Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Na?ini pretvorbe geotermalne energije u elektri?nu energiju - Geotermalne elektrane sa suhom parom E-mail
Autor Ivana Aleri?   

  • GEOTERMALNE ELEKTRANE SA SUHOM PAROM

Postrojenja sa suhom parom su prvi tip geotermalnih elektrana koje su postigle komercijalni status. Upravo prvo postrojenje instalirano 1904. u mjestu Larderello u Toskani u Italiji bilo je takvo postrojenje. Koriste suhozasi?enu ili pregrijanu paru s tlakovima viim od atmosferskog tlaka, direktno iz leita bogatog parom.

Para se, dakle, moe direktno iz proizvodne buotine dovoditi u turbinu i nakon ekspanzije isputati u atmosferu. Op?enito je generirana para pregrijana, te sadri samo male koli?ine drugih plinova, uglavnom CO2 i H2S. Ovakav direktni ciklus bez kondenzacije je najjednostavnija i najjeftinija opcija za proizvodnju elektri?ne energije iz geotermalne energije. Primjenjuju se u slu?ajevima kada para sadri velik udio nekondenziraju?ih plinova.

Kod postrojenja s kondenzacijom para se kondenzira na izlazu iz turbine i hladi u konvencionalnim rashladnim tornjevima. Nastali kondenzat moe se koristiti u rashladnom sustavu elektrane i utiskivati nazad u leite. Na taj na?in leite se obnavlja te se odrava potreban tlak.

Geotermalna elektrana - suha para

Tipi?ne jedini?ne snage turbina su izme?u 20 i 120 MW.

Leite Larderello u Italiji i The Geysers u Kaliforniji najve?a su svjetska leita sa suhom parom. Ukupno instalirana snaga postrojenja sa suhom parom u 2004. godini iznosila je 2.460 MW to predstavlja 28% ukupne svjetske instalirane snage. Prosje?na snaga postrojenja sa suhom parom je 39 MW.

Geotermalna elektrana - Geysers
The Geysers jo uvijek najve?e geotermalno polje u svijetu, izvor: geothermal.marin.orgIndex članka
Na?ini pretvorbe geotermalne energije u elektri?nu energiju
Geotermalne elektrane sa suhom parom
Geotermalne elektrane s isparavanjem
Geotermalne elektrane s binarnim ciklusom
Usporedba geotermalnih elektrana s konvencionalnim elektranama
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?