Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

Slu?aj Solar-Hrvatska ili kvaka 22 plana 21 E-mail
Autor   
Subota, 21 Travanj 2012 21:30

Ju?er je (petak, 20.04.2012.) u Jutarnjem listu izašao ?lanak o solarnim elektranama koji je izazvao burne reakcije stru?njaka zbog iznošenja zapanjuju?eg spleta neistina i krivih informacija o fotonaponskim sustavima. Krajem istog dana dodatne je reakcije izazvao sastanak Ministra gospodarstva s ?lanovima HUP-a i izjave s istoga. Taman kada su se uredništvo i autori ?lanaka ovoga portala hvatali za glavu smišljaju?i što uop?e napisati kao reakciju na takve izjave i pitali se ima li to sve skupa uop?e smisla, od skupine stru?njaka koji se bave razvojem fotonaponskih sustava nam je stigla reakcija koja u svojoj ozbiljnosti i šaljivosti iskazuje punu frustraciju lin?om koji se provodi nad solarnim elektranama. Bez daljnjeg pametovanja - kompletnu izjavu prenesimo u cijelosti u nastavku:

--

Danas sam saznao da pripadam Masonskoj loži "Opasni solarni lobisti", zahvaljuju?i najve?em stru?njaku za solar u Hrvata Ratku Boškovi?u. Taj status je stekao špigliraju?i curice iza drveta, još dok je išao u osnovnu školu. Zlorabe?i svoj položaj novinara - komentatora, napisao je tekst o štetnosti korištenja solarne energije u Lijepoj našoj. Sve što je u tom bedastom, naru?enom, a vjerojatno i pla?enom tekstu napisano je neistina, pardon dvije stvari su to?ne - ime i prezime autora i današnji datum. Svatko tko se i malo razumije u OIE sa podsmjehom je TO pro?itao. Toliko neznanja i neargumentiranih opaski ve? davno nismo imali prilike pro?itati na jednom mjestu. Svaki komentar bio bi uvreda zdrave pameti, pa je zato najbolje re?i "bez komentara", oprosti mu Bože jer ne zna što ?ini (piše).

No ubrzo nam se osmijeh pretvorio u vrisak kad je na sastanku s ?lanovima HUP-a to isto ponovio i PPVRH, uz opasku da su to kvaziinvesticije, koje plja?kaju gra?ane RH. Normalno silni GW koji su instalirani u zemljama EU za razliku do naših sitnih kW, samo potvr?uju tu tezu o korumpiranoj Europi. Naš kolega koji je prvi sagradio solarnu elektranu u Hrvatskoj odmah se javio Baji?u i zamolio ga da protiv njega odmah pokrene istragu.

E kad PPVRH tvrdi da smo kvazi investitori i plja?kaši, to ima drugu dimenziju pa disciplinirani ?lan Masonske lože mora braniti naše interese, pa evo.

Nakon godina ?ekanja OOUR (osnovna organizacija udruženog rada) OIE iz Uprave za energetiku MINGO, oni isti koji sjede (kao Mujo iz vica sam sjede) potpomognuti novom stru?nom ekipom, ?iji jedan vrlo važan ?lan, za koga  pouzdano znamo da nije imao ni tehni?ki u školi, odlu?ili su svekolikoj hrvatskoj javnosti prezentirati prijedlog novog Tarifnog sustava za OIE.

Prijedlog je ništa drugo nego samo hibrid prijedloga stare vlade i novih, posložen na na?in da generalno stopira razvoj OIE u RH u cjelini. To pokazuje nažalost prvenstveno nekompetentnost ekipe koja je to radila bez konzultacija sa strukom, a rije? je o istim ?inovnicima koji su usporavali projekte i za vrijeme bivše Vlade. Naravno nisu pitali nijednog stru?njaka niti poduzetnika ni proizvo?a?a opreme ništa jer to su sve oni zajedno sa životopisima duljine telefonskog imenika. To su ti savjesni birokrati koji odbijaju studije priklju?aka sveu?ilišnih profesora sa stvarnim iskustvom u energetici i razmišljaju o Prethodnim energetskim odobrenjima godinama jer stranice nisu numerirane, u rubrici na?u „years“ umjesto „godina“ ili znaju bolje koliko košta razvoj jer su i sami konzultanti. To su stru?njaci koji su klimali kad se HROTE-u nalagalo da potpiše ugovore ukupne snage 3 MW preko limita poticaja, a istovremeno slijegali na pitanja zašto pet godina država poti?e samo 1 MW solarne energije i zašto u isto vrijeme nismo pove?ali izdvajanje za OIE iz svakog potrošenog kilowata, što je naravno u skladu s neredom u ovoj državi…

