Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Europsko vije?e donijelo zaklju?ke o Energetskoj uniji E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 24 OĹľujak 2015 11:31

U Bruxellesu se ju?er i danas održava sastanak Europskog vije?a. Ju?er su doneseni zaklju?ci u svezi Energetske unije, koje donosimo u nastavku teksta.

1)    EU se zalaže za izgradnju Energetske unije koja ?e dugoro?no uklju?ivati i klimatsku politiku, a na temelju okvirne strategije Europske komisije, ?ijih su pet dimenzija usko povezane i me?usobno se podupiru:

·         energetska sigurnost, solidarnost i povjerenje,

·         potpuno integrirano europsko energetsko tržište,

·         energetska u?inkovitosti pridonosi smanjenju potražnje,

·         smanjene uglji?nog otiska gospodarstva i

·         istraživanje, inovacije i konkurentnost.

Institucije EU i države ?lanice ?e poduzeti daljnje mjere, a Vije?e ?e izvijestiti Europsko vije?e prije sastanka u prosincu. Europsko vije?e ?e i dalje davati smjernice za razvoj Energetske unije.

2. Naglašavaju?i važnost svih dimenzija Energetske unije, Europsko vije?e se usredoto?uje na neke od aspekata i poziva na:

a) ubrzanje infrastrukturnih projekata, uklju?uju?i interkonekcije osobito na rubnim podru?jima EU, za elektri?nu energiju i plin  bi se osigurala energetska sigurnost i dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta energijom;

b) provedbu i rigorozno provo?enje postoje?e legislative na podru?ju energetike;

c) ja?anje zakonodavnog okvira za sigurnost opskrbe elektri?nom energijom i plinom; energetska sigurnost može biti oja?ana ja?anjem mreže, pove?anjem energetske u?inkovitosti i pribjegavanjem autohtonim resursima kao sigurne i održive tehnologije s niskim razinama ugljika;

d) osiguranje pune uskla?enosti sa EU legislativom svih ugovora koji se odnose na kupnju plina od vanjskih dobavlja?a, osobito ja?anjem transparentnosti takvih sporazuma i kompatibilnost s odredbama energetske sigurnosti EU. Što se ti?e komercijalnih ugovora o opskrbi plinom, povjerljivost (komercijalno) osjetljivih informacija mora biti zajam?ena;

e) procjenu mogu?nosti mehanizama dobrovoljnog udruživanja, u potpunosti u skladu sa WTO-a i EU propisima o zaštiti tržišnog natjecanja;

f) razvoj u?inkovitijeg, fleksibilnog tržišta koji bi trebalo funkcionirati zajedno s poboljšanom regionalnom suradnjom, uklju?uju?i tu  susjedne zemlje, te pomo?i integrirati obnovljive izvore energije i istovremeno osigurati kompatibilnost s unutarnjim tržištem. Tako?er pravo je država ?lanica odlu?iti o vlastitom energetskom odabiru. To ?e pomo?i osigurati  pristupa?ne cijene energije za ku?anstva i industriju;

g) provjeru i razvoj zakonodavstva koje se odnosi na smanjenje emisija, energetsku u?inkovitost i obnovljive izvore energije za podupiranje dogovorenih ciljeva do 2030 godine te razvoj pouzdanog i transparentnog sustava upravljanja;

h) razvoj energetske tehnologije i inovacijske strategije, uklju?uju?i, primjerice, sljede?u generaciju obnovljivih izvora energije, skladištenje elektri?ne energije te skupljanje i pohranjivanje ugljika, poboljšanje energetske u?inkovitosti u stambenom sektoru, kao i održiv prijevoz;

i) korištenje svih instrumenata vanjske politike pri uspostavi strateških energetskih partnerstva sa zemljama proizvo?a?ima i tranzitnim zemljama, s ciljem promicanja energetske sigurnosti, te istovremeno osigurati da su suverenitet i suverena prava država ?lanica za istraživanje i razvoj njihovih prirodnih resursa zašti?ena.

3. Europsko vije?e podržava snažnu koordiniranu akciju putem aktivne europske klimatske diplomacije uo?i sastanka COP21 u Parizu, u skladu s ambicioznim ciljevima  koje je zacrtalo Europsko vije?e u listopadu 2014. Ono poziva sve stranke koje su u stanju to u?initi, uklju?uju?i i velika gospodarstava, da dostave svoje priloge do kraja ožujka. Tako?er je potrebno intenzivirati rad na rješenjima o financiranju, transferu tehnologije i izgradnje kapaciteta, koji su klju?ni problemi sporazuma u Parizu.

Možemo se samo nadati da ?e Energetska unija u svom punom obujmu što ranije zaživjeti pošto bi i sa tehni?ke strane omogu?ila lakšu integraciju obnovljivih izvora energija posebice onih sa varijabilnom proizvodnjom kao što su solarne fotonaponske elektrane i vjetroelektrane.

Tags:     europsko vije?e      energetska unija      europska unija      interkonekcije      zakonodavni okvir
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?