Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor   
Ponedjeljak, 28 Studeni 2011 01:00

Uz svu politi?ku volju i olakšice, koje su apsolutni preduvjet za uop?e razvoj takvih tehnologija, moramo biti svjesni da je konkurencija nesmiljena i da u ovom trenutku i sa sada dostupnim resursima i znanjima, strateško partnerstvo s respektabilnim inozemnim poduze?ima je prakti?no jedino suvislo rješenje za brzo uklju?ivanje u moderno i dinami?no me?unarodno tržište na konkurentnoj razini.

Kakvo je Vaše mišljenje o spremnosti hrvatske industrije da postane važan proizvo?a? opreme za projekte obnovljivih izvora? Što je potrebno u?initi kako bi oni postali konkurentni na tržištu EU i šire regije? Parlamentarni izbori 2011.

HSLS

Nažalost, hrvatska industrija u velikom je zaostatku za svjetskim trendovima glede obnovljivih izvora te je nerealno o?ekivati da preko no?i dosegne potreban stupanj razvoja kako bi postala konkurentna tvrtkama koje su uložile godine u istraživanje, proizvodnju, stvaranje znanja, te stjecanje referenci.

No, kada govorimo o sektoru obnovljivih izvora moramo prepoznati da se uistinu radi o širokom i poprili?no razli?itom spektru tehnologija pa je nezahvalno projicirati industrijske mogu?nosti za ukupno tržište. Mnogo realisti?nije je govoriti o pojedinim tehnologijama obnovljivih izvora (npr. vjetroelektranama ili fotonaponskim panelima), odnosno dijelovima potrebnim za proizvodnju pojedine OIE tehnologije.

Razvoj hrvatske OIE industrije vidimo upravo u fokusiranju na pojedine aspekte odre?ene OIE tehnologije u proizvodnji kojih Hrvatska ima tradiciju i ugled. Potrebno je identificirati postoje?e industrijske kapacitete, definirati kako ih je mogu?e uklju?iti u proizvodni proces neke OIE tehnologije, te osigurati uvjete poslovanja  i strateškog partnera koji bi pokrenuli proizvodnju.

Odabir adekvatnog strateškog partnera klju?an je korak jer bi hrvatska OIE industrija bila premala i premlada da bi sama uspjela konkurirati etabliranim proizvo?a?ima na Zapadu, odnosno jeftinoj radnoj snazi na Istoku. Strateški partner tako?er bi omogu?io u?enje i preuzimanje znanja ?ime bi se stvorila osnova za razvijanje kako same industrije tako i obrazovanja i istraživanja u Hrvatskoj.

HDSSB

Hrvatska industrija je op?enito u teškoj situaciji jer je sustavno uništavana ve? duži niz godina. Ako samo pogledate današnju sliku naših gradova vidjet ?ete da industrija definitivno nestaje, a njeno mjesto zauzima ve?inom trgovina. Stav HDSSB-a je da jedino proizvodnja stvara dodanu vrijednost i da država bez proizvodnih kapaciteta jednostavno ne može opstati. Hrvatska industrija se bori za opstanak i proizvodnja opreme za projekte OIE može biti važan pokreta? razvitka. Me?utim, današnja hrvatska industrija nije spremna u ve?em broju za takav iskorak bez pomo?i države. Ono što država treba u?initi je svakako rastere?enje gospodarstva u smislu smanjenja troškova jer su me?u najve?im u Europi, a vjerojatno i šire. Konkurencija u Europi je vrlo jaka i ako u EU u?emo nespremni i ne pomognemo vlastitom gospodarstvu ono ne?e biti konkurentno. Što se ti?e opreme za OIE ta vrsta proizvodnje se treba dodatno stimulirati je pridonosi zaštiti okoliša i ispunjavanju obveza RH prema EU. Za državu je u svakom slu?aju bolje pomo?i doma?em gospodarstvu u ispunjenju preuzetih obveza nego pla?ati kazne EU radi neispunjenja istih.

HSS

Ono što vidim kao problem je nedovoljno razvijena konkurentna tehnologija za korištenje obnovljivih izvora energije hrvatskih proizvo?a?a. Hrvatska industrija razvila je vjetroagregat snage 1 MW, kogeneracijske sustave na biomasu, nekoliko tvrtki radi na proizvodnji fotonaponskih ?elija, nažalost same plo?e se uvoze iz Kine zbog cijene. Da bismo više poticali primjenu doma?e tehnologije nužno je razviti takve sustave koji mogu konkurirati na stranom tržištu. Da, to jest problem. Problem konkurentnosti i uvjeta u kojima naša industrija radi. Navedeno zahtjeva promjene kako porezne politike, koja bi smanjila optere?enja proizvodnih djelatnosti op?enito, pogotovo onih koja idu u izvoz, tako i politike poticaja korištenja obnovljivih izvora i ekološke tehnologije. Me?utim financirati proizvode koji su na stranom tržištu nekonkurentni jednako je tako bacanje novaca kao i financiranje uvoza stranih zastarjelih tehnologija. Nama trebaju proizvodi koji ?e biti korak ispred konkurencije po cijeni istoj ili nižoj u odnosu na one kakve ima konkurencija.

