Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

OIE za po?etnike

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Subota, 23 Listopad 2010 20:49

Zaklju?ili ste da želite biti energetski neovisni? Imate viška novca, pa ga želite pametno investirati? Ili samo želite živjeti „zelenim“ stilom života? Sve su to legitimni razlozi da poželite izgraditi elektranu na obnovljive izvore energije. Pripremite se, po?etni entuzijazam ?e vam brzo splasnuti kad se susretnete s procedurom koju trebate pro?i da biste tako nešto i realizirali. Iz tog razloga, obnovljivi.com objavljuje seriju tekstova da vas upozna s najvažnijim koracima koje trebate pro?i da biste ostvarili svoj naum.

?etvrti korak – Isho?enje lokacijske i/li gra?evinske dozvole

U prošlom smo koraku objasnili što je potrebno za registraciju projekta i dobivanje Prethodnog energetskog odobrenja (ili skra?eno: PEO). Rekli smo i da PEO ima svoj rok trajanja, propisan ?lankom 16. Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Pravilnik kaže:

Prethodno odobrenje izdaje se na sljede?i rok važenja:

– 18 mjeseci od dana kona?nosti prethodnog odobrenja za postrojenja za koja nije propisana obveza isho?enja lokacijske doz vole,

– 48 mjeseci od dana kona?nosti prethodnog odobrenja za postrojenja za koja je propisana obveza isho?enja lokacijske dozvole.

Prethodno odobrenje se ukida i nositelj projekta briše iz Registra OIEKPP ako nositelj projekta:

– u roku od šest mjeseci od dana kona?nosti prethodnog odobre nja nije zapo?eo ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije,

– u roku od 36 mjeseci od dana kona?nosti prethodnog odobrenja nije podnio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, kada je za postrojenje propisana obveza isho?enja lokacijske dozvole.

Kako vam PEO ne bi bio ukinut, potrebno je što prije organizirati ispitivanje potencijala, što je odredba koja se uglavnom primjenjuje na vjetroelektrane (postavljanje jednogodišnjeg mjerenja na lokaciju), odnosno što prije podnijeti zahtjev za isho?enje lokacijske dozvole. Isho?enje lokacijske dozvole regulira Zakon o prostornom ure?enju i gradnji (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/298830.html). Procedura isho?enja lokacijske i gra?evinske dozvole razli?ita je za svaki objekt i za svaku tehnologiju. Zato ?emo u nastavku ovog teksta pokušati dati neke op?enite naputke, koji bi trebale biti korisne svakome tko se upušta u izgradnju neke od elektrana na obnovljive izvore energije.


 

Lokacijsku i gra?evinsku dozvolu izdaju ili Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva (MZOPUG) ili županija ili veliki grad (?lanak 105. Zakona o prostornom ure?enju i gradnji). Uredba NN 116/07 daje detaljan popis zahvata za koje lokacijsku i/ili gra?evinsku dozvolu izdaje MZOPUG. U energetici, to se odnosi na objekte instalirane snage iznad 20 MW. Budu?i da se ova serija tekstova prvenstveno odnosi na male objekte, pretpostavit ?emo da je mnogo realnije da ?ete se morati obratiti nadležnom uredu u svom gradu ili, ako živite izvan ve?eg grada, nadležnom uredu u svojoj županiji.

Lokacijska dozvola potrebna je za sve gra?evine osim za zgrade ?ija gra?evinska (bruto) površina nije ve?a od 400 m, zgrade za obavljanje isklju?ivo poljoprivrednih djelatnosti ?ija gra?evinska (bruto) površina nije ve?a od 600 m i jednostavne gra?evine i radove. Pravilnik o jednostavnim gra?evinama (NN 21/09) definira da se bez akta kojim se odobrava gra?enje i lokacijske dozvole može graditi pomo?na gra?evina koja se gradi na gra?evnoj ?estici postoje?e zgrade za potrebe te zgrade, u što se ubrajaju i solarni kolektori. Budu?i da je pojam solarnog kolektora prili?no širok, preporu?amo da se u slu?aju postavljanja solarnih fotonaponskih panela na postoje?i objekt ipak konzultirate s gradom odnosno županijom kako biste utvrdili trebate li njihovo odobrenje za postavljanje takvih ure?aja.

