Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Ovo sve morate znati - bioplin E-mail
Autor Ljudevit Emi?   
Nedjelja, 24 Travanj 2011 13:57

Bez povijesti i još pone?ega, ne može.

Povijest anaerobne digestije

Neki zapisi pokazuju da se proizvod anaerobne digestije organske materije "BIOPLIN", koristio još u Asiriji u 10. st. prije n. e., i u Perziji u 16. st. prije n. e. Jan Baptista van Helmont je još u 17. st. prvi ustvrdio i dokumentirao da se BIOPLIN može dobiti prilikom procesa raspadanja organske materije. Alessandro Volta je 1776. utvrdio odnos izme?u koli?ine raspadnute materije i koli?ine BIOPLINA. Kona?no 1808. Humphry Davy utvr?uje potrebu anaerobnog raspadanja organske materije za dobivanje BIOPLINA. Prvo dokumentirano postrojenje za proizvodnju BIOPLINA izgra?eno je u koloniji leproznih bolesnika u Bombaju, Indija 1859. godine. Istraživanja na usavršavanju procesa AD (anaerobna digestija) se nastavljaju i godine 1895. u Exeteru Engleska, pale se prve plinske svjetiljke koje koriste BIOPLIN. Buswell i drugi tokom 1930. istražuju anaerobne organizme i uvjete u kojima oni razvijaju BIOPLIN. Anaerobna digestija je možda najprihvatljivija za gospodarstva koja proizvode velike koli?ine otpadne organske mase. Danas, širom svijeta postoji na desetke milijuna AD koji rade s ve?im ili manjim uspjehom, ovisno o vrsti i uvjetima rada AD-a.

Neke od prednosti AD-a:

 • AD - i u zemljama tre?eg svijeta, Indiji, Kini, Nepalu, daju ogroman doprinos u o?uvanju okoliša.
 • Odsutnost mirisa - farme ne moraju biti dislocirane.
 • Dobivanje visokokvalitetnoga gnojiva - smanjeno korištenje umjetnih gnojiva.
 • Dobivanje bioplina - struja, kuhanje, grijanje, trovanje punice (šalim se :-) ).
 • ?ista voda - vra?anje u proces digestije.

U Europi naro?ito se razvijala AD tehnologija i sistemi tokom ll. svjetskog rata kada je vladala nestašica energenata. Kasnije je taj vid energije malo zapostavljen radi relativno jeftinih fosilnih goriva, a nakon 70-tih ponovno raste interes za AD sisteme. Danas u Europi uspješno radi preko 1.000 AD ve?ih ili manjih sistema. Samo u Njema?koj je u zadnjih 5 g. postavljeno preko 250 AD sistema. Najve?e iskustvo s AD sistemima ima Danska u kojoj sada postoji i uspješno radi 18 velikih (stari podatak) centraliziranih AD sistema.

Sustav anaerobne razgradnje organske materije podrazumijeva:

 • Priprema sirovine.
 • Digestori.
 • Sakuplja?i plina.
 • Sistemi za korištenje plina.
 • Korištenje mulja kao gnojiva.
 • Ho?e li se razvijati zajedni?ki sistem od nekoliko gospodarstava što je za preporuku, jer smanjuje po?etne troškove, a veliki sistemi su i efikasniji, ili pak pojedina?ni, ovisi o mnogo ?imbenika.

 

Uvodni podaci o sirovini, anaerobnim digestorima, i proizvodima anaerobne digestije

 

Što digestor jede i kako živi?

 • Humani i animalni izmet, biljni ostaci, otpad pivarske, pekarske, i sli?nih industrija. Kod otpada mesne industrije obvezno odvajati masti (ova vrsta digestora ne voli masti).
 • Omjer miješanja sirovina/voda: 1/10, PH lagano lužnat.
 • Retencija: Vrijeme zadržavanja sirovine u digestoru 40-60 dana.
 • Dodavanje sirovine u digestor u jednolikim razmacima. Barem dva puta dnevno (i mi grickamo cijeli dan).
 • Grijanje u hladnim danima.
 • Pad: Horizontalni digestori 3-5 % ulaz - izlaz.
 • Odnos: dužina/promjer digestora 5/1.
 • Materijali za izradu: beton, ?elik, prokrom, polietilen, poliesteri, ferocement.
 • Plinosprema, preporu?ljivo odvojena od digestora.
 • Veli?ina digestora, 10-30 m3 izgleda prihvatljivo, ali 50 m3 ili ve?e je bolje.
 • Temperatura sirovine 35oC.
 • ?iš?enje digestora -  jednom godišnje.
 • Sastojci plina: 
  Bioplin je mješavina od 60-70% metana, 30-40% uglji?nog dioksida, te sumporovodika (smrad po trulim jajima) i vodena para.
 • Uglji?ni dioksid nije potrebno odvajati, osim ako se želi smanjivati volumen plinospreme, pove?ati kalori?na vrijednost bioplina, proizvoditi suhi led, ili upuštati ga u staklenike.
 • Topla voda iz motora.
  Ugrijanom vodom sistema za hla?enje motora grijati sadržaj digestora.
  Motor postavljati samo ako je dnevna koli?ina proizvedenog plina dovoljna za njegov rad.
 • Ispušni plinovi iz motora su vrlo opasna ali i korisna rabota.
 • Digestorski Mulj (digestat,efluent, kako vam drago).
  Proizvod anaerobnog procesa u digestoru. Korištenje kao gnojivo.
  Nakon izlaza iz digestora, aeriranja, cije?enja i sušenja tokom nekoliko tjedana dobivate izvanredno gnojivo za vaša polja.
 • Ocjednu vodu vra?ati natrag u proces, jer ?e vam digestor postati veliki potroša? vode.

 

Razliku u procesu razlaganja lako je uo?iti na tablici.

bioplin

Za proces AD potrebna su ve?a po?etna ulaganja u obliku izrade postrojenja koje ?e omogu?iti odvijanje digestije bez prisutnosti kisika. Razvijene su bezbrojne varijante digestora. Mali, veliki, podzemni, nadzemni, djelomi?no ukopani, okrugli pravokutni, uspravni, položeni, metalni, plasti?ni, betonski. Svi su oni izvedivi i mogu?i, ali treba se držati pravila da moraju biti prakti?ni i ne preskupi.Index ÄŤlanka
Ovo sve morate znati - bioplin
Postrojenja za anaerobnu digestiju - #2
Teorija i praksa digestije - #3
Sastav, priprema sirovine za digestor, i na?in punjenja digestora - #4
Ovaj dio obvezno pro?itajte - #5
Bomeometar - #6
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?