Sljede?i problem koji smo kroz sadržajne rasprave u Odboru za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora identificirali su barijere u postupku dobivanja dozvola povlaštenih proizvo?a?a elektri?ne energije. Velik broj potrebnih dozvola i trajanje postupka  po šest i više mjeseci, uz potrebna financijska sredstva koja valja uložiti u primjerice solarne sustave, sigurno da nisu poticajni. Na smanjenju tih prepreka se radilo, ali ne dovoljno. S tim je povezana i zadnja stvar o kojoj bi trebalo povesti raspravu kada se govori o obnovljivim izvorima energije a to je pitanje proizvodnje elektri?ne energije za vlastite potrebe. U ovom trenutku velik je broj dobrih argumenata i za, i protiv. Ako ništa drugo, bilo bi sigurno korisno sve te argumente su?elit, jer samo stru?nom i argumentiranom raspravom može se do?i do rješenja i odgovora na teška pitanja.

Mirela Holy, saborska zastupnica SDP-a i predsjednica Savjeta za zaštitu okoliša SDPH

 

Hrvatska industrija ima potencijala da postane igra? u podru?ju proizvodnje opreme za OIE, ali da bi to i stvarno postala bit ?e joj potrebna pomo? države u smislu stvaranja pozitivnog zakonodavnog okvira i tržišnog okruženja za realizaciju takvih projekata u Hrvatskoj. Bojim se da bez stjecanja nužnih referenci na doma?em tržištu hrvatske tvrtke ne?e biti ozbiljni konkurenti i izaziva?i na vanjskim tržištima. Dakle ve?ina posla je, prema mojem mišljenju, na politici, odnosno na stvarnoj, a ne deklarativnoj politi?koj volji da se Hrvatska pokrene u pravcu obnovljivih izvora. Stru?njaci me uvjeravaju da je poticanje takve hrvatske industrije mogu?e i bez kršenja europskih pravila o  slobodnoj tržišnoj utakmici.

 

Komentar: O?ekivano, i HDSSB i HSS i HSLS i saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy slažu se da treba poticati proizvodnju opreme za postrojenja obnovljivih izvora energije i da je važno takvu proizvodnju u?initi konkurentnom. Pritom HDSSB, HSS i saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy smatraju da je klju?an problem u politici. HDSSB i HSS bi prvenstveno radili na rastere?enju gospodarstva op?enito (smanjenje poreza, davanja itd.) i dodatnim poticajima za proizvodnju takve opreme. Saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy tome dodaje i potrebu stvaranja referenci doma?ih proizvo?a?a na doma?em tržištu, što je klju?an preduvjet za plasman na inozemna tržišta. HSLS pak ponovno izlaže konkretan plan akcije – smatraju da bi strateško partnerstvo (vjerojatno s nekim od respektabilnih inozemnih poduze?a) bilo najbrže i najjednostavnije rješenje za brzo uklju?ivanje hrvatskih proizvo?a?a na doma?a i strana konkurentna tržišta. HSLS jedini direktno priznaje da je nerealno o?ekivati da naši proizvo?a?i samostalno konkuriraju inozemnim poduze?ima koja godinama razvijaju znanja i skupljaju iskustva i reference. Uz svu politi?ku volju i olakšice, koje su apsolutni preduvjet za uop?e razvoj takvih tehnologija, moramo biti svjesni da je konkurencija nesmiljena i da u ovom trenutku i sa sada dostupnim resursima i znanjima, strateško partnerstvo s respektabilnim inozemnim poduze?ima je prakti?no jedino suvislo rješenje za brzo uklju?ivanje u moderno i dinami?no me?unarodno tržište na konkurentnoj razini. Pritom je svakako nužno osigurati prijenos znanja i visokih tehnologija u Hrvatsku, jer Hrvatska ima dovoljno obrazovanih kadrova koji mogu apsorbirati takva znanja i unaprijediti poslovanje, a ne zadovoljiti se samo poslovima niske složenosti.

