Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Proizvodnja iz OIE 'pokrila' 80% optere?enja u Njema?koj u 11. satu 8. svibnja 2016. E-mail
Autor Marijan Kalea_1   
Utorak, 31 Svibanj 2016 14:29
U Njema?koj instalirano je neto vie od 40 GW (tisu?a megavata) sun?anih elektrana i gotovo 40 GW vjetroelektrana. Samo te dvije vrste najzastupljenijih elektrana na OIE zajedno ?ine preko 40% ukupne instalacije svih njema?kih elektrana koja iznosi preko 190 GW. Moe se dogoditi da se poklopi dobar angaman sun?anih elektrana i povoljni angaman vjetroelektrana u jednom-dva sata oko podneva. Kako je vrno optere?enje u kasno prolje?e pa sve do rane jeseni u Njema?koj tako?er oko podneva (u hladnijim mjesecima je nave?er, kada nema osun?anja) tada se moe dogoditi da konvencionalne elektrane moraju naglaeno znatno sniziti svoj angaman (naravno samo oko podnevnih a vedrih sati kada je Sun?eva dozraka najve?a). Tako da je tada veliki pritisak na to ve?i mogu?i izvoz iz Njema?ke. To se dogodilo u nedjelju 8. svibnja 2016. u 11-tom satu; tab. 1. Gotovo ?itavog dana je proizvodnja iz elektrana na OIE bila gotovo podjednaka ili ?ak znatno ