Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Iva Zelenko   

Postoje dva na?ina pretvorbe energije Sunca u elektri?nu energiju: direktna pretvorba, kod koje se solarna energija pretvara u elektri?nu putem fotonaponskih ?elija, te indirektna pretvorba, kod koje se koriste zrcala kako bi se stvorila koncentrirana toplinska solarna energija koja se dalje pretvara u elektri?nu energiju putem klasi?nog sustava s parnim turbinama.

Sam razvoj tehnologije iskorištavanja Sun?eve energije zapo?eo je još 1860-ih, ali je zna?ajna upotreba i ubrzan razvoj zapo?eo tek 1997. godine. 1880. godine Charles Fritts konstruirao je prvu solarnu ?eliju, a 1931. godine dr. Bruno Lange razvio je prvu fotonaponsku ?eliju koriste?i srebro i selen. 1954. godine Gerald Pearson, Calvin Fuller i Daryl Chapin razvili su prvu silicijsku ?eliju. Prva koncentrirana solarna elektrana razvijena je 1980-ih godina.

Instalirani kapaciteti fotonaponskih elektrana i koncentriranih elektrana svake godine sve više rastu, i predstavljaju sve zna?ajniju ulogu u ukupnoj elektroenergetskoj potrošnji, a dugogodišnja tržišta dobivaju sve zna?ajniju konkurenciju unato? trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi.

Na svjetskoj razini, kapaciteti fotonaponskih sustava spojenih na mrežu pove?ali su se za 27,7 GW u 2011. godini, te trenutno iznose 67,4 GW, ?ime je Sun?eva energija na tre?em mjestu, nakon hidroenergije i energije vjetra, po iskorištavanju obnovljivih izvora energije. Stopa rasta fotonaponskih sustava u 2011. godini dosegnula je gotovo 70%, a u godinu dana proizvedeno je oko 80 milijardi kWh, što je dovoljno za napajanje elektri?nom energijom ?ak 20 milijuna ku?anstava diljem svijeta. Šest zemalja ima instalirnih elektrana više od 1 GW, a to su: Italija, Njema?ka, Kina, Sjedinjene Ameri?ke Države, Francuska i Japan.

Tablica 1 prikazuje 15 vode?ih zemalja u svijetu po instaliranim kapacitetima u 2011. godini, te ukupne instalirane kapacitete do sada. Europske zemlje ozna?ene su naran?astom bojom.

Instalirani kapaciteti u 2011. godini
Tablica 1: Instalirani kapaciteti u 2011. godini

Vode?ih deset zemalja ?ini 90% svih instaliranih kapaciteta u svijetu.

Grafi?ki prikaz instaliranih kapaciteta u svijetu
Slika 1: Grafi?ki prikaz instaliranih kapaciteta u svijetu

Sam razvoj kapaciteta fotonaponskih sustava od 2000. do 2011. godine prikazan je na Slici 2. Naran?astom bojom ozna?eni su kapaciteti u Europi, a žutom bojom ostatak svijeta.

Razvoj kapaciteta FN sustava od 2000. do 2011. godine
Slika 2: Razvoj kapaciteta FN sustava od 2000. do 2011. godine

Po?etkom 2011. godine oko 20 GW kapaciteta koncentrirane solarne energije bilo je u fazi izgradnje. Od toga se 11 GW nalazi u Sjedinjenim Ameri?kim Državama, 4,5 GW u Španjolskoj, a 2,5 GW u Kini.

Prema podacima iz kraja 2010. godine u svijetu je ukupno bilo instalirano 1,2 GW koncentrirane solarne tehnologije. Samo u 2010. godini instalirano je 551 MW elektrana, što je za 210% više u odnosu na godinu prije. Najve?e tržište u 2010. godini bila je Španjolska sa 730 MW instaliranih elektrana. Unato? svim izazovima s kojima se ova tehnologija suo?ava, mogu?e je zaklju?iti da se nalazi na prekretnici koja bi joj mogla osigurati daljnji zna?ajan rast.


Europa

U 2011. godini Europa je zabilježila pove?anje instalirane snage za 21 GW, odnosno za ?ak 50%. Udio Europe na svjetskom tržištu iznosi 75%, a tri vode?e zemlje sa najviše instaliranih fotonaponskih sustava trenutno su Italija, Njema?ka i Francuska.

Italija je prvi puta postala vode?a zemlja sa 9 GW instaliranih fotonaponskih sustava, dok Njema?ka i Francuska zadnjih nekoliko godina bilježe stalan rast i same ?ine ?ak 60% ukupnog svjetskog tržišta. Ujedinjeno Kraljevstvo tako?er ostvaruje zna?ajan rast i postaje sve ve?e tržište, iako još nije doseglo 1 GW, a osim njega, klju?na tržišta predstavljaju Belgija i Španjolska.

Vrlo važnu ulogu u rastu instaliranih kapaciteta i daljnjem razvoju iskorištavanja energije Sunca imaju cijena proizvodnje energije i poticaji koje su propisale vlade.

Na Slici 3 može se vidjeti drasti?an pad cijena fotonaponskih modula u Europi od 2000. do 2011. godine. Uz ovaj pad od oko 70% u poslijednjih deset godina, o?ekuje se da ?e u narednih deset godina cijene pasti za oko 50% u odnosu na trenutne cijene.

