Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 19 Prosinac 2011 18:58

Naslov je ujedno i naslov objave za medije Udruge Baobab iz Koprivnice od 15.12. ove godine. Udruga ovom objavom poziva Vladu RH da odustane od gradnji štetnih, skupih i nepouzdanih velikih hidroelektrana na rijekama Ombli, Lici, Savi i Dravi. Pri tome se ne ograni?avaju samo na doti?ne elektrane nego dovode u pitanje izgradnje hidroelektrana op?enito zbog sve ve?ih perioda suše koje predvi?aju dugoro?ni klimatski modeli. Cijelu objavu i komentar donosimo u nastavku.

"KOPRIVNICA - Sve zemlje kojima se energetska strategija zasniva na hidroenergiji sada, zbog dugotrajne suše,  moraju uvoziti vrlo skupu struju. Klimatski modeli predvi?aju sve manje kiše i snijega, i to buji?no raspore?eno, što je neprikladno za proizvodnju elektri?ne energije. Stoga još jednom pozivamo Vladu RH da odustane od gradnji štetnih, skupih i nepouzdanih velikih hidroelektrana na rijekama Ombli, Lici, Savi i Dravi!

Izgradnja HE je u kona?nici, prema svjetskim statistikama, skuplja za 56% od planirane cijene, dok proizvodnja struje nikada nije kao što je instalirana. HEP je uložio mnogo napora da HE  prikaže pozitivnima. Spominjano je pove?anje zaposlenosti, no podsje?amo, današnje su HE u potpunosti automatizirane što najbolje dokazuje HE Leš?e u kojoj nema zaposlenih. Pri gradnji HE Leš?e, jedan od najja?ih argumenata bio je razvoj turizma, no iz Instituta za turizam su tada izjavili da HE nisu turisti?ki potencijal nigdje u svijetu pa tako ni u Hrvatskoj. Upravo suprotno, na Dobri je prije izgradnje brane bio razvijen rafting turizam kojeg sada više nema. Ta je propaganda išla tako daleko da je utjecaj na okoliš prikazivan pozitivnim, iako HE potpuno brišu prirodnu rijeku.

Sustav rijeka potpuno se mijenja hidroelektranama. Štete se ispoljavaju kroz drasti?ne promjene u razini podzemnih voda, što ima velik utjecaj na sušenje šuma i nastanak višemilijunskih šteta. Sušenje šuma hrasta lužnjaka u velikoj šumi Repaš zbog promjena razine podzemnih voda uzrokovalo bi štete od stotina milijuna eura! Poreme?ene podzemne vode imaju utjecaj i na poljoprivredu. HE zaustavljaju protok sedimenta te uzrokuju poja?anu eroziju obala  za što je nužna skupa sanacija. Osim šteta od erozije, novci gra?ana odlaze na skupe radove Hrvatskih voda od ispravljanja posljedica izgradnje tih istih HE. HE spre?avaju male poplave, ali upravo one najblagotvornije koje donose plodno tlo, pro?iš?avaju vodu u rukavcima, mrtvicama i poplavnim šumama. HE me?utim ne samo da ne spre?avaju velike poplave, nego ih poja?avaju. Dokaz za to su poplave u Pakistanu koje su, izme?u ostaloga, uzrokovane i velikim branama. Klima postaje sve ekstremnija i nepredvidljiva te ?e prijetnja od velikih poplava biti sve ve?a.  Izgradnja HE u Hercegovini smanjila bi dotok rijeke u plodnu dolinu Neretve te bi more ja?e ulazilo u Neretvu. Time bi se zasolilo mukom stvarano plodno tlo.

Energetska u?inkovitost i istinski obnovljivi izvori energije (vjetra, sunca, geotermalna, bioplin…) dugoro?no nemaju alternativu ako Hrvatska želi postati napredna zemlja, sa?uvati okoliš, razvijati visoke tehnologije, turizam i održivu, ekološku poljoprivredu. Dok zemlje u okruženju ulažu u nju, solarna energija se u Hrvatskoj doživljava kao skupa tehnologija,ne-ekološka te neisplativa za bilo kakva ulaganja. To je naivno gledanje, jer se gleda samo trenutno stanje, a ne dugoro?no.

Zar ?emo ?ekati da cijela Europa razvije tehnologiju? Kad ?e svi imati tehnologiju osim nas?