Predložene poticajne cijene, metodologija njihovog izra?una, inputi vezani za tzv. opravdane troškove investicije su pogrešni. Niti jedan, ali niti jedan izra?un nije to?an, vjerojatno jer je sve temeljeno na osnovnoj formuli 1+1= 13. Ako se usvoji novi tarifni sustav (TS), u kome se poticaji za solarne elektrane smanjuju od 33 do 54 posto, tijekom trajanja statusa povlaštenog proizvo?a?a nemogu?e je otplatiti ukupnu investiciju, ukoliko je ista sagra?ena sjeverno od Velebita i Dinare... i ako se dio sredstava koristi iz kredita, bez obzira na koliko godina i s bilo kakvom kamatom.

Preferira se gradnja malih solarnih elektrana na krovovima jer one su male pa se gra?ani samo malo plja?kaju. To je ta plja?ka stolje?a koju PPVRH ostavlja drugima da je istražuju, naime gra?ani drsko pla?aju novac koji sami izdvajaju po svakom potrošenom MW umjesto da to ostave gra?evinarima koji ?e graditi velike hidroelektrane na Savi i Ombli.

Istine radi, instalacije na krovovima ?e u ukupnoj bilanci proizvodnje elektri?ne energije biti zanemarive iako na papiru mogu imati puno MW. To je uostalom lako uo?iti u zemljama EU koje su tek nakon postizanja ciljeva (postotnog udjela proizvodnje elektri?ne energije iz PV-a  u ukupnoj bilanci proizvodnje OIE) smanjile poticaje za izgradnju velikih solarnih elektrana.

Ponovno su nas  uspjeli zgroziti, kao i svih proteklih godina, kad nam se gr?ilo u želudcu kad je trebalo oti?i u MINGORP, na tre?i kat lijevo od lifta. Višesatno ispitivanje i gablec u USKOKU su milina u odnosu na to .

Znanje i rukopis neodoljivo podsje?a na gospodina iz uvoda. Da, da  istog onog koji je špiglirao curice... Nadam se da ?e ga NATO angažirati kao konzultanta za nova oružja, jer kad je u ?etvrtom razredu osnovne škole završio sa špigliranjem nabavio je šprihericu i ga?ao  starije cure da bi im potrgao najlon ?arape, što mu svakako daje referencu kad su nova oružja u pitanju.

Nakon što smo se oporavili od prvog šoka putem medija smo informirani da nemamo pojma jer je korišten austrijski model pa je naš (prepisani) sigurno dobar i isplativ.

"Zašto je MINGO uzeo Austriju kao referentnu zemlju za odre?ivanje visine poticajne cijene za OIE u prijedlogu novog Tarifnog sustava", zapitali smo se MI solarni Masoni?

Austrija se ni po ?emu ne može u energetskom smislu usporediti sa Hrvatskom, a naro?ito kad je u pitanju solarna energija. Geografski položaj, slaba insolacija i loša konfiguracija terena Austrije objektivno onemogu?uju dovoljnu proizvodnost solarnih elektrana. Upravo iz tog razloga oni su se u po?etku okrenuli iskorištavanju svoji komparativnih prednosti, biomase, hidroenergije i bioplina (pospremaju izmet stoke, zamislite drznike).

Pametni ljudi, jer produktivnost, a samim time i isplativost solarnih elektrana u Austriji jednaka je kao da na potoku izgradite hidrocentralu snage 10 MW. Naravno u zemlji poput naše gdje se forsiraju hidrocentrale unato? upozorenjima o neisplativosti takva logika ne prolazi.

