Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Biomasa za bioenergiju E-mail
Autor Diana Me?imorec   
ÄŚetvrtak, 20 SijeÄŤanj 2011 15:30

Ovaj ?lanak sastavila je stru?na skupina unutar projekta CEUBIOM. Obnovljivi.com zahvaljuje stru?noj skupini na ustupanju podataka i informacija.

Što je to biomasa?

Op?e je poznato da korištenje fosilnih goriva ima negativne posljedice na okoliš. Emisije stakleni?kih plinova koje nastaju kao posljedica korištenja fosilnih goriva pospješuju u?inak klimatskih promjena, a uvijek postoji i rizik zaga?enja tla i vode. Osim toga, zalihe fosilnih goriva su ograni?ene, a sa smanjenjem zaliha posezati ?e se skupljim i nepovoljnijim metodama dobave fosilnih goriva, što ?e imati globalno loš utjecaj na cijene energije. Upravo zato se kao jedna od dobrih alternativa danas sve više prepoznaje mogu?nost korištenja biomase i ostalih obnovljivih izvora energije. Korištenjem biomase dobiva se bioenergija koja se potom može koristiti kao toplinska energija, u obliku biogoriva ili se upotrijebiti za proizvodnju elektri?ne energije, a u svakoj varijanti je povoljnija za okoliš od korištenja fosilnih goriva.

Kako dobivamo bioenergiju?

Biomasom se smatra sva biljna i životinjska materija. Kada govorimo o biomasi za dobivanje bioenergije, možemo ju podijeliti na drvnu biomasu i ostalu biomasu biljnog porijekla, te organsku biomasu. Ve?ina biljne biomase nastaje iz proizvoda i suproizvora biljaka šumskog i poljoprivrednog porijekla. Drvna biomasa uklju?uje drva za ogrjev, drva iz drve?a s kratkom rotacijom, šumskih ostataka te ostataka drvne industrije. Ne-drvna biomasa dolazi iz poljoprivrede i uklju?uje razli?ite nasada i ostatke poljoprivredne proizvodnje. Ostala organska biomasa uklju?uje životinjski otpad te razli?ite tipove otpada iz ku?anstva. Šumska i poljoprivredna vegetacija može se uzgajati specijalno za potrebe korištenja za proizvodnju bioenergije (kao npr. brzorastu?e drve?e i poljoprivredni usjevi poput uljne repice).

Proizvodnja energije iz biomase

U trenutku kada se razbije kemijska konstrukcija jedinice biomase osloba?a se energija koja je pohranjena u molekulama. Koli?ina oslobo?ena po jedinici težine ili volumena smatra se energetskim sadržajem produkta biomase. Razli?iti produkti imaju razli?ite energetske sadržaje i svaki od njih može se koristiti na specifi?an na?in. Sagorijevanje je naju?estaliji na?in dobivanja bioenergije. Sagorijevanje biomase osloba?a toplinu koja se može, ili izravno koristiti za grijanje, ili se može upotrijebiti za proizvodnju elektri?ne energije. Plinofikacija je postupak kojim se biomasa pretvara u plin koji se potom koristi izravno kao plin ili za dobivanje drugih oblika energije kao što je elektri?na energija. Biodizel se dobiva iz ekstrahiranih ulja koja se mogu prona?i u raznim oblicima biomase, a koristi se ekvivalentno tradicionalnom fosilnom dizel gorivu.

Biomasa za bioenergiju ili..?

U najviše slu?ajeva šume i poljoprivredna zemljišta ne koriste se za dobivanje biomase. Kukuruz i še?erna trska koriste se za dobivanje bioetanola, no oni su primarno izvor hrane. Šume se koriste za dobivanje drva za gradnju, a otpadci iz poljoprivrede mogu se koristiti kao gnojiva (kompostiranje). Postoji potreba da uskladimo naše potrebe za energijom sa našim potrebama za hranom i ostalim alternativnim na?inima korištenja ovog prirodnog resursa. Kada se govori o korištenju biomase za proizvodnju biogoriva prvenstveno treba imati na umu o?uvanje ekološke održivosti te ne narušavanja stabilnosti svjetske opskrbe hranom.Index ÄŤlanka
Biomasa za bioenergiju
Procjena potencijala biomase
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?