Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Na?ini pretvorbe energije valova i plime i oseke u elektri?nu energiju E-mail
Autor Leo Jerki?   

Plima i oseka nastaju kao posljedica djelovanja Mjeseca i Sunca na povrinu vode u svim oceanima na planeti. Amplituda plime i oseke ovisi o me?usobnom trenuta?nom poloaju Zemlje, Sunce i Mjeseca, s time da u ovisnosti o tom poloaju amplituda, a i frekvencija pojavljivanja plime i oseke na nekom mjestu mogu zna?ajno varirati. Amplituda tako moe varirati od 10 cm do preko 12 metara. U zapadnoj Europi na Atlantiku je vremenski razmak izme?u dviju plima 12 sati i 25 minuta, a na podru?ju Indokine se plima javlja jednom u 24 sata.

Više...
 
E-mail
Autor Leo Jerki?   

Energija plime i oseke je jedan od najstarijih tipova energije koju koriste ljudi. Ta energija ne zaga?uje okoli, pouzdana je i lako predvidljiva za razliku od energije vjetra i valova. Sama energija plime i oseke se moe koristiti na dva na?ina:

Više...
 
E-mail
Autor Leo Jerki?   

Energija oceana, tj. plime i oseke, te valova je jo uvijek relativno slabo istraeno i iskoriteno podru?je proizvodnje energije. I dok je energija plime i oseke relativno rijetko koritena, ipak njena povijest see sve do doba antike, kad se sli?no kao i energija vodotoka po?ela upotrebljavati u prvim mlinovima s vodenim kota?em. S druge strane koritenje energije valova je prvi puta zabiljeeno tek u 18. stolje?u. Ulaskom u doba velikog prodora obnovljivih izvora energije ova dva izvora energije mogu igrati zna?ajnu ulogu u energetskom miksu budu?nosti, pogotovo u dravama smjetenim na velikim svjetskim oceanima.

Više...
 
Zna?aj i vizija energije valova i plime i oseke u budu?nosti E-mail
Autor Leo Jerki?   

Tehnologije za iskoritavanje energije valova i energije plime i oseke su jo uvijek u za?ecima svog razvoja, tako da se o?ekuje da ?e oba ta izvora energije u budu?nosti imati zna?ajnu ulogu i udio u razvoju obnovljivih izvora energije na svijetu.

Više...
 


Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?