) i therme (toplina). Pod pojmom „geotermalna energija“ smatramo onu energiju koja se može pridobiti iz Zemljine unutrašnjosti i koristiti u energetske ili neke druge svrhe.

Temperatura Zemlje

Temperatura Zemljine unutrašnjosti raste s dubinom. Na dubini od 80 do 100 km temperatura stijena iznosi izme?u 600 i 1.200 °C. Toplina neprestano struji od izvora u Zemljinoj unutrašnjosti prema površini.

Temperatura Zemljine površine najviše ovisi o zra?enju Sunca. Utjecaj tog zra?enja opaža se u gornjim dijelovima kore do dubine 30 m. Na toj dubini temperatura je stalna. Porast temperature s dubinom Zemlje naziva se geotermalni gradijent.

Upravo je geotermalni gradijent jedan od prvih pokazatelja koji upu?uje na potencijalno ležište. Karte geotermalnih gradijenata ukazuju na podru?ja lokalnih anomalija. Srednja vrijednost geotermalnog gradijenta primjerice za Europu iznosi 0,03 °C/m, dok u Hrvatskoj postoje dva razli?ita podru?ja:

- Dinaridi i Jadran: 0,015° - 0,025 °C/m,

- Panonski dio: >0,04 °C/m.Index ÄŤlanka
Iskorištavanje geotermalne energije u energetici
Vrste geotermalnih ležišta
Na?ini primjene geotermalne energije
Upotreba geotermalne energije i utjecaj na okoliš - Geotermalna energija u Hrvatskoj
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?