Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Biomasa za bioenergiju E-mail
Autor Diana Međimorec   
Četvrtak, 20 Siječanj 2011 15:30

Ovaj članak sastavila je stručna skupina unutar projekta CEUBIOM. Obnovljivi.com zahvaljuje stručnoj skupini na ustupanju podataka i informacija.

Što je to biomasa?

Opće je poznato da korištenje fosilnih goriva ima negativne posljedice na okoliš. Emisije stakleničkih plinova koje nastaju kao posljedica korištenja fosilnih goriva pospješuju učinak klimatskih promjena, a uvijek postoji i rizik zagađenja tla i vode. Osim toga, zalihe fosilnih goriva su ograničene, a sa smanjenjem zaliha posezati će se skupljim i nepovoljnijim metodama dobave fosilnih goriva, što će imati globalno loš utjecaj na cijene energije. Upravo zato se kao jedna od dobrih alternativa danas sve više prepoznaje mogućnost korištenja biomase i ostalih obnovljivih izvora energije. Korištenjem biomase dobiva se bioenergija koja se potom može koristiti kao toplinska energija, u obliku biogoriva ili se upotrijebiti za proizvodnju električne energije, a u svakoj varijanti je povoljnija za okoliš od korištenja fosilnih goriva.

Kako dobivamo bioenergiju?

Biomasom se smatra sva biljna i životinjska materija. Kada govorimo o biomasi za dobivanje bioenergije, možemo ju podijeliti na drvnu biomasu i ostalu biomasu biljnog porijekla, te organsku biomasu. Većina biljne biomase nastaje iz proizvoda i suproizvora biljaka šumskog i poljoprivrednog porijekla. Drvna biomasa uključuje drva za ogrjev, drva iz drveća s kratkom rotacijom, šumskih ostataka te ostataka drvne industrije. Ne-drvna biomasa dolazi iz poljoprivrede i uključuje različite nasada i ostatke poljoprivredne proizvodnje. Ostala organska biomasa uključuje životinjski otpad te različite tipove otpada iz kućanstva. Šumska i poljoprivredna vegetacija može se uzgajati specijalno za potrebe korištenja za proizvodnju bioenergije (kao npr. brzorastuće drveće i poljoprivredni usjevi poput uljne repice).

Proizvodnja energije iz biomase

U trenutku kada se razbije kemijska konstrukcija jedinice biomase oslobađa se energija koja je pohranjena u molekulama. Količina oslobođena po jedinici težine ili volumena smatra se energetskim sadržajem produkta biomase. Različiti produkti imaju različite energetske sadržaje i svaki od njih može se koristiti na specifičan način. Sagorijevanje je najučestaliji način dobivanja bioenergije. Sagorijevanje biomase oslobađa toplinu koja se može, ili izravno koristiti za grijanje, ili se može upotrijebiti za proizvodnju električne energije. Plinofikacija je postupak kojim se biomasa pretvara u plin koji se potom koristi izravno kao plin ili za dobivanje drugih oblika energije kao što je električna energija. Biodizel se dobiva iz ekstrahiranih ulja koja se mogu pronaći u raznim oblicima biomase, a koristi se ekvivalentno tradicionalnom fosilnom dizel gorivu.

Biomasa za bioenergiju ili..?

U najviše slučajeva šume i poljoprivredna zemljišta ne koriste se za dobivanje biomase. Kukuruz i šećerna trska koriste se za dobivanje bioetanola, no oni su primarno izvor hrane. Šume se koriste za dobivanje drva za gradnju, a otpadci iz poljoprivrede mogu se koristiti kao gnojiva (kompostiranje). Postoji potreba da uskladimo naše potrebe za energijom sa našim potrebama za hranom i ostalim alternativnim načinima korištenja ovog prirodnog resursa. Kada se govori o korištenju biomase za proizvodnju biogoriva prvenstveno treba imati na umu očuvanje ekološke održivosti te ne narušavanja stabilnosti svjetske opskrbe hranom.Index članka
Biomasa za bioenergiju
Procjena potencijala biomase
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?