Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Na?ini pretvorbe energije vodotoka u elektri?nu energiju E-mail
Autor Leo Jerki?   

Hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode pretvara u mehani?ku energiju vrtnje rotora, a zatim u elektri?nu energiju u generatoru. Snaga koju hidroelektrana razvija ovisi o neto padu vode, odnosno razlici razine gornje vode (zahvat) i donje vode (turbina), umanjenom za hidrauli?ke gubitke prilikom protoka vode.

Više...
 
E-mail
Autor Leo Jerki?   

Hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode pretvara prvo u mehani?ku, a potom u elektri?nu energiju.

Hidroelektrane se mogu podijeliti prema vie razli?itih faktora: visina pada, na?in koritenja vode, vrsta akumulacijskog bazena i smjetaj strojarnice. Jo jedna uobi?ajena podjela je po instaliranoj snazi na male i velike hidroelektrane pri ?emu su male naj?e?e definirane do snage od 10 MW. U Hrvatskoj je tako?er definirana podjela na velike i male hidroelektrane s time da su male hidroelektrane prema zakonu poticani izvor energije, a poticaj se o?ituje kroz zakonski regulirane otkupne cijene elektri?ne energije iz takvih hidroelektrana.

Više...
 
E-mail
Autor Leo Jerki?   

Koritenje vode kao izvora energije see u daleku povijest, u otprilike 100. godinu prije Krista, kada su Grci i Rimljani po?eli koristiti vodene kota?e koji su se postavljali vertikalno i uzdu rijeke ili potoka, a koristili su se za mljevenje kukuruza izme?u njegovih zup?anika.

Više...
 
Zna?aj i vizija energije vodotoka u budu?nosti E-mail
Autor Leo Jerki?   

Energija vodotoka (tj. rijeka ili hidroenergija) je obnovljivi izvor energije koji ne zaga?uje okoli i ne isputa tetne plinove u atmosferu. Nesre?e, od kojih su najtee pucanje brane se uglavnom ne deavaju i predstavljaju mali rizik zbog stalnih pregleda i odravanja. Glavni rizik uslijed izgradnje hidroelektrane je utjecaj na lokalni ekoloki balans, posebno nizvodno od brane. Taj rizik je posebno prisutan kod velikih hidroelektrana, no strogi uvjeti zatite okolia i te rizike pokuavaju svesti na najmanju mogu?u mjeru.

Više...
 


Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?