Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

OIE za po?etnike

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 12 Listopad 2010 13:01

Za male hidroelektrane i geotermalne elektrane potrebno je dodatno priložiti i:

 • grafi?ki prilog koji sadrži skicu postavljanja ili gradnje ure?aja na lokaciji za ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije s podacima (uklju?uju?i grafi?ki prilog na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000) o prostoru ispitivanja.
  • Grafi?ki prilog najjednostavnije je napraviti u AutoCAD ili sli?nom softveru, uz korištenje topografskih karata Republike Hrvatske, koje su standardno u mjerilu 1:25.000. Topografske karte nabavljaju se u Državnom geodetskom uredu http://www.dgu.hr/default.asp?ID=916. Karte se napla?uju.

 

Za vjetroelektrane potrebno je tako?er priložiti i nekoliko dodatnih dokumenata:

 • grafi?ki prilog u mjerilu 1:25.000 u kojem je nositelj projekta definirao uži i širi prostor vjetroelektrane prema odredbama ovoga Pravilnika. Prostorni podaci koje prilaže podnositelj zahtjeva moraju biti ucrtani na topografsku kartu mjerila 1:25.000. Prostor od interesa za obavljanje ispitivanja mora biti definiran geodetskim to?kama (Gauss-Krügerova projekcija). Pozicija to?ke odre?ena je nazivom to?ke, x koordinatom (u smjeru sjevera) i y koordinatom (u smjeru istoka) te neobavezno koordinatom z (nadmorskom visinom).
  • Sli?no kao i za male hidroelektrane i geotermalne elektrane, ovo je najjednostavnije napraviti u AutoCAD-u ili sli?nom softveru, uz obavezne podloge topografskih karata.
 • suglasnost za obavljanje ispitivanja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zra?nog prometa, ako se lokacija na kojoj ?e se postaviti ili graditi ure?aj za ispitivanje potencijala vjetra nalazi u blizini aerodroma.
  • Suglasnost izdaje Agencija za civilno zrakoplovstvo (http://www.ccaa.hr/). Suglasnost se ne napla?uje.
 • rješenje nadležnog tijela o tipskom projektu prema odredbama Zakona o gradnji za mjerni stup, izdano toj pravnoj osobi ili ugovor s pravnom osobom kojoj je izdano rješenje o tipskom projektu o korištenju tog tipskog projekta, ako se ure?aj za mjerenje potencijala vjetra gradi.
  • Rješenje o tipskom projektu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva, a procedura izdavanja za novi projekt stupa relativno je dugotrajna i zahtijeva detaljan glavni projekt stupa sa svim pripadaju?im izra?unima. Jednostavnije rješenje je sklopiti ugovor s nekom od institucija ili poduze?a koji imaju Rješenje o tipskom projektu, koji je tada tako?er potrebno priložiti dokumentaciji.

 

Nakon što ste predali uredan zahtjev Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i ako je zahtjev u redu, dobit ?ete Prethodno energetsko odobrenje za vaš projekt, što ujedno zna?i da ste na odre?eno vrijeme „rezervirali“ prostor za vaš projekt i da nitko drugi ne može prijaviti svoj projekt na toj lokaciji. Rokovi važenja Prethodnog energetskog odobrenja detaljno su opisani u ?lanku 16. Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/298484.html).Index ÄŤlanka
Želim izgraditi (malu) elektranu na obnovljive izvore. Kako da krenem? #3
Dodatni uvjeti za mHE, GEO i VE
Sve stranice
 
Komentari (4)
Prijavite se za svoj brzi i prakti?ni zajam uz kamatnu stopu od 3%.
4Subota, 01 Svibanj 2021 12:10
Proton Loans
Prijavite se za svoj brzi i prakti?ni zajam uz kamatnu stopu od 3%. nudimo 24-satnu internetsku uslugu sa 4-satnom dostavom kredita. kontaktirajte nas danas za kredit putem: email: protonloan2020@hotmail.com ili Whatsapp: +1 (204) 410-2623
3Utorak, 10 Rujan 2019 00:25
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju

??????????????????????????????????????????????????????????
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trebam zajam da dobijem svoje potrebe
2Srijeda, 30 SijeÄŤanj 2019 13:45
SOFIJA ROSA
Pozdrav, ja sam gdica SOFIJA ROSA. Iz Zagreba u Hrvatskoj želim dati pouzdano svjedocanstvo o tome kako sam dobio kredit od gospode Vladimire Financial Investor. Dobio sam zajam od 50000 €. NAPOMENA: Ona je pouzdana i autenticna Ako je netko zainteresiran za dobivanje kredita, molimo kontaktirajte njezin VIA EMAIL: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
OIE
1Utorak, 30 Listopad 2012 08:35
?ULIJANA GAMBAR
Poštovani,
Molim Vas da li je potrebna sva naprijed navedena dokumentacija za malu elektranu, mislim ako ja želim za svoju obiteljsku ku?u to napravit.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?