Ipak, pritisnuti preuzetim obvezama morali su "uklju?iti" u pri?u i solarnu energiju. Kao odgovoran i discipliniran narod odlu?ili su ispoštivati potpisano, i usvojili dokumente koji su omogu?ili i gradnju solarnih elektrana.

Sukladno svojim potencijalima (razvijena distributivna mreža, koja je mogla apsorbirati sve negativne u?inke malih solarnih elektrana na mrežu) i svjesni svojih nedostataka (alpsko podru?je, s malom insolacijom, veliki broj kišnih dana i magla, zasjenjenje zbog reljefa... te nedostatak kvalitetnih zemljišnih cjelina - kotline) poticali su gradnju malih elektrana na krovovima i to pretežno na skijalištima. Poticajna cijena odgovarala je tadašnjim tržišnim uvjetima i malo po malo Austrijanci su ispunili postavljene ciljeve i potpisane obveze.

Zbog vrlo male mogu?nosti gradnje velikih solarnih elektrana, odlu?ili  su biti pošteni i transparentni pa su poticajnim cijenama namjerno destimulirali njihovu gradnju. (Za razliku od svojih susjeda Njemaca koji isto imaju malu osun?anost, ali puno ve?i potencijal zbog konfiguracije terena - od Hamburga do Munchena Njema?ka je ravnica), ali i ?injenice da imaju vrlo jaku industriju proizvodnje opreme. Svake godine ili ?ak dva puta godišnje prate?i stanje na tržištu, ali i broj instaliranih MW korigirale su se njema?ke cijene, koja je danas takva da jasno kaže svakom investitoru "dosta smo napravili, a vi ako želite pod ovim uvjetima investirati ok".

Dakle mi smo se odlu?ili za austrijski model jer RH ni po ?emu nije sli?na Austriji u segmentu solara, ali ima destimuliraju?i tarifni model, a to se traži. Zašto graditi solarne elektrane kad od isporu?itelja energije ne možeš dobiti provizuju? Bez veze, zar ne, bolje ugljen od kojeg odustaje i RWE, naftu...tu bu uvijek nekaj kapnulo.

U Hrvatskoj, od kad je 2007. stupio na snagu Pravilnik i Tarifni sustav za OIE nikad se nije napravila sustavna analiza omjera cijene opreme i poticaja. Da se to u?inilo odmah bilo bi jasno da sve do 2009. cijena nije pokrivala investiciju u periodu od 12 godina. Prva solarna elektra u Hrvatskoj isplatit ?e se tek nakon 14 godina.

Danas predlaga? tvrdi da mora drasti?no smanjiti poticajne cijene jer je došlo do zna?ajnog pada cijene opreme, ne vode?i pritom ra?una da cijena koju želi smanjiti nikada nije ni bila rentabilna, tako da postotak smanjenja na temelju pada cijene opreme ne ispravlja pogrešku nego je ?ini još ve?om. No kao da je to važno kad je austrijski model, pa nisu oni Dudeki iz Gruntovca.

Danas, umjetna isplativost projekta u 8 godina rezultat je primjene inflacijskog indexa kojim umjetno pove?avamo prihod svake godine (taj faktor ?uva vrijednost novca, a ne stvara realan prihod) i te?ajne politike kojom je prosje?no kretanje te?aja kuna/euro bilo ispod inflacijskog faktora, ?ime se stvarao pove?ani prihod u eurima.

Predlaga? želi ukinuti i taj index što je neobjašnjivo s bilo kog aspekta i može se tuma?iti jedino njegovim kvocijentom inteligencije. Banke pod tim uvjetom jednostavno ne žele kreditirati projekte, a o dolasku ozbiljnih investitora neozbiljno je i razmišljati.

Na koncu možemo lli se s Austrijom usporediti oko bilo ?ega, a posebno kad su investicije u pitanju, uvjeta financiranja-kreditiranja projekata, kamatnom stopom (u Austriji 2,5-3 a kod nas 7-9 posto, ako imaš dobru vezu), ili možda troškovima projekta (priklju?ak na mrežu, komunalne naknade i doprinosi...)? Naravno da ne, ali za pitanje o razlikama sustava odgovor je isti, nema provizije u sustavu gdje se ne ?eka i vlada rad i mir, a ne PPVRH.

