Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Kolumne

Konkurenti solar E-mail
Autor Mladen Ili?kovi?   
Srijeda, 18 Srpanj 2012 15:27

Ima li koristi od kukanja kako su poticaji za solar pali u Hrvatskoj i kako netko gura termoelektranu na ugljen premda ?emo za to pla?ati penale zbog emisija CO2 i kako ovoj Vladi ne treba sveu?ilišni profesor specijaliziran za energetiku i s iskustvom izrada studija priklju?aka obnovljivih izvora na našu pau?ina energetsku mrežu? Ne, hajmo radije malo na put u inozemstvo i budu?nost, maštajmo o konkurentnom solaru koji ne treba ?a?i?a i HEP, možda tek nekog distributera da se proda nekomu tko treba i želi „zelenu“ energiju, ili ?ak ni to jer se energija u tom slu?aju troši tamo gdje se i proizvodi. Državna inicijativa SunShot  ameri?kog Ministarstva energije uložiti ?e ove godine 56 milijuna dolara u tehnologije koje bi mogle omogu?iti revolucionarne pomake u iskorištavanju koncentrirane solarne energije (CSP). Cilj je smanjiti troškove CSP tehnologije na 6 centi po kilowatsatu do 2020., a isti je cilj postavljen za fotovoltaik kako bi taj obnovljivi izvor konkurentno namirivao 15-18 posto ameri?kih potreba za elektri?nom energijom do 2030.

“Industrija obi?no pronalazi revolucionarna poboljšanja”, objašnjava osniva? Saveza za CSP Tex Wilkins, koji je 30 godina u ameri?kom Ministarstvu energije, od ?ega 11 na programu za CSP-a,“ali naše Ministarstvo traži revolucionarne proboje koji zna?e i zna?ajna smanjenja troškova.“

Najve?i dio kola?a odlazi Nacionalnom laboratoriju za obnovljive izvore energije (NREL) koji ?e s 8 milijuna dolara izgraditi i testirati komercijalnu turbinu s ugljikovim dioksidom kao medijem (superkriti?ni ugljikov dioksid (scCO2) koji je ina?e mo?no, jeftino, netoksi?no i ekološki prihvatljivo otapalo, te superkriti?ni fluid - tvar iznad svoje kriti?ne temperature i kriti?nog tlaka.) Taj se medij koristi u takozvanom Braytonovom ciklusu sa zatvorenom petljom (još prošle je godine u privatnom laboratorije aviomotorne korporacije Lockheed Martin dokazana prednost tog fluida pred helijem koji radi na višim temperaturama, rije? je o vrsti mlaznog motora na vru?u teku?inu). Na ovih 8 milijuna dolara javnog novca industrija ?e nato?iti još toliko za taj projekt.

Sve je to povezano sa državnom inicijativom za instalaciju 1000 MW solara u nekoliko jugozapadnih ameri?kih država. SAD je drugi najve?i svjetski potroša? elektri?ne energije, a prva zemlja po solarnom potencijalu od svih industrijaliziranih zemalja. Voditelj projekta CSP sa superkriti?nim ugljikovim dioksidom Craig Turchi hvali se kako ?e projekt snage 10 MW biti najve?a s-CO2 turbina ikada napravljena. Nakon mnogo istraživanja i procjena opti?kih i termi?kih gubitaka, problema s materijalima i u?inkovitosti procesa istraživa?i su utvrdili kako je 600-700°C idealna temperatura za taj proces. Grijanje i kompresija superkriti?nog ugljikov dioksida ?e se raditi u samoj elektrani i taj dio solarne elektrane tek treba razviti do komercijalne razine. Samo superkriti?ni CO2 iznad 500 °C i 20 atmosfera ima visoku termi?ku u?inkovitost i proizvodnju elektri?ne energije s u?inkovitoš?u iznad 40 posto, a viša temperatura zna?i i manje troškove spremanja energije. Postoje?e CSP elektrane koriste spremnike rastaljene soli koji omogu?uju autonomiju rada s obzirom na prisutnost Sunca, dok se kod ove vrste solarne elektrane eksperimentira s rastaljenim staklom. Visoka gusto?a superkriti?nog ugljikovog dioksida omogu?uje brže pokretanja i gašenje ovakve elektrane, što je prije bio veliki nedostatak CSP tehnologije.