Promijena cijena FN modula u Europi
Slika 3: Promijena cijena FN modula u Europi

Kada je rije? o koncentriranoj Sun?evoj energiji, ve?ina vode?ih kompanija na ovom podru?ju iskorištavanja Sun?eve energije nalazi se u Europi, te Europa ima klju?nu ulogu za razvoj ove tehnologije. Procijenjeno je da bi Europa mogla godišnje proizvoditi oko 1.800 TWh elektri?ne energije iz ove tehnologije, a to se posebice odnosi na Španjolsku, Italiji, Gr?ku, Cipar i Maltu.

Španjolska je trenutno, sa 850 MW instaliranih elektrana vode?a zemlja u iskorištavanju energije Sunca ovom tehnologijom, te se o?ekuje da ?e, sa 781 MW koji su trenutno u izgradnji i 839 MW koji su u planu izgradnje, ostati vode?a zemlja u Europi.

Klju?nu ulogu u razvoju tehnologije i samom rastu kapaciteta iskorištavanja energije Sunca predstavljaju i poticaji koje Europska unija daje ovom sektoru. Ti poticaji trenutno iznose oko 1/6 poticaja koje dobivaju fosilna goriva, no iz godine u godinu se pove?avaju, ?ime i cijena proizvodnje elektri?ne energije iz energije Sunca pada, a ovaj oblik obnovljivog izvora energije postaje sve dostupniji i zanimljiviji.


Svijet

Zemlje izvan Europe zadnjih nekoliko godina tako?er ostvaruju rast instaliranih kapaciteta. Tako je prošle godine Kina, sa 2 GW instaliranih fotonaponskih sustava, ostvarila najve?i rast, dok su Sjedinjene Ameri?ke Države i Japan zabilježile rast od 1,6 GW i 1 GW. 2010. godine Kina je zapo?ela sa zna?ajnijim ulaganjima u fotonaponske sustave, njihovu implementaciju, ali i proizvodnju, a u cilju ima zna?ajno smanjenje ovisnosti o prirodnom plinu i nafti.

Velike ciljeve od 22 GW instaliranih fotonaponskih sustava do 2022. godine postavila je Indija, zemlja u kojoj oko 40% stanovništva još uvijek nema pristup elektri?noj energiji. U 2011. godini Indija je instalirala 300 MW sustava, jednako kao i Kanada.

Kao i u Europi, koncentrirana Sun?eva energija još uvijek je u razvoju, no Sjeverna Afrika i Bliski Istok pokazuju najviše Sun?evog potencijala za iskorištavanja ovog oblika energije. Sjedinjene Ameri?ke Države trenutno imaju najviše instaliranih kapaciteta, 479 MW, dok je 1.347 MW u izgradnji, i ?ak 27.314 MW u planu izgradnje.


Slika 4: Koncentrirana Sun?eva energija

 


Hrvatska

Kada je rije? o Hrvatskoj, prema podacima do sada prikazanim za Europu i ostatak svijeta, možemo zaklju?iti da je tržište Sun?evom energijom tek u po?ecima razvoja.

Prema podacima Hrvatskog operatera tržišta energije (HROTE) o povlaštenim proizvo?a?ima s kojima HROTE ima sklopljen ugovor o otkupu elektri?ne energije, do po?etka velja?e ove godine instalirano je 20 Sun?anih elektrana, ukupne snage 408,48 kW, od kojih je najve?a elektrana Tehnix u Me?imurskoj županiji snage 102 kW.

Povlašteni proizvo?a?i Sun?eve energije
Slika 5: Povlašteni proizvo?a?i Sun?eve energije

Prema podacima iz Pregleda projekata upisanih u Registar OIEKPP izdanima od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva registrirano je 126 Sun?anih elektrana ukupne snage 53,93 MW.

Kao i u svijetu, tako i u Hrvatskoj, poticaji i otkupna cijena elektri?ne energije imaju veliku ulogu u izgradnji novih Sun?evih elektrana. Otkupna cijena u Hrvatskoj se svake godine pove?ava, a detaljnije je prikazana u Tablici 2.

Otkupna cijena elektri?ne energije
Tablica 2: Otkupna cijena elektri?ne energije

Možemo zaklju?iti kako je iskorištavanje Sun?eve energije jedan od najdostupnijih oblika obnovljivih izvora energije s obzirom na geografsku rasprostranjenost, kod kojega je zna?ajan rast vidljiv diljem svijeta. Kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, daljnji razvoj tehnologije, smanjenje cijena, ali i razvoj i proširenje elektroenergetske mreže i pravilna politika, doprinjeti ?e nastavku pove?anja broja Sun?anih elektrana. Ulaganja u Sun?evu energiju diljem svijeta su sve ve?a, kao i poticaji od strane vlada, što dodatno stvara pozitivan stav na tržištu.

Tags:     Energija Sunca      energetika      CSP      FN      PV      HROTE      OIEKPP      cijena energije      povlašteni proizvo?a?i
Index ÄŤlanka
Iskorištavanje energije Sunca u energetici
Europa
Svijet
Hrvatska
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?