Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Minestov morski sustav za porizvodnju elektri?ne energije je ve? godinu dana u pogonu E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 28 SijeÄŤanj 2015 00:05

Industrija obnovljivih izvora energije je prošle godine bila u is?ekivanju kada je Minestov morski sustav za proizvodnju elektri?ne energije iz morskih struja po prvi puta po?eo uspješno proizvoditii elektri?nu energiju pokraj obale Sjeverne Irske. Sustav Deep Green je u pogonu sada više od godinu dana.

Deep Green je elektrana koja koristi energiju oceanskih struja i plime i oseke, a izgleda kao podvodni zmaj. On može proizvoditi elektri?nu energiju iz vrlo niskih brzina strujanja od 1 do 2,5 m/s uz trošak proizvodnje elektri?ne energije koji je manji od onog za fosilna goriva i nuklearnu energiju. Stoga ima potencijal da promijeni svijet.

Tehnologiju za Deep Green je izumio inženjer Magnus Landberg tokom 2001. godine. Tvrtka Minesto je izrasla kao dio Saaba, gdje je nastala kao dio razvoja projekta vjetroagregata. Saab je gurnuo Deep Green prema komercijalizaciji sa velikim fokusom na testiranje prototipova u kombinaciji sa razvojem poslovanja na prakti?ki svim kontinetima. Danas ovaj projekt podržavaju veliki javni i privatni investitori kao što su Britanski Odjel za energiju i klimatske promjene, Švedska energetska agencija i Europska Unija.

U instalaciju sustava krenulo se u jesen 2013. godine, te je to bio prvi sustav koji iskorištava morsku struju za proizvodnju elektri?ne energije. S obzirom da je svaki po?etak težak i ovo je bio veliki izazov, pošto je nemogu?e unaprijed procijeniti kompletno ponašanje tehnologije u otvorenom moru. Na po?etku testiranja su se mjeseci potrošili na zamjenu mehani?kih komponenti u potrazi za elektri?nim greškama bez ikakvih konkretnih rezultata.

Stoga je razvijen plan pri ?emu je elektrana spojena na plutaju?u platofrmu umjesto na morsko dno. Time je poboljšana kontrola i pristup svim podsustavima. Dodatno su sve mehani?ke i kontrolne komponente studiozno prou?ene. Ovaj postupak je omogu?io uspješno postavljanje sustava ispod morske površine.

Samo nekoliko tjedana nakon prvog uspješnog uranjanja zapo?eto je inicijalno korištenje automatskih kontrolnih sustava. Od tada je Deep Green (koji je skaliran u omjeru 1:4) u pogonu i proizvodi elektri?nu energiju. Elektrana je postigla performanse koje su troškovno usporedive što se ti?e troška proizvodnje elektri?ne energije. Dodatno se planiraju mnoga unaprje?enja bez ve?ih promjena dizajna, a kojima bi se udovstru?ila proizvodnja elektri?ne energije.

Sve funkcije elektrane su potvr?ene, uklju?uju?i punu kontrolu svih brzina strujanja mora. Važan cilj je postignut kada se elektrana po prvi puta automatski upravljala na na?in da  se postavila u sredinu stupca vode tokom mirnog mora i promjene plime i oseke. Sam ure?aj je trenutno uglavnom spojen na morski temelj, a mogu?nost spajanja na plutaju?u platformu se koristi kada se postavljaju novi podsustavi. Sidrenje na platformu je pak omogu?ilo da se sustav postavlja na višim dubinama nego što se smatralo mogu?im, uklju?uju?i i na lokacijama oceanskih strujanja. Oceanska strujanja pak mogu omogu?iti konstantnu proizvodnju obnovljive elektri?ne energije.

Slijede?i korak je postaviti prvi komercijalni sustav snage 0,5 MW pokraj obale Walesa u 2017. godini. Nakon toga bi se na istoj lokaciji trebala proširiti elektrana na snagu od 10 MW ?ime bi se moglo isporu?iti elektri?ne energije za 8.000 ku?anstava. Lokacija se nalazi pokraj otoka Holyhead u Angleseyu Walesu. Minesto je dobio od Britanskog Crown Estate "Dozvolu za najam", a studije potencijala i utjecaja na okoliš su dobrano uznapredovale. Ovime ?e Minesto samo još jednom potvrditi svoju vode?u poziciju u proizvodnji elektri?ne energije iz oceanskih strujanja i plime i oseke.

Nakon velikog proboja priobalnih vjetroelektrana zadnjih godina o?ekuje se ista situacija sa tehnologijom plime i oseke i oceanskih struja. One su se veoma razvile zadnjih godina uz pomo? kompjuterskih simulacija, senzora i naprednih materijala. Sada, nakon što je prošla prva faza razvoja potrebna je pomo? politike i investitora da se omogu?i ubrzani rast cijele industrije.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     minesto      deep green      elektri?na energija      morska tehnologija      plima i oseka      oceanska strujanja
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?