Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Biomasa za bioenergiju - Procjena potencijala biomase E-mail
Autor Diana Me?imorec   
ÄŚetvrtak, 20 SijeÄŤanj 2011 15:30

Procjena potencijala biomase

Provo?enje sustava planiranja i upravljanja vegetacijom namijenjenom za proizvodnju bioenergije je nužno za o?uvanje održivosti i isplativosti. Informacije o koli?ini raspoložive biomase i koli?ine energije koja se može dobiti iz te biomase, osnovan je uvjet za planiranje neovisno o tome da li uklju?uje pojedince i male biznise ili regionalne, nacionalne pa ?ak i me?unarodne uprave. Znatan broj EU ?lanica primjenjuje tradicionalne metode za procjenu raspoloživosti biomase za proizvodnju bioenergije. Takve procjene uglavnom se temelje na statistici dobivenoj kroz uzorkovanje malog broja lokacija i ekstrapoliranjem na šira interesna podru?ja. Iako su takve procjene dovoljno precizne na velikim podru?jima manjkaju im informacije o prostornim detaljima, a provo?enje uzorkovanja je skupo. Osim toga metode za generiranje ovakvog tipa statistike nisu uniformne i uskla?ene u svim europskim zemljama.

Osim tradicionalnih metoda za procjenu raspoloživosti biomase u današnje vrijeme sve ?eš?e koriste metode baziranje na promatranju Zemlje (eng. Earth Observation, EO). Sateliti koji kruže oko Zemlje mogu pružiti vizualne prikaze njezine površine. Mjerenja satelitima vrše se na temelju mjerenja ja?ine elektromagnetskog signala koji se iz satelita odašilje do Zemljine površine te se od nje reflektira natrag do satelita. Tehnološki napredak omogu?i je korištenje senzora koji mogu kupiti EO podatke s velikih površina u boljoj rezoluciji. Ovakvi prikazi potom se procesuiraju da bi se identificirala zastupljenost pojedinih materijala i objekata na površini Zemlje (gra?evine, ceste, tlo i razli?iti tipovi vegetacije). Karte koje nastaju na temelju ovakvih procjena omogu?avaju odre?ivanje ukupne površine pokrivene pojedinim tipom vegetacije (vrsta šume, poljoprivrednog nasada ili prirodne vegetacije). Osim toga podatci dobiveni na temelju EO mjerenja pružaju informacije o strukturi biljaka, njihovim biokemijskim karakteristikama te o njihovom zdravlju. Sve ove informacije mogu se dobiti relativno brzo i relativno su jeftine.

Slika 1. Karta razli?itih tipova pokrova u Europi – nastala procesuiranjem satelitskih snimaka

Unato? napretku u EO tehnologiji, preciznost tradicionalnih, zemljanih, metoda ne može se nadomjestiti. Upravo radi toga optimalan na?in procjene potencijala biomase je kombiniranje obiju metoda. Podatci dobiveni na temelju EO mjerenja mogu osigurati veliku koli?inu informacija, a zemljane metode mogu pružiti vrijedne dodatne informacije. Mjerenja na temelju uzorkovanja mogu pružiti informacije o prosje?noj gusto?i biljaka i o raspoloživosti biomase po pojedinoj biljci. Kada se ove informacije kombiniraju s informacijama o ukupnoj površini koja je pokrivena pojedinim tipom vegetacije mogu?e je procijeniti ukupnu raspoloživu koli?inu vegetacije i biomase.

Procjena trenutno prisutne biomase nije dovoljna za utvr?ivanje potencijala biomase koja se može upotrijebiti. Tehni?ka ograni?enja mogu onemogu?iti sakupljanje na pojedinim podru?ja kao što su na primjer strme padine ili nedostupna šumska podru?ja. Isto tako u nekim slu?ajevima trošak sakupljanja biomase može biti ve?i od prihoda koji se može ostvariti korištenjem prikupljene biomase, što ponovo umanjuje stvarnu raspoloživost biomase za korištenje. Podru?ja koja su zašti?ena nacionalnim ili me?unarodnim zakonima mogu imati propisane odredbe o zabrani sakupljanja vegetacije, a u nekim slu?ajevima korištenje biomase može znatno narušiti biološku ravnotežu. Sva ovakva ograni?enja umanjuju ukupnu koli?inu biomase koja je raspoloživa za bioenergetske potrebe.

Na temelju procjene ukupno raspoložive biomase za sakupljanje mogu? je procijeniti koli?inu energije koja se može dobiti korištenjem te biomase. Svaki tip biljke može proizvesti odre?enu koli?inu energije ovisno o na?inu proizvodnje. Kada se ova vrijednost umnoži s koli?inom potencijalno raspoložive biomase mogu?e je izra?unati ukupnu koli?inu raspoložive bioenergije.

Slika 2. Slijed koraka za procjenu biomase raspoložive za dobivanje bioenergije

Slijed aktivnosti za procjenu raspoloživog potencijala biomase za proizvodnju bioenergije po?inje s utvr?ivanjem podru?ja koje sadrži vegetaciju koja se može prikupiti a bazira se na EO procjenama. Pojedine karakteristike vegetacijskog pokrova moraju se dobaviti od lokalnih stru?njaka da bi se uzele u obzir sve specifi?nosti pojedinog podru?ja. Nakon što se utvrde sva podru?ja koja bi teoretski mogla osigurati potrebnu biomasu, pojedina podru?ja isklju?uju se zbog neekonomi?nosti, tehni?ke neizvedivosti ili zbog mogu?eg štetnog utjecaja na okoliš. Preostala podru?ja i procjene o raspoloživoj biomasi tada se mogu upotrijebiti za procjenu raspoložive bioenergije.

Me?unarodni projekt CEUBIOM (www.ceubiom.org) rezultirao je kreiranjem harmonizirane metode za procjenu potencijala biomase za proizvodnju bioenergije u Europi, kombiniraju?i EU metodu i znanje lokalnih stru?njaka. Ovaj projekt bio je financiran of strane Europske komisije putem Sedmog okvirnog programa (eng. Framework 7 Programme). Više informacija o samim metodama procjene potencijala biomase za proizvodnju bioenergije može se prona?i na E-alatu projekta dostupnom na http://ceubiom.geonardo.com

Tags:     biomasa      bioenergija      elektrana      proizvodnja energije      potencijal


Index ÄŤlanka
Biomasa za bioenergiju
Procjena potencijala biomase
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?