Kako su Masoni pa tako i Solarni pristalice "teorije zavjere" držimo da je jedini racionalni odgovor za ovakav bedasti prijedlog  ?injenica da se svi žele izbaciti iz solara kako bi se pogodovalo HEP-u ili možda Agrokoru. Konzum je ve? stavio 10 kW na jedan centar, pa ako ve? nema pinjke od sunca, možda...

Naš je cilj da udio doma?e komponente u projektima dosegne 80%, da doprinesemo pokretanju investicijskog ciklusa, otvaranju novih radnih mjesta i pove?anju zaposlenosti, ali tko ?e vjerovati Masonima i to još solarnim, ljudi budimo ozbiljni. Njima ?e pomo?i ozbiljni politi?ari bez kojih se ne može, koji su samo svojim prijedlogom TS posve zaustavili narudžbe kod jednog hrvatskog proizvo?a?a solarnih panela.

I na kraju što je Kvaka 22 Plana 21?

Kvaka 22 zna?i da nešto možeš na?elno ali postoji za?koljica koja ti to stvarno onemogu?uje.

Plan 21 je od rane zore kukurikanje koje budi i zove investitore i kune se (prije izbora) da ide prema njema?kom OIE modelu.

Odgovor: možete ulagati u OIE ali samo u gra?evinske radove gdje zara?uju tvrtke u kojima pijetlovi imaju udjele… (zeleni jesmo ali ne i naivni…:)). Koga briga za solarne elektrane, jer kad završimo sa gra?evinom možemo ugraditi i prozore, tako i tako mnogi i misle sa su solarni moduli prozori u plavoj boji...

No i Kvaka 22 ima Kvaku 22 jer ukoliko novi Tarifni sustav bude usvojen po po?etnom prijedlogu MINGO-a, to ?e definitivno zna?iti kraj OIE u Hrvatskoj, što je protivno i ciljevima koje je Vlada postavila uredbom i obvezama koje je RH potpisala u dokumentima za pristupanje sa svim posljedicama koje ?e iz toga proiza?i, sukladno našim preuzetim europskim obvezama o 20 postotnom udjelu OIE do 2020. u ukupnoj energetskoj potrošnji...

Zašto  se mi moramo brinuti oko toga, posebno ako jedan visoki državni dužnosnik izjavljuje, citiram "Joj sav se tresem od EU" - zato jer ?emo mi i naša djeca to platiti, a on... TO ve? postaje pitanje morala, a postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija: te dvije rije?i nemaju množinu ... a dobro znamo tko kod nas živi u jednini, a predstavlja množinu.

Pa sad tko je tu GLUP onaj koji prodaje fore ili mi kaj ih ne?emo pušiti??? Jedina nam je utjeha što je  BOLJE ISPASTI GLUP NEGO IZ VLAKA.

Sa poštovanjem,

Prvi tajnik Solarnih Masona

GRUNF

Tags:     solar      tarife      plan 21      obnovljivi izvori energije      MINGO      HUP      Jutarnji list      fotonaponski sustavi
 
Komentari (7)
odgovor svima
7Ponedjeljak, 30 Travanj 2012 20:04
E J
Osobno smatram da je ova tema dovoljno argumentirano obra?ena na ovim stranicama više puta, te je ovo samo jedan opušteniji pristup istom problemu.

Drugo, nažalost cijene izgradnje po kW koje se ovdje spominju su u Hrvatskoj neostvarive zbog nerazvijenog tržišta i konkurencije i zbog zna?ajno viših troškova razvoja uvjetovanih lošim i kompliciranim zakonskim okvirom. Tako da se cijene umjesto 1,5 mil E kre?u bliže 2,5 mil E, posebno želi li se koristiti doma?i proizvod, koji je kvalitetan i postoji. Ne?u ni spominjati zna?ajno ve?e troškove financijskih sredstava (kredita) u Hrvatskoj, nego u spomenutoj Njema?koj.