Kroz  SunShot inicijativu  pokušava se do?i do ?istog, jeftinog izvora energije primjenjivog u ku?anstvima i javnom sektoru, vratiti tehnološko vodstvo SAD-u kroz napredno korištenje solarne energije i inovacije u energetskim mrežama, stvaranja novih radnih mjesta u doma?oj proizvodnji solarne opreme kako bi se pove?ao i globalni udio ameri?ke opreme na tržištu, te naravno smanjenja emisija stakleni?kih plinova i postizanja ?iš?eg okoliša.

Koncentrirani solar u hvatanju vlastitog repa

Kod koncentriranog solara (CSP – upotreba koncentrirane solarne energije uz pomo? ogledala i klasi?ne parne turbine) smanjenje troškova vezano je za rast sektora a rast sektora vezan je za smanjenje troškova. U hvatanju svojeg repa zagovornici CSP-a tvrde da mu može pomo?i ono što pomaže i klasi?nom fotovoltaiku (PV): ve?a efikasnost, kapacitet i pouzdanost. U?inkovitost CSP-a je 40%, a tradicionalnog PV-a je 25%. No tržišna prednost kristali?nog silicija nije na polju ve?e u?inkovitosti, upozoravaju trezveni kriti?ari, ve? snižavanju cijene proizvodnje i preplavljivanju tržišta velikom proizvodnjom. Prema procjeni kompanije za procjenu tržišta Greentech Media, ove ?e godine proizvodnja fotovoltaika biti gotovo dvostruko ve?a od potrošnje: 59 prema 30 GW. To ?e za CSP zna?iti teško razdoblje na tržištu gdje ?e se tradicionalni fotovoltaik nuditi u bescjenje. ?ak i kada se sve to kroz nekoliko godina proda, CSP ?e i dalje biti skuplji od kristali?nog silicija koji je u samo 18 mjeseci pao s 2,4 dolara po watu na svega 80 centi. 
Naravno i novom, poboljšanom izvedbom CPV može se dosta posti?i, ali osniva? novog francuskog proizvo?a?a CPV-a Heliotropa, Paul Bellavoine upozorava kako te inovacije opet mogu biti rezultat pove?ane proizvodnje, a cijena se možda može smanjiti za tre?inu ili polovinu. Koliko god se najavljuje da ?e elektrana u kalifornijskoj pustinji Mojave proizvoditi elektri?nu energiju u razini one iz plinske elektrane, znakovito je kako je Google odustao od te tehnologije.

Tako Greenpeaceova pretpostavka o opskrbi 25 posto globalnih potreba elektri?nom energijom po?iva na porastu ulaganja u CPV s današnjih 2 milijarde na 92,5 milijarde eura do 2050.

Jeftiniji thin-film zakuhavanjem nereda?

Jeftiniji cink kositar fosfid je materijal koji bi mogao zamijeniti skupe poluvodi?e CIGS (bakar, indij, galen, selen CuIn1-xGaxSe2) i kadmij telurid (za koji se mnogi pitaju kako ga pravilno zbrinuti), tvrdi Dr. David Scanlon s londonskog University Collegea. Kod CIGS proizvodnju poskupljuje rijetki indij pogotovo nakon što su Kinezi smanjili izvoz rijetkih metala kako bi im digli cijenu. Znanstveni izazov kod tog materijala jest kako ga zagrijati i kontrolirano ohladiti kako bi se u materijalu dogodio željeni poreme?aj koji je uvjet za u?inkovit tankoslojni fotovoltaik. Usto može se nanositi u nekoliko slojeva koji jedan drugome odgovaraju i ne dovode do neželjenih elektri?nih efekata kao kod postoje?ih materijala. No ta je kombinacija još uvijek više teoretski model nego prakti?na primjena, ali zbog jeftinih i dostupnih sastojaka možda jedan od putova prema konkurentnom solaru.

Mladen Ili?kovi?
novinar Hrvatske radiotelevizije, urednik emisije Ekozona

Tags:     solar      termoelektrana      ugljen      CO2      HEP      zelena energija      CSP      Sunce      thin film
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?