Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Moderni na?ini pretvorbe energije Sunca u elektri?nu energiju - fotonapon E-mail
Autor Iva Su?i?   

U osnovi, postoje dva principa iskoritavanja Sun?evog zra?enja, pretvaranje solarne energije u toplinsku te direktno pretvaranje u elektri?nu energiju putem fotonaponskih ?elija.

Solarni fotonaponski pretvornici slue za izravnu pretvorbu Sun?eve svjetlosti u elektri?nu energiju, a izvedeni su kao fotonaponske ?elije (eng. photovoltaic cells), koje mogu biti na?injenje od monokristali?nog i polikristali?nog silicija, amorfnog silicija, kadmij-telurida ili bakar-indij-diselenida.

Osnovna gra?a fotonaponske ?elije
Slika 1. Osnovna gra?a fotonaposnke ?elije (izvor: www.skender.hr)

Fotonaponske (engl. Photo Voltaic - PV) ?elije ili solarne ?elije, pretvaraju Sun?evu energiju direktno u elektri?nu. Proizvode elektri?nu energiju bez pokretnih dijelova, operiraju tiho bez emisija i bez nekog ve?eg odravanja. Fotonaponske ?elije rade na principu fotoelektri?nog efekta, a slue za direktno pretvaranje solarne energije u elektri?nu. Vrlo tanke plo?ice kristali?nog silicija s primjesom arsena izloene Sun?evom zra?enju ponaaju se kao poluvodi?ki spojevi. ?estice svjetlosti (fotoni) atomima silicija izbijaju elektrone iz kristalne reetke pa se na jednoj strani poluvodi?kog spoja stvara viak negativnog naboja, a na drugoj strani pozitivnog uslijed ?ega dolazi do protoka struje.

Fotonaponske ?elije imaju vie slojeva na?injenih od razli?itih materijala. Gornji sloj je stakleni prekriva?, a moe biti i neki drugi materijal, koji titi ?eliju od vremenskih uvjeta. Sljede?i sloj je anti-reflektiraju?i koji spre?ava reflektiranje svjetlosti natrag. Dva poluvodi?ka sloja solarne ?elije uzrokuju gibanje elektrona.

Solarne ?elije imaju i dvije metalne mree, tj. dva elektri?na kontakta. Jedna se nalazi ispod poluvodi?kog materijala, a druga iznad. Gornja mrea ili kontakt skuplja elektrone s poluvodi?a i vodi ih k vanjskom potroa?u. S donjim kontaktnim slojem zatvara se elektri?ni krug.Index članka
Moderni na?ini pretvorbe energije Sunca u elektri?nu energiju - fotonapon
Fotonaponski sustavi
Fotonaponski sustavi #2
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?