Tre?e, proizvodna cijena na 30 godina stvarno nije puno ve?a od klasi?nih izvora, me?utim privatni i kapital banaka ne trpi tako dugi rok otplata - te zato trebamo poticaje u po?etnim godinama, a poslije imamo jeftiniju elektri?nu energiju.

I za kraj, nema ni govora o favoriziranju solara, ali niti jedne druge tehnologije. Na ovom portalu svi ?vrsto stojimo iz promoviranja energetske neovisnosti, a za istu se ravnomjerno i transparentno treba poticati sve doma?e i obnovljive izvore energije, jer jedino sinergija svih tih izvora kojih imamo (vjetar, Sunce, hidro, biomasa i bioplin) ?emo dugoro?no imati stabilnu cijenu elektri?ne energije i ste?i energetsku neovisnost, a time i sve druge prednosti za gospodarstvo koje iz toga proizlaze.
zeleni
6Srijeda, 25 Travanj 2012 09:13
papreni 200
Pitajte ?a?i?a kako on misli posti?i plan od 20% obnovljivih izvora do 2020.
zeleni
5Srijeda, 25 Travanj 2012 09:13
papreni 200
Pitajte ?a?i?a kako on misli posti?i plan od 20% obnovljivih izvora do 2020.
Slu?aj solar-Hrvatska
4Ponedjeljak, 23 Travanj 2012 19:04
optimist
Na temelju vlastitog iskustva imao bih puno re?i o teško?ama u procesu razvoja konkretnog projekta SE u Hrvatskoj.
Zakon o OIE govori ravnomjernom poticanju razvoja svih OIE.
Novi prijedlog je najblaže re?eno neozbiljan kao i uradak R.B.-a.
Susjedi nam se smiju i još važe?i NAŠ zakon pojednostavljuju i prilago?avaju sebi i svom podru?ju.
Svima koji mi pošalju mail adresu na algrgic@inet.hr poslati ?u zanimljiv mail koji mi je dostavljen.
Vjerujem u razum ,ali pušem na hladno
3Ponedjeljak, 23 Travanj 2012 12:47
Kalea Marijan
Neukusno, jednostrano i nepristojno, ni?im argumentirano! Za po?etak, izjavljujem da se solidariziram s ?asnim Ratkom Boškovi?em, a protivim na?inu koji je izabrao nepotpisani autor ovog komentara a redakcija obnovljivih.com to s oduševljenjem prihvatila. Unaprijed prihva?am sve drvlje i kamenje koje ?e biti izru?eno na moju malenkost, no pristojno molim za dopuštenje iznošenja samo nekoliko ?injenica.

Prvo, i nepresko?ivo: FN-sustavi ne mogu sudjelovati u namirenju ve?ernjeg vršnog optere?enja, dakle elektroenergetski sustav mora biti izgra?en elektranama, kao da FN-sustava niti nema.

Drugo, ne vidim ikakav razlog da se poti?e i ona FN-proizvodnja koja služi za vlastitu potrošnju ku?anstava koja su instalirala FN-sustav. Zar nije dovoljan poticaj to da elektri?nu energiju dobivaju „besplatno“?

Tre?e: uz sadašnju hrvatsku otkupnu tarifu od okruglo 50 centa/kWh, za FN-sustav od 1 kW, koji bi proizveo najmanje 1000 kWh godišnje, dobilo bi se godišnje 500 eura. Ovaj ?as na europskom tržištu može se dobiti kompletan sustav za oko 1500 eura/kW. Dakle za tri godine pogona bi se vratio uloženi novac. Ako bismo uzeli kredit uz toliku kamatu da moramo vratiti dvostruki iznos (što je nerealno, ali jednostavnije za ra?un), izlazi da bi se uloženo vratilo za 6 godina, još uvijek dvostruko kra?e nego li je trajanje zajam?enoga otkupa.