Ako ipak trebate ishoditi lokacijsku dozvolu, zahtjevu za izdavanje potrebno je priložiti sljede?e dokumente (?lanak 108. Zakona o PU i G):

– izvod iz katastarskoga plana, odnosno njegovu presliku,

– tri primjerka idejnog projekta ?ija je situacija prikazana na odgovaraju?oj posebnoj geodetskoj podlozi,

– izjavu projektanta da je idejni projekt izra?en u skladu s dokumentom prostornog ure?enja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola,

– pisano izvješ?e i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izra?en prema stranim propisima,

– dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Idejni projekt izra?uje ovlašteni projektant, odnosno projektantska ku?a, te ?e vam oni u ve?ini slu?ajeva znati re?i koji su im to?no sve podaci potrebni za izradu idejnog projekta. Svaki projektant ?e vam sigurno re?i da vaš objekt treba biti uskla?en s prostornim ure?enjem (prostorni plan, generalni urbanisti?ki plan ili sli?no). Tako?er, u slu?aju da je za vaš objekt potrebna procjena utjecaja na okoliš, uputit ?e vas u neku od institucija koje su ovlaštene za izradu studija utjecaja na okoliš. Za vaš zahvat ?e vrlo vjerojatno biti potrebna i procjena utjecaja na ekološku mrežu, za što studiju tako?er izra?uju specijalizirane institucije.


Sada ?emo malo usporiti i pojasniti situaciju. Naime, Republika Hrvatska je u listopadu 2007. godine donijela Uredbu o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) kojom se proglašava ekološka mreža Republike Hrvatske sa sustavom ekološki zna?ajnih podru?ja i ekoloških koridora s ciljevima o?uvanja i smjernicama za mjere zaštite koje su namijenjene održavanju ili uspostavljanju povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i/ili divljih svojti. Detaljnije podatke o ekološkoj mreži i njezinom obuhvatu možete na?i na stranicama Državnog zavoda za zaštitu prirode (http://www.cro-nen.hr). Najvažniji mehanizam zaštite podru?ja ekološke mreže jest postupak ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (OPPPZEM) koji je obvezan za sve planirane zahvate koji mogu imati zna?ajan utjecaj na podru?ja ekološke mreže (prema Uredbi NN 118/09). Obavezno je sagledati mogu?e utjecaje planiranih zahvata, planova i programa na ciljeve o?uvanja odre?enog podru?ja ekološke mreže zatim sagledati kumulativni utjecaj s ostalim planovima, programima i zahvatima te razmotriti alternativne mogu?nosti i utvrditi mjere ublažavanja. Ocjenu prihvatljivosti plana za ekološku mrežu daju Ministarstvo kulture ili županije (detaljno objašnjenje: http://www.dzzp.hr/ocjena-prihvatljivosti/najcesca-pitanja/najcesca-pitanja-730.html).

Mogu?e je i da postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ne?ete trebati obavljati kao zasebni postupak, ve? unutar procedure procjene utjecaja na okoliš. Procjena utjecaja na okoliš obavezna je za sve elektrane ve?e od 100 MW elektri?ne snage, kao i za sve vjetroelektrane ve?e od 20 MW (Uredba o procjeni utjecaja na okoliš NN 64/08 i 67/09). Za objekte obnovljivih izvora energije ve?e od 10 MW elektri?ne snage potrebna je ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Za objekte manje od 10 MW nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, pa se ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu obavlja kao zasebni postupak. Nadležna institucija za procjenu utjecaja na okoliš je MZOPUG. Studiju utjecaja na okoliš mogu raditi samo ovlaštene institucije, prema popisu: http://www.mzopu.hr/doc/POPIS_ZO_Pravilnik.pdf.

Procjena utjecaja na okoliš ?e možda utjecati na vaš idejni projekt time što ?ete trebati unijeti neke izmjene. Mogu?e je da ?ete trebati premjestiti neki objekt ili prilagoditi predvi?ena rješenja kako biste izbjegli utjecaj na zna?ajnu floru, faunu, arheološko nalazište na lokaciji ili sli?no.

Postupak procjene utjecaja na okoliš pokre?e se jedino ako je vaš objekt u skladu s dokumentima prostornog ure?enja. To zna?i da ako se vaš objekt ne nalazi u zoni predvi?enoj za tu namjenu, do donošenja novog prostornog plana, generalnog urbanisti?kog plana ili sli?nog dokumenta, ne?ete mo?i pokrenuti proceduru procjene utjecaja na okoliš. Zato, prije pokretanja investicije u studiju utjecaja na okoliš i/ili idejni projekt provjerite namjenu zone u kojoj se nalazi vaš objekt. To možete u?initi u županijskom ili gradskom uredu za prostorno planiranje.


 

Nikako nemojte zaboraviti ishoditi potrebne suglasnosti za priklju?enje vašeg objekta na elektroenergetski sustav. Suglasnosti izdaju HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) za objekte manje od 10 MW, odnosno HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. (HEP OPS) za elektrane iznad 10 MW, uz neke manje iznimke. Kod priklju?enja na distribucijsku mrežu, nužna je komunikacija s lokalnom Elektrom, koji ?e vam re?i je li vam za vaš objekt potrebna izrada Elaborata optimalnog tehni?kog rješenja priklju?enja (EOTRP). Elaborat izra?uje HEP ODS i on se napla?uje. Izra?uni prema EOTRP-u tako?er mogu utjecati na vaš idejni projekt, pa je mogu?e da ?e biti potrebno smanjiti snagu postrojenja ili odabrati drugi na?in priklju?enja od onog kojeg ste predvidjeli.

