Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Subota, 22 SijeÄŤanj 2011 21:23

Po?etkom sije?nja sve su države ?lanice EU predale svoj nacionalni energetski plan vezano za obnovljive izvore energije, kao što je i zadano Direktivom obnovljivih izvora iz 2009. godine. Planovi su trebali biti predani do kraja lipnja 2010. godine, no u tom roku samo su tri države ?lanice ispunile svoj zadatak, a posljednja je svoj plan predala Ma?arska, koja trenutno vodi predsjedništvo EU.

Analizu planova unutar EURELECTRIC provodi radna skupina za nacionalne akcijske planove obnovljivih izvora energije, koja ?e napraviti analiti?ko izvješ?e planova za  Pöyry Energy Consulting. Preliminarni rezultati biti ?e prezentirani na radionici za ?lanove EURELECTRIC 29. ožujka.

U me?uvremenu, može se promotriti nekoliko zanimljivih rezultata. Relevantan je pregled plana ukupne energetske potrošnje, s obzirom da su ciljevi nacionalnih obnovljivih izvora za 2020. godinu temeljeni na postotku ukupne potrošnje. Tri države ?lanice, Francuska, Njema?ka i Ujedinjeno Kraljevstvo, namjeravaju smanjiti ukupnu energetsku potrošnju do 2020. godine, a ve?ina ?lanica namjerava usporiti rast trenutne potrošnje. Iznimka su Belgija, ?eška, Finska, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Slova?ka i Švedska.

U sektoru elektri?ne energije, planovi za pove?anje upotrebe obnovljivih izvora energije su spektakularni i nešto viši od onog što je predloženo modelima za postizanje ciljeva. Na osnovi trenutne analize 26 država ?lanica (Ma?arska nije ura?unata), ukupna predvi?ena potrošnja elektri?ne energije iz obnovljivih izvora u 2020. godini je nešto više od 1200 TWh, što je oko 100 TWh više no što je predloženo u modelu za postizanje ciljeva PRIMES, koji je predložila Europska komisija. Štoviše, nacionalni planovi predvi?aju 20 GW više kapaciteta izgra?enih objekata u razdoblju od 2010.-2015., i 25 GW više u razdoblju od 2015.-2020. od predloženog. Za usporedbu, u razdoblju od 2005.-2010. izgra?eno je "samo" 15 GW više od predvi?enog.

Mogu?e je uo?iti nekoliko specifi?nih razlika u odnosu na navedeni model. Model, koji je uklju?io scenarije sa i bez trgovanja obnovljivim izvorima energije, pokazao je znatno niže ambicije solarne energije u 2020. godini (manje od 15 TWh naspram oko 100 TWh prikazanih u nacionalnim planovima), kao i energije vjetra (manje od 30 TWh naspram više od 450 TWh u planovima), no ambicije biomase prikazane su znatno višima (350 TWh nasuprot 200 TWh u planovima). S obzirom da je model temeljen na ekonomskom optimumu, može se re?i da države ?lanice planiraju zna?ajno skuplji nacionalni miks, posebice kada je rije? o solarnoj energiji i energiji vjetra u priobalju, ?ak i bez razmatranja mogu?nosti uštede kroz trgovanje obnovljivim izvorima energije. Samo dvije države, Italija i Luksemburg, izrazile su namjeru korištenja mehanizama suradnje u okviru direktiva za uvoz obnovljivih izvora energije kako bi ostvarile svoje ciljeve.

Tags:     EU      planovi      ciljevi      2020. godina      EURELECTRIC      PRIMES
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?