?etvrto: mi imamo stalnu godišnju progresiju otkupne tarife, a Nijemci stalnu (i to vrlo visoku) godišnju digresiju. Od 1. travnja ove godine Nijemci uvode stalnu mjese?nu digresiju, od 1% mjese?no! Nama je kroz petogodišnje razdoblje primjene otkupnih tarifa za OIE, ta tarifa podignuta za 15%, a u Njema?koj je samo u jednoj godini snižena za toliko postotaka (od 2011. na 2012. godinu). Sadašnja otkupna cijena (od 1. travnja ove godine) u Njema?koj je 19,5 centa/kWh, dakle punih dva i pol puta niža od hrvatske otkupne cijene. K tome: odnosi se samo na dio FN-proizvodnje plasirane u mrežu, ne i na onaj dio FN-proizvodnje potrošen u vlastitu ku?anstvu.

Peto: kada bismo danas imali 100 MW instalirano u FN-sustavima, to bi zna?ilo unaprijedno "zauzimanje" ?ak otprilike 600 milijuna eura, koje bismo tijekom 12 godina zajam?enoga razdoblja otkupa morali platiti proizvo?a?ima.

Naravno, ostaje naša obveza sniženja emisije ugljikova dioksida, ali, nije li razumnije do toga do?i najve?im mogu?im favo¬riziranjem izravne proizvodnje topline sun?anim kolektorima te ve?im poticanjem hidroelektrana, biomase i biogoriva pa, ?ak, i vjetroelektrana, nego li nepromišljenim favoriziranjem fotonaponske proizvodnje?

Marijan Kalea
papir sve trpi
2Ponedjeljak, 23 Travanj 2012 12:44
Univerzalni neznalica
Gospoda Ratko&Ratko su sramota za struke, novinarsku onaj novinar a ekonomsku onaj ministar... a na saborskoj snimci Milanovi? mu se smije jer se Ugrogaz opet sukobljava s medijima prozivaju?i Ve?ernji za bedasto?e... Premijer je, ako sve ovo dozvoljava podjednako kriv za kraj solara u HR kao i ?a?i?... koga ?e takva Vlada privu?i na investicije - ukida indeksaciju pa je onda ipak možda vra?a, odre?uje Tarifu a nije donijela ni Pravilnik a novi Zakon o obnovljivim izvorima energije joj pišu Englezi još od 11 mjeseca... gradit ?e hidroelektrane da zarade tvrtke u kojima ministar ima udjele, nije mu ni bitno je li to sve isplativo i potrebno, kad nemaš djece onda te i ne mora biti briga ho?e li otpla?ivati dugove...
Ratko i Ratko, to su Ratka dva
1Ponedjeljak, 23 Travanj 2012 08:56
Dino Zg
Postovanje!

Drago mi je da se barem netko i kod nas osvrnuo na idiotariju koju sam u petak uspio procitati, kada vec Jutarnji nema muda objaviti na webu spornu kolumnu. Naime, i meni je kao solarnom 'hobistu' iskocila zila glupaca na celu od nervoze zbog silnih gluposti u tekstu, mogu tek misliti kako su profesionalci u industriji dozivjeli cijelu ovu anti-kampanju. Uglavnom, subotu/nedjelju proveo sam guglajuci neke fraze iz teksta, trazeci neko mjesto gdje bi i druga strana dobila priliku za odgovor, i jedinu referenca na sporni tekst sam nasao medju komentarima na slovenskom siteu Val202:
http://www.val202.si/2012/04/petkova-izvidnica-preklopimo-na-sonce/


Da se ne ponavljam previse, c/p komentara sa tamosnje stranice:

