Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Grupno financiranje obnovljivih: promjena za energetski sektor? E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 28 Kolovoz 2014 20:54

Crowdfunding, odnosno grupno financiranje projekata, popularan je, relativno nov i vrlo u?inkovit na?in financiranja projekata. Rije? je o ulaganju manjih doprinosa velike koli?ine ljudi koja podupire odre?eni projekt nekog pojedinca ili organizacije, i na taj na?in pomaže da sam projekt zaživi. Financiranje se naj?eš?e odvija putem interneta, te na taj na?in u financiranju projekta sudjeluju pojedinci diljem svijeta.

Obnovljivi.comUspore?uju?i sa potrebnim ulaganjima prijelaza na niskouglji?no gospodarstvo, što godišnje iznosi 270 milijardi eura, grupno financiranje projekata trenutno je gotovo bezna?ajno, premda pokazuje eksponencijalan rast. U 2012. godini grupno financiranje projekata u Europi je zabilježilo rast od 65% u odnosu na 2011. godinu, te je doseglo 735 milijuna eura. Za 2013. godinu u Massolution-u predvi?aju rast svjetskog grupnog financiranja za 81%, te se ?ini kako ?e ovakav oblik financiranja uskoro postati vrlo zna?ajan.

Grupno financiranje ima nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalan na?in financiranja, od kojih je najzna?ajnija ?injenica kako i mali projekti, kompanije ili organizacije mogu ostvariti zna?ajno financiranje koje na formalan na?in ne bi mogle osigurati. Još jedna prednost je i mogu?nost prikupljanja velike koli?ine financijskih sredstava u vrlo kratkom vremenu, pa je tako nedavno zabilježen svjetski rekord kada je u samo 13 sati prikupljeno 1,3 milijuna eura i to kada je 1700 nizozemskih ku?anstava kupilo udio u vjetroagregatu kompanije Windcentrale.

U poslijednjih nekoliko godina na internetu je pokrenuto nekoliko platformi specijaliziranih za grupno financiranje projekata obnovljivih izvora energije, a najpoznatije su: Solar Schools, Abundance Generation, Sun Funder i Solar Mosaic.

Platforma Abundance Generation pokrenuta je 2011. godine kako bi mali investitori mogli investirati svoja sredstva u energetske projekte u Ujedinjenom Kraljevstvu sa ciljem kako bi kasnije ostvarili profit iz proizvedene elektri?ne energije. Sami sebe opisuju kao platformu za društvena financiranja, što zna?i da nude raznolike modele grupnog financiranja, te spajaju investitore s organizacijama i kompanijama u ?ije projekte mogu uložiti svoja sredstva. Platforma prikuplja novac i osigurava isplate uz unaprijed definirani profit koji mora platiti ona strana koja gradi i upravlja projektom. Pojedinci mogu uplatiti od 5 do 50.000 funti za pojedine projekte.

Solar schools je projekt Ujedinjenog Kraljevstva koji u cilju ima pomo?i školama u uvo?enju obnovljivih izvora energije kako bi postale ?iš?a i zelenija mjesta za školarce. Do sada je za 45 škola prikupljeno 27.000 funti.

Ukoliko se uzme u obzir brzina kojom se razvija grupno financiranje, ali i same zadruge unutar europskog energetskog sektora (broj zadruga porastao je sa 1200 prošle godine na 2000 ove godine) društveno financirane zadruge mogle bi zna?ajno promijeniti energetsko tržište u mnogim zemljama.

Energetske su zadruge do sada bile najuspješnije u Danskoj, dok se mnoge druge zemlje još uvijek susre?u sa negativnim stavom prema zelenim energetskim projektima na lokalnoj razini, ali i sa problemima vezanim za integraciju energije vjetra i sun?eve energije u elektroenergetsku mrežu. Danska je ovakve probleme riješila osiguravaju?i lokalnim zajednicama udjele u lokalnim energetskim projektima, te zajedno uzimaju?i u obzir elektri?nu energiju i grijanje, uz uvo?enje infrastrukture za grijanje diljem zemlje.

Njema?ka je još jedna vode?a zemlja po ovom pitanju, te je ?ak 65% projekata obnovljive energije financirano na ovakav na?in. U Njema?koj postoji više od 600 energetskih zadruga, a važno je spomenuti kako se u razdoblju od 2000. do 2010. godine broj energetskih zadruga udeseterostru?io.

Unato? dugoj tradiciji zadruga, Španjolska je tek nedavno dobila prvu u energetskom sektoru – Som Energia. Do kraja lipnja 2013. godine ova je zadruga imala više od 8000 ?lanova, te je uložila više od 3 milijuna eura u projekte proizvodnje obnovljive energije.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje cijene elektri?ne energije kontinuirano rastu, a upravo taj problem postaje goru?e pitanje za izbore u svibnju slijede?e godine, lokalne energetske zadruge na?in su borbe protiv monopola šest najve?ih energetskih opskrbljiva?a. Sam pokret podupiru i neke lokalne vlasti kao što je Cornwall Country Council, vije?e koje je osiguralo zajam od 1,2 milijuna eura kako bi pomoglo izgraditi lokalne instalacije za obnovljive izvore energije.

U Hrvatskoj UNDP planira razviti platformu javnog financiranja za društvene energetske projekte, te je objavio poziv zadrugama da prijave svoje projekte. Dizajn same platforme uklju?iti ?e sve najbolje elemente financiranja projekata obnovljivih izvora energije preuzete od najboljih postoje?ih platformi kao što su gore navedene Solar Schools, Abundance Generation, Sun Funder i Solar Mosaic.

Ukoliko se izjedna?i sa drugim financiranjima, grupno financiranje moglo bi imati zna?ajnu ulogu u europskoj energetskoj tranziciji. Uz to, kroz godinu dana bi, unutar projekta EU Cohesion Funds for 2014-2020, trebalo biti dostupno 20 milijardi eura za ulaganje u energetsku u?inkovitost i obnovljive izvore energije. Takva financiranja dio su prora?una EU koji u cilju ima smanjenje regionalnih nesrazmjera po pitanju ulaganja, financijske situacija i mogu?nosti, a kako se novac koristi odre?uje se dogovorom izme?u Komisije i državne vlasti.

 

Izvor: http://www.energypost.eu/

Tags:     zadruge      javno financiranje      društveno financiranje      crowdfunding      UNDP
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?