Kukuriku koalicija

Opisuju?i op?eniti problem hrvatske industrije i gospodarstva Kukuriku u svojem programu navodi sljede?e: "Klju?ni problem i kona?na posljedica takvog na?ina upravljanja (op.a. upravljanja u kojem se oslanja na zaduživanje za financiranje potrošnje i gdje se s izostankom politike ekonomskog razvoja neizbježno doga?a deindustrijalizacija i još ve?e zaduživanje) je niska konkurentnost hrvatskoga gospodarstva, kako troškovna, tako i ona koja je odre?ena tehnološkim zaostajanjem."

Ispravno je uo?eno i da velika porezna optere?enja uveliko optere?uje i pravne i fizi?ke subjekte na tržištu, ?ime se guši razvojni potencijal poduze?a, ali i obitelji. Tvrdi se i sljede?e: "Naša je vizija konkurentno, društveno i ekološki odgovorno, na znanju utemeljeno i izvozno usmjereno tržišno gospodarstvo koje osigurava rast dodane vrijednosti, nova i dobro pla?ena radna mjesta te bolje i pravednije društvo u kojemu se štite na?ela socijalne kohezije, solidarnosti, ravnopravnosti i napretka za sve gra?ane!" Tvrdi se da se takva vizija može ostvariti jedino znatno povoljnijim uvjetima za nove doma?e i strane investicije, osobito u hrvatske proizvodne pogone.

Smatramo da bi obnovljivi izvori upravo najbolje komplementirali navedenoj viziji, te bi najbrže mogli donijeti kvalitetnu novo stvorenu vrijednost hrvatskim radnicima i društvu op?enito. Me?utim u daljnjem razmatranju se ne spominje korištenje nikakvih konkretnih mjera u tom smjeru, a u poglavlju o industrijskoj politici se samo kratko spominje izgradnaj novih elektrana - o ?emu smo ve? pisali u ?lanku i prvom pitanju. Sve u svemu, problemi su dobro uo?eni, ali rješenja, osim vizije nisu ni površno obra?ena tako da se vizija ne proširuje ?ak ni na ideju koje grane industrije bi trebale biti nositelji nove industrijalizacije.

Jedini vrlo op?eniti paragraf koji se kratko bavi "zelenom industrijom" u poglavlju o zaštiti okoliša glasi: "U koordinaciji s industrijskom politikom, politikom poticanja ulaganja i uz korištenje sredstava iz fondova Europske unije, posebnu pozornost posvetit ?emo tehnološkom i proizvodnom razvoju opreme i procesa za zaštitu okoliša. To može postati posebna industrijska niša, koja ?e pridonijeti našem bržem i racionalnijem uskla?ivanju s ekološkim standardima Europske unije, a s druge strane, omogu?iti i regionalno pozicioniranje na tržištima zemalja jugo-isto?ne Europe u njihovim prilagodbama europskim ekološkim standardima."

HDZ

U svom poglavlju o energetici HDZ tvrdi: "Izgradnja energetske infrastrukture bit ?e pokreta? gospodarskih aktivnosti i zamašnjak razvoja novog doba industrijske proizvodnje." Izjava koja u svome na?elu prati ideju vodilju programa Kukuriku koalicije, me?utim uz nikakvo objašnjenje gdje smo to pogriješili, i kako ?e se upravo sada industrija izvu?i iz duboke krize u kojoj se nalazi i u kojoj tehnološki zna?ajno zaostajemo za novom industrijalizacijom Europe koju predvode upravo obnovljivi izvori energije i tzv. zelene tehnologije u službi održivog razvoja.

Nejasno je koliko ?e uop?e hrvatska industrija uspjeti sudjelovati u takvom procesu na doma?em tržištu uz otvorene EU granice.

Zeleni zajedno

Zeleni zajedno u svom programu izuzetno snažno promoviraju obnovljive izvore energije, me?utim se uop?e ne osvr?u na industrijske mogu?nosti proizvodnje opreme za korištenje istih.

Tags:     izbori      energetika      obnovljivih izvori energije
 
Komentari (1)
Spremnost Hrvatske....
1Utorak, 29 Studeni 2011 07:23
Uroš
Pa politica nije nikad ništa dobro uradila, samo je pratila pametne i inovativne ljudi koja jim je pripadnost bila aktualnoj/ve?inskoj opciji. Hrvatska ve? danas ima više potenciala nego recimo Slovenia ali pri?anja kažu na, to da politi?ari misle da smo u lijetu 2005. 2 tvornice fotonaponskih modula ve? su dovoljno, da Hrvatska može koristiti samo svojo produkciju ali kad sam ?itao uvjete za izgra?nju, boljela me glava još dva dana. To ti je sramota, da oni koji bi trebali raditi za ljude rade protiv njima.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?