"Drago mi je vidjeti da je barem netko citirao prekjucerasnju kolumnu Ratka Boskovica iz Jutarnjeg Lista, kako bih se barem negdje mogao referirati na gluposti navedene u tekstu (kada vec Jutarnji List na svojem webu nije objavio spomenutu kolumnu). Naime, kada biste uz trunku kritickog razmisljanja procitali sporni tekst, shvatili biste da se radi o (kao i u vecini slucajeva kada je Jutarnji List u pitanju) o najobicnijem narucenom pamfletu, sa ciljem oblikovanja javnog mnijenja ka stavu da je u redu zapostaviti solarnu energiju. A nije. A zasto i otkud zelja za takvom promjenom? Pa iz prostog razloga sto ?a?i?u u grandioznim petoljetaškim gra?evinskim planovima vidi HEP kao najve?eg investitora i pokreta?a tko zna kakvih i kolikih investicijskih ciklusa. Odnosno, trenutni je interes Vlade RH da ljudi prestanu poticaje za obnovljive izvore energije doživljavati kao nešto 'zdravo', ve? da višak novaca ostaje HEP-u za kojekakve Plomine, Omble i slicno. Da se razumijemo, i sam sa za ukidanje ikakvih subvencija (bilokakvih bilokome), ali ovakvu pljuva?inu po solarnoj energiji zbilja nije bilo potrebe pokretati.

Sto se tice samog teksta, prvo osvrt na glupost kojom je Boskovic mislio ispasti zabavan, a zapravo je ispao najobicnija budala - "Proizvoditi struju za masovnu potrošnju solarnim panelima je isto kao i skupljati rosu za gradski vodovod....". Pa zapravo nije. Preciznija usporedba bi bila da je proizvoditi struju za masovnu potrošnju solarnim panelima isto što i skupljati kišnicu za gradski vodovod. A kada stvari postavite tako, više i ne zvu?e pre duhovito. Hm, pa mi zapravo i skupljamo kišnicu za gradski vodovod, zar ne? Samo je olakotna okolnost što nam gravitacija i slivne vode idu na ruku, pa svu tu vodu lako 'pokupimo' sa jednog mjesta jer je doslovce cijela zemlja jedan veliki kolektor. Tako nešto ne bi imalo previše smisla sa solarnom energijom (presvu?i cijelu zemlju solarnim panelima :) ), tako da nam preostaje solucija sa hrpom manjih distribuiranih kolektorskih sustava, koji struju predaju u zajedni?ki elektro-energetski sustav. I ne vidim što to?no Boškovi?a tu pretjerano svrbi, ali valjda on zna.

Nadalje, pametni se Ratko dotaknuo i cijene proizvodnje elektri?ne energije iz solarnih panela te ju svrstao u sam vrh, ne navode?i pritom niti jednom referncu za te izra?une. Ne treba biti pretjerano pametan, osim poznavati elementarnu matematiku, pa pomnožiti prosje?nu cijenu fotonaponskih ?elija (od cca 1 euro za 1 watt instalirane snage) sa par drugih faktora i do?i do sasvim drugih pokazatelja. Recimo da imamo sun?anu elektranu instalirane snage oko 1 MW (ili 100 malih obiteljskih po 10 kW, potpuno svejedno). Trošak izgradnje takvog sustava ne prelazi 1.5 mil eura. Takav sustav dnevno proizvodi 4-6 MWh elektri?ne energije (ovisno o mikrolokaciji, ali uzmimo za prosjek 5 MWh). Dan kao što znamo se tokom godine ponovi 365 puta, a vijek trajanja solarnih panela je kao što znamo 25 godina. Uzmimo 20, budu?i da je u zadnjih 5 godina iskorištavanja može do?i do pada iskoristivosti. Dakle, imamo 5 MWh dnevne proizvodnje i oko 7300 dana koliko ?e proizvodnja trajati. Dakle oko 36500 ukupno proizvedenih MWh, uz investiciju od 1.5 mil eura. Samo sekundu, kalkulator... Dakle, 1500000 € / 36500 MWh... Hm, nešto ne štima, meni ispada 41,09 €/MWh. Vjerojatno mi ne valja kalkulator pa izbacuje 41 umjesto 293.

Bilo je tu još hrpa abnormalnih gluposti, koje zbilja ne može napisati nitko tko je barem 5 minuta aktivno razmišljao o problematici, ali zbilja ne želim gnjaviti slovenske kolege sa prepucavanjem na hrvatskom. Valovci, se opravi?ujem, ampak tekst je res predolg da bi ga prevodil na slovenš?ino. Ampak upam da bo vsaj nekaj razumljivo :)"

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?