Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Plug & play solarni sustav - automatizacija procesa instaliranja solarne elektrane E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 21 Lipanj 2014 11:29

U Sjedinjenim Ameri?kim Državama javni i privatni sektor trenuta?no sura?uju na razvoju plug & play (spoji i pusti u pogon) fotonaponskog sustav koji bi omogu?io instalaciju sustava na jeftiniji na?in - kao da se postavlja novi televizor ili bilo koji drugi ku?anski aparat.

Trenuta?no na tržištu Sjedinjenih Ameri?kih Država postoji nekoliko plug & play solarnih sustava. Ensupra Solar LLC iz Houstona, Texas je razvio sustav PluggedSolar koji se može postaviti u jednom danu. Oni tvrde da je sve u standardizaciji, i to standardnom dizajnu i procesu instalacije kojima se smanjuje trošak instaliranog solarnog sustava za skoro 40% u odnosu na tradicionalne sustave koji su prili?no prilago?eni lokaciji na kojoj se postavljaju.

Oni nude 1,2 i 1,5 kW solarni sustav koji se direktno spaja na 120 V ku?nu mrežu, te za postavljanje i spajanje istoga nije potreban elektri?ar. Cijeli sustav dolazi sa certificiranim komponentama koje su pre-konfigurirane (inverter, fotonaponski modul, konverter i kablovi), te sustavom za postavljanje na tlo ili na krov. Prikaz se može vidjeti na slici.


Slika: Prikaz solarnog 1,2 kW soalrnog sustava koji se spaja direktno na uti?nicu

Ovo rješenje je ve? postavljeno u 35 saveznih država u SAD-u, te je za neke države razvijen i ve?i 3 i 5 kW sustav sa 240 V spojem. Nažalost, iako je sustav lagan za instaliranje korisnik mora pro?i kroz birokratski proces isho?enja dozvola kao i za tradicionalni solarni sustav. Isto tako sustav mora pregledati lokalna elektroprivreda nakon instalacije kako bi se odobrio spoj na elektroenergetsku mrežu.

Pojednostavljenje dizajna solarnog sustava smanjuje instalacijske troškove, ali to je samo pola pri?e. Osim toga potrebno je smanjiti  birokratski dio, odnosno dozvole i zahtjeve za spajanjem na elektroenergetsku mrežu. Takozvani ne-hardverski troškovi koji uklju?uju isho?enje dozvola, inspekciju i spoj na mrežu u SAD-u ?ine ?ak 64% troškova prema istraživajnu iz listopada 2013. godine.

Cijeli proces u SAD-u je (kao i u Hrvatskoj) iznimno duga?ak i pun nepotrebne papirologije. Glavni problem je što nema standardizacije u procesu isho?enja dozvola. Institut za energiju i okoliš (IEE) iz Vermontske pravne škole je napravio popis zakona i standarda u sedam saveznih država, te su identificirane razli?ite regulatorne barijere za plug & play koncept. Cilj je da tim da prijedlog modifikacija trenuta?nih zakon i standarda kako bi se napravio plug & play standard za podru?je cijelih Sjedinjenih Ameri?kih Država. Odjel za energiju (DOE) SAD-a se nada da bi se time troškovi instalacije fotonaponskih sustava mogli smanjiti sa 3,14 dolara/W na samo 0,65 dolara/W do 2020. godine.

Njema?ki Fraunhofer je u prosincu 2012. godine dobio 11,7 milijuna dolara od DOE kroz trogodišnji period za razvoj plug & play solarnih sustava. Oni uz pomo? razli?itih partnera rade na razvijanju standarda za takve sustave. Nažalost, unato? svom trudu najve?i problem su elektroprivrede koje se mora uvjeriti da su uklonjeni svi potencijalni sigurnosni problemi.

Fraunhofer sura?uje i sa proizvo?a?em solarnih modula BIPV iz Kalifornije na razvijanju laganih solarnih sustava koji bi se lakši instalirali na krov, te smanjili troškove instalacije. Ti solarni sustavi bi se stavljali po principu odlijepi i zalijepi, te ne bi imali metalne okvire niti podkonstrukcije. Isto tako bi se uklanjanjem metalnih dijelova za sustav riješio problem uzemljenja koje više ne bi bilo potrebno. Tako?er sura?uju u sa Infinite Invetionom s kojima se radi na sustavu pametnog mjerenja proizvodnje i potrošnje elektri?ne energije izme?u brojila elektroprivrede i vlastitog brojila. Time bi se mogao automatizirati sustav inspekcije i isho?enja dozvola, te bi elektroprivreda morala do?i samo instalirati novo brojilo prije instalacije solarnog sustava.

Ciljevi plug & play projekta su stoga automatizacije i eliminacija svih eletkroenergetskih dozvola i procesa inspekcije, redukcija ili eliminacija svih drugih potrebnih dozvola uklju?uju?i dozvolu za izgradnju sustava na krovu, te svih potrebnih dozvola za spajanje na elektroenergetsku mrežu.

Problem solarnih sustava je što u principu to nije ku?anski ure?aj - ve?i je, teži je, postavlja se izvan ku?e ili na ku?u, te mogu slati elektri?nu energiju u elektroenergetsku mrežu. Zbog tih faktora postoji mnogo sigurnosnih pitanja, te sustav stoga mora biti uskla?en sa svim zahtjevima što se ti?e gra?evina, mogu?nosti požara i spajanja na elektroenergetsku mrežu koje provode savezna država, lokalna agencija i elektroprivrede.

Ako industrija može standardizirati zakone i regulaciju, te napraviti solarni sustav koji ?e poštivati sve pravilnike i zaštitu od požara, ku?anstva bi mogla instalirati i "pustiti u pogon" solarni sustav unutar jednog dana bez ikakvih ve?ih dozvola, inspekcija i procesa spajanja na elektroenergetsku mrežu. To je cilj kojem teži Odjel za energiju SAD-a.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     sjedinjene ameri?ke države      plug & play      solarni sustav      automatizacija      fraunhofer      odjel za energiju      eliminacija dozvola
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?