Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2014 17:33

U Narodnim novinama broj 97/2014 koje su izdane 6. kolovoza 2014. godine je objavljen Tehni?ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, a koji je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog ure?enja.

U samom propisu se propisuju:

- tehni?ki zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite gra?evinskog dijela zgrade, tehni?kih sustava grijanja, ventilacije, hla?enja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti prilikom projektiranja i gra?enja novih zgrada, te tijekom uporabe postoje?ih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12 °C,

– tehni?ki zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite koje treba ispuniti prilikom projektiranja rekon-strukcije postoje?ih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12 °C,

– ostali tehni?ki zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgradama,

– svojstva i drugi zahtjevi za gra?evne proizvode u odnosu na njihove bitne zna?ajke, a koji se ugra?uju u zgradu u svrhu ispunjavanja temeljnog zahtjeva za gra?evinu: »gospodarenje energijom i o?uvanje topline«,

– sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije za grijanje i hla?enje te toplinsku zaštitu,

– sadržaj Iskaznice energetskih svojstava zgrade,

– održavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu.

Ovim se Propisom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vije?a od 19. svibnja 2010. o energetskoj u?inkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18. 6. 2010.) u dijelu koji se odnosi na:

– propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih zgrada i postoje?ih zgrada kod kojih se provode zna?ajne obnove,

– minimalne zahtjeve gra?evnih dijelova zgrada koji ?ine dio ovojnice zgrade i tehni?kih sustava zgrada kada se ugra?uju, zamjenjuju ili moderniziraju i

– potrebu izrade elaborata tehni?ke, ekološke i ekonomske primjenjivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom za nove zgrade.

Stupanjem na snagu ovoga Propisa prestaju se primjenjivati tehni?ka pravila utvr?ena Tehni?kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine« br. 110/08, 89/09, 79/13 i 90/13) za dokazivanje uporabljivosti gra?evnih proizvoda.

Propisi stupaju na snagu ?etrnaestog kolovoza a cijele možete pro?itati ovdje.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?