 

Ono što naj?eš?e predstavlja problem za objekte koji zauzimaju ve?u površinu (npr. vjetroelektrane) je ure?enje imovinsko-pravnih odnosa. Vodite ra?una da detaljno „pro?ešljate“ podatke iz katastra i zemljišnih knjiga te da utvrdite vlasništvo svake pojedine ?estice. Razgovarajte s privatnim vlasnicima o tome što misle o vašem projektu i jesu li vam spremni ustupiti (prodati/iznajmiti) svoje zemljište i pod kojim uvjetima. Obavezno dogovor potvrdite pisanim ugovorom. Ako je zemljište u vlasništvu države ili županije, grada ili op?ine, savjetujte se ili sa Središnjim državnim uredom za upravljanje državnom imovinom ili sa županijskim, gradskim ili op?inskim uredom.

 

U ovom smo koraku pokušali obuhvatiti što više detalja koji bi vam mogli biti korisni pri planiranju vašeg projekta. Proces nije lagan, zahtijeva mnogo organizacije, poznavanje mnoštva zakona, uredbi i pravilnika, te obilaženje raznoraznih institucija. Ipak, postoje institucije koje vam mogu olakšati taj posao, pa vam predlažemo da se konzultirate s Ministarstvima, energetskim agencijama, fakultetima ili sli?nim institucijama koji vam mogu dati ideje za neke korake po tom pitanju.

Isho?enje lokacijske i gra?evinske dozvole papirološki je najzahtjevniji dio posla. Nakon toga slijedi gradnja, koju ne?emo opisivati u ovoj seriji ?lanaka. Posljednji, peti korak, opisat ?e proceduru isho?enja statusa povlaštenog proizvo?a?a, koji vam je nužan za dobivanje poticajne tarife.

Index ÄŤlanka
Želim izgraditi (malu) elektranu na obnovljive izvore. Kako da krenem? #4
Lokacijska dozvola
Procjena utjecaja na okoliš
Priklju?ak i imovinsko-pravni odnosi
Sve stranice
 
Komentari (13)
Credit Facility Today Contact Us Now
13Srijeda, 23 OĹľujak 2022 01:16
FINANCE
Borrow money here today at 3% interest rate. My company offers all kinds of financial services at 3% interest rate and our services are 100% guarantee and risk-free. to Apply, contact my company via email: sawda.finance@gmail.com
contact@fioinvestissement.com
12Utorak, 26 Listopad 2021 00:00
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
11Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:58
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
10Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:57
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
9Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:56
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
8Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:54
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA
7Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:53
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA
6Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:52
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA
5Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:51
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
Svjedo?anstvo o na?inu primanja kredita od 2% (Frank Loans Services) k.frankloans@gmail.com
4Petak, 07 Svibanj 2021 16:46
Joseph Eric
Svjedo?anstvo o na?inu primanja kredita od 2% (Frank Loans Services) k.frankloans@gmail.com

Bez rezerve preporu?ujem suradnju s Frank Loan Services ako kupujete hipoteku za ku?u. Razgovarao sam sa mnogim brokerima dok sam kupovao svoj hipotekarni kredit putem interneta. Od prvog kontakta mogao bih re?i da je tip osobe kojoj mogu vjerovati da mi pomogne da donesem najbolju odluku za mene i moju porodicu. Oni nude i kratke i dugoro?ne rokove pozajmica u roku od 1-30 godina, sa ili bez kolaterala, ali bez provjere kredita, a njihove usluge su brze, pouzdane i pouzdane, jer sam ih testirao i imao povjerenje za razliku od drugih kompanija. E-pošta: k.frankloans@gmail.com

Njihove usluge uklju?uju zajmove za refinanciranje, zajmove za kamione, zajmove za obrazovanje, studentske zajmove, li?ne zajmove, zajmove za automobile, zajmove za konsolidaciju dugova, poslovne zajmove, osigurani i neosigurani zajam, hipotekarni zajam, zajmove za stanovanje, kontaktirajte ih danas za dodatne upite putem e-pošte. : k.frankloans@gmail.com
3Utorak, 10 Rujan 2019 00:20
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju
Hrote
2Nedjelja, 08 Srpanj 2012 10:21
Josip Horvat
Imam objekt na kojem bi se mogla instalirati solarna energana. Želim ga dati u najam investitoru koji bi ga koristio za proizvodnju obnovljive solarne energije ( struje).
Postoji li još danas takav model?
Pozdrav!
interesira me investicija u elektranu
1Srijeda, 18 Travanj 2012 20:25
andelko
koliko bi bila cijena 10 kw elektrane i koji paneli su za montažu ko ih proizvodi i kolika bje garancija

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?