Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 30 Prosinac 2010 23:00

Kathleen Davis iz POWERGRID International izvještava o evoluciji virtualnih elektrana, koje mogu pomo?i distribuiranim izvorima energije, kao što su spremnici energije, da se lakše optimiziraju i integriraju u mrežu.

Klasi?ne vertikalno-integrirane elektroprivrede bi se u budu?nosti mogle zamijeniti sa distribuiranom proizvodnjom i razli?itim obnovljivima, tako da bi se klasi?na linearna struktura mogla zamijeniti sa miksom proizvodnje, prijenosa i distribucije koje bi bile spojene sli?no kao kota? na vagonu – sa više žbica spojene na jedno mjesto koje se zove virtualna elektrana.

Same vitrualne elektrane nisu novost i o njima se raspravlja od kada su se u mrežu po?eli integrirati obnovljivi izvori i spremnici energije. Ona sada dobija na težini ubrzanim razvojem pametnih mreža te tako ideja brzog prebacivanja distribuirane snage u cijeli plan infrastrukture dobija na snazi. Sama virtualna elektrana ne postoji u stvarnosti nego samo u ra?unalima odnosno njihovim softverima te se na taj na?in upravlja cijelom mrežom.

Matt Wakefield, menadžer za pametne mreže u Instittutu za Razvoj Elektri?ne Energije (EPRI) definira virtualnu elektranu kao skup distrbuiranih izvora koji se mogu koristiti na isti na?in kao i standardna proizvodnja. Pošto je sama virtualna elektrana softverska aplikacija, samo prou?avanje iste treba zapo?eti sa jednim opipljivim konceptom i to: distribuiranom energijom. Generalni koncept distribuiranih izvora energije (DER) uklju?uje: spremanje, odziv na potražnju (DR), proizvodnju iz obnovljivih izvora i tradicionalnu distribucijsku proizvodnju. Wakefield smatra da ?e biti potrebna integracija svih DER-ova u borbi protiv stakleni?kih plinova te da ?e DER tako?er biti vrlo važan dio pametne mreže. Dodavanjem pametnih mreža DER-u dobija se prilika za integraciju DER-ova u virtualnu mrežu, te se to treba napraviti što kvalitetnije kako bi se postigli planirani ciljevi. Nažalost do sada je tranzicija iz vertikalne elektroprivrede u modernu koja uklju?uje distribuiranu energiju spora i doga?a se na malim podru?jima gdje se demonstrira i simulira. Wakefield smatra da bi uklju?ivanje standardizirane komunikacije bio važan korak u stvaranju virtualnih elektrana u stvarnom vremenu. Još jedan važan korak ?e biti uklju?ivanje elektroprivreda u evoluciju tržišta, što ?e izme?u ostalog uklju?ivati i pametna brojila. Iako još nema standardizirane komunikacije, pilot projekti i podrška elektroprivreda se ve? može uo?iti.

Europa je u prednosti naspram Amerike, pošto je u Europskoj Uniji testiran koncept virtualnih elektrana pomo?u FENIX-a, projekta koji pokazuje kako DER može pomo?i elektri?noj mreži. Sam projekt je imao tri faze, a uklju?ivao je analizu budu?eg razvoja mreža, te provjeru istih na realnim primjerima mreža Španjolske i Velike Britanije. Projekt je nedavno završio te je pokazao dobar omjer cijene i prednosti što je zainteresiralo poslovnu zajednicu, ali nije oduševilo staromodne centralne proizvo?a?e koji bi mogli dobiti oštru konkurenciju.

EPRI sa svojim AEP projektom u SAD-u tek sada po?inje sa radom. Cilj je provjeriti funkcionalnost i djelovanje pametne mreže koja je u potpunosti integrirana. Projekt uklju?uje istraživanje u laboratoriju i pilot lokacije kao što je South Bend, Ind. sa 10.000 korisnika, i još jedan ve?i projekt u Ohiu sa ?ak 110.000 korisnika elektri?ne energije. S AEP projektom se žele razviti tehnološki modeli koji bi se mogli koristiti u pametnim mrežama i razviti simulaciju da se vidi interakcija razli?itih tehnologija. AEP je samo jedan od 18 projekata EPRI-ja koji se bave pametnim mrežama, a cilj svih je što više razviti pametnu mrežu.

Virtualne elektrane ?e biti jedan od glavnih dijelova cijelog portfelja rješenja kojim bi se omogu?io razvoj elektri?ne infrastrukture, samo sam taj proces ne?e biti brz, nego ?e biti dugotrajan i postupan.

Izvor: www.electroiq.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?