Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 01 Lipanj 2012 19:31

Po?etkom 2008. godine Europska komisija je pokrenula veliku inicijativu povezivanja gradona?elnika energetski osviještenih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske u?inkovitosti urbanih sredina, a koji je potpisao i Grad Karlovac 2010. godine.

Sporazum gradona?elnika (The Covenant of Mayors) je dogovor naprednih europskih gradova na izazove globalne promjene klime. Potpisivanjem Sporazuma, gradona?elnici se obvezuju na primjenu brojnih mjera energetske u?inkovitosti kojima ?e u kona?nici do 2020. godine smanjiti emisije CO2 u svom gradu za više od 20%. Jedan od na?ina postizanja zadanih ciljeva definiranih Sporazumom gradona?elnika je i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizi?kih osoba, imaju?i u vidu njihovu važnost za zaštitu okoliša i što ve?u energetsku neovisnost grada i njegovih stanovnika. U Karlova?koj županiji, te pogotovo njenom središtu – gradu Karlovcu, u posljednjih desetak godina raste zanimanje javnosti za korištenje obnovljivih izvora energije u njihovim ku?anstvima. Na brojne upite o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije u ku?anstvima, Grad Karlovac, koji ima u vidu njihovu važnost za zaštitu okoliša i što ve?u energetsku neovisnost odlu?io je pokrenuti projekt Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizi?kih osoba u gradu Karlovcu. Osnovna namjena projekta je ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u ku?anstva, kojima bi se ostvarila ušteda u potrošnji energenata za zagrijavanje stambenog prostora i pripremu potrošne tople vode, uz zna?ajno smanjenje emisije stakleni?kih plinova. Grad Karlovac ?e u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša RH i Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske sufinancirati sljede?e oblike obnovljivih izvora energije:

  • solarni kolektorski sustavi za pripremu potrošne tople vode i grijanje,
  • fotonaponski sustavi za proizvodnju elektri?ne energije,
  • geotermalne dizalice topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hla?enje i
  • kotlovske sustave za korištenje biomase.

 

Pravilnik o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizi?kih osoba u gradu Karlovcu donijelo je Gradsko vije?e na 27. sjednici na prijedlog Gradona?elnika. Pravilnikom su obuhva?ena na?ela i obveze iz Sporazuma gradona?elnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske u?inkovitosti u reduciranju emisije CO2, što je važan preduvjet za pove?anje energetske u?inkovitosti u gradu Karlovcu.

Ovime je Grad Karlovac po?eo sustavno poticati korištenje obnovljivih izvora energije za privatne osobe - model koji bi mogli i trebali preuzeti i svi ostali gradovi u Hrvatskoj.

Pravilnik možete pro?itati u Glasniku Grada Karlovca broj 05/2012, koji se u pdf formatu nalazi na stranicama Grada Karlovca.

Izvor: www.karlovac.hr

Tags:     karlovac      grad      pravilnik      poticanje      obnovljivi izvori energije      fotonaponski sustav      biomasa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?