Ovo je vrijeme u kojem visoko razvijene zemlje poput Njema?ke i dalje izvoze energiju premda se odrekla nuklearne energije i pritom joj raste bruto nacionalni dohodak, u toj zemlji proizvodi se više elektri?ne energije iz solarne energije nego iz velikih hidrocentrala ; vrijeme u kojem zemlje poput Danske imaju potpuni parlamentarni konsenzus oko prelaska na energetski sustav sa 100% obnovljivih izvora energije; vrijeme kada Kina bilježi stalan i ogroman gospodarski rast a sljede?e ?e godine udvostru?iti proizvodnju struje iz solarne energije… Ako se s njima ne želimo uspore?ivati jer su navodno nedostižno bogatiji od Hrvatske, možemo se uspore?ivati s gradiš?anskim okrugom Güssing koji pokriva 71 posto svoje energije iz obnovljivih izvora energije, a prije samo 15 godina bio je najsiromašniji dio Austrije.

Stoga podržavamo ciljeve Zaklade  Energetski neovisna zemlja koju pokre?u stru?njaci Hrvatske stru?ne udruge za sun?evu energiju (www.hsuse.hr), uredništvo HTV-ove emisije „Eko zona“  i volonteri, studenti Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva. Zaklada Energetski neovisna  zemlja predstavlja inicijativu kojoj je glavna nit vodilja senzibilizirati javnost za ekološko i socijalno djelovanje kroz promociju i instalaciju obnovljivih izvora energije i provo?enjem mjera energetske u?inkovitosti.

Predsjednik udruge, Goran Šafarek, dipl.ing."

?itaju?i ovu objavu, name?e se jedno veliko pitanje: ako su nam sada i hidroelektrane po definiciji štetne, od kuda ?emo onda uop?e proizvoditi struju? Naime, uz sav neiskorišten potencijal bioplina, biomase i geotermalne energije, to nisu izvori koji sami za sebe mogu riješiti energetsku neovisnost ili održivost kojoj težimo. Za to ?e im, posebno u proizvodnji elektri?ne energije trebati velika pomo? vjetroelektrana i sun?evih elektrana. A trenutno je upravo najbolji i naj?iš?i komplement za inermitentnost proizvodnje iz vjetra, pa dijelom i Sunca upravo hidroenergija - koja, ne zaboravimo može služiti kao prili?no efikasan spremnik energije. Drugih, toliko efikasnih na?ina pohrane energije još nemamo.

?injenica koju ovdje stalno naglašavamo i podržavamo je: za energetsku neovisnost nam trebaju SVI obnovljivi izvori energije u dobro definiranom miksu koji ?e iskoristiti sve potencijale (u RH, ali i na svjetskoj razini), a da se pri tome ne ugrozi ostale po život bitne industrije (prehrana, pitka voda, o?uvanje šuma, itd.).

Pa nam tako treba i hidroenergija. I hidroenergija je itekako istinski obnovljivi izvor energije - možda i najbolji i školski primjer obnovljivosti koji se dešava i može promatrati svakodnevno. Dapa?e, to je jedini obnovljivi izvor koji u svim uvjetima od po?etka povijesti proizvodnje elektri?ne energije ravnopravno konkurira svim drugim izvorima elektri?ne energije. U krajnju ruku i prve elektrane na svijetu su bile hidroelektrane, a igrom slu?aja upravo su ljudi s ovoga podru?ja (Tesla i slapovi Nijagare, HE Jaruga na slapovima Krke) sudjelovali u izgradnji istih i dokazali da takvi objekti uspješno rade desetlje?ima, pa i stolje?e, te nude relativno jeftin izvor energije prema potrebama, a koji ujedno može ostaviti relativno mali u?inak na okoliš.

Isto tako, u ovo moderno vrijeme velikog uzleta vjetro i solarne energije razvijene zemlje ubrzano traže lokacije za izgradnju reverzibilnih hidroelektrana, pa i ve?eg broja manjih akumulacijskih elektrana ne bi li osigurali mogu?nost što ve?eg korištenja energije vjetra i Sunca u energetskom miksu.

Dodatno, uz sve najave o promjeni klime, upravo hidroelektrane mogu imati zna?ajnu ulogu u obuzdavanju buji?nosti rijeka i reguliranju tokova - što se u objavi navodi kao dijelom štetna karakteristika.

No, uz sve navedeno, teško se barem dijelom ne složiti s konkretnim zahtjevom koji je upu?en Vladi. Iz svih poznatih ?injenica o planiranju navedenih hidroelektrana, kao i ?injenica o izgradnji i pogonu Leš?a, oko nekih vrlo bitnih pitanja vezanih za navedene projekte svakom poznavatelju energetike se mora pojaviti upitnik nad glavom.

Nije sporno da su projekti na navedenim rijekama potrebni zbog poboljšavanja energetske krvne slike Hrvatske, kao ni ?injenica da bi pokrenuli dobar dio uspavane hrvatske industrije (ili barem onog dijela koji je nekim ?udom preživio u zadnjim godinama) - ono što je sporno su utjecaj na okoliš i ekonomska opravdanost doti?nih projekata na na?in kako su zamišljeni.

Nakon izgradnje Leš?a i svih polemika koje su iz toga proizašle, postalo je jasno da se u doma?oj energetici premalo pažnje posve?uje multidisciplinarnosti oko procjene izvedivosti, pogodnosti i isplativosti projekta. Naime, s obzirom na zahvat koji - posebno velike - hidroelektrane zahtijevaju, premalo pažnje se posve?uje socijalnim, okolišnim, pa dijelom ?ak i ekonomskim (kod utjecaja na djelatnosti lokalnog stanovništva) aspektima takvih projekata. Sve se ostavlja u rukama ekonomista i inženjera, i to na na?in da se na bezuvjetno prvo mjesta stavlja ekonomika i tehni?ka izvedivost samog projekta. Takav pristup je u današnje vrijeme neprihvatljiv u velikoj ve?ini razvijenih zemalja, te se takvim pristupom samo potencira problem NIMBY (not in my back yard - ne u mom dvorištvu) efekta. Svjetska banka, kao i druge razvojne banke, a i ve?ina elektroprivreda i privatnih investitora u energetiku danas prepoznaju potrebu za pametno osmišljenim projektima koje ?e lokalno stanovništvo podržavati i koji ?e biti dobar primjer drugim regijama da i one prihvate prednosti koje takvi projekti mogu pružati lokalnoj zadnici, ali i državi u cjelini. Jer oni su prepoznali da se bez takvog pristupa polako po?inje javljati otpor prema svim energetskim projektima na gotovo svakoj lokaciji u globalnom selu u kojem živimo. U krajnju ruku netrpeljivost lokalnog stanovništva u Hrvatskoj prema gotovo svakom energetskom objektu (pa i vjetroelektranama i solarnim elektranama) je šokantna. A proizašla je isklju?ivo iz loših iskustava i prakse koja se primjenjuje, te nedovoljne upu?enosti i educiranosti o mogu?im prednostima takvih projekata.

Nažalost, investitori koji ne pokazuju nimalo poštovanja prema lokalnoj zajednici i ne trude se svoj projekt prilagoditi i njima, te se isto tako ne trude kroz isplativost projekta pomo?i lokalnoj zajednici u razumnoj mjeri u njenim drugim projektima ?ine štetu svima onima koji se ovim poslom bave.

Od projekata u fazi planiranja HE Ombla je možda ekstreman primjer upitne prakse prilikom izgradnje hidroelektrane. I sami smo prije par mjeseci komentirali akciju dubrova?kih zelenih koji su tražili da se prekinu aktivnosti u razvoju projekta. Tada smo u reakciji na taj zahtjev više stali na stranu potrebe za izgradnjom elektrane - no ?injenica ostaje da je u me?uvremenu uo?eno još puno potencijalnih problema s izgradnjom Omble, kao i da se preko toga zahtjeva za revizijom studije prešlo relativno olako. Ve?ina onih koji su imali studiju utjecaja na okoliš na uvidu zamjeraju joj premalu posve?enost životinjskom i biljnom svijetu u spilji - tj. nedovoljno istraživanje istoga. Samom projektu se spo?itavaju trenutno nesagledive financijske potrebe za gradnjom istoga, jer se navodno nije dovoljno istražila potreba za zatvaranjem rupa u krškoj spilji u kojoj je planirano akumulacijsko jezero, te je sukladno tome teško procijeniti potrebe za gra?evinskim radovima u tom smjeru. No možda i najve?a zamjerka je ?injenica da u obližnjoj HE Dubrovnik bez velikih zahvata u ovom trenutku postoji potencijal za ugradnjom dodatnih turbina ?iji bi ekvivalent snage bio približno jednak ili nešto ve?i od Omble - ali sa poznatim troškovima i proizvodnjom u pogonu. A sa nešto ve?im zahvatom, ali opet manjim od onoga na Ombli može se dobiti i višestruko ve?a snaga.

Iz svega navedenoga bitno je napomenuti da nam hidroelektrane trebaju, da potencijala za njihovu izgradnju imamo - ali da je nužno potrebno promijeniti praksu planiranja i izgradnje takvih objekata u kojem ?e svi developeri i/ili investitori biti puno odgovorniji u planiranju i gdje ?e se u planiranje uklju?iti i one struke koje su u energetici do sada bile zanemarene, ali i aspekte projekata koji su do sada bili zanemareni (eksterni ekonomski i okolišni utjecaji), a radi izgradnje projekata koji su korisni, isplativi, na korist lokalnoj zajednici i investitorima, a samim time i na korist cijeloj državi.

Tags:     hidroenergija      hidroelektrane      vjetroelektrane      energetika      fotonaponske elektrane      bioplin      HSUSE      Baobab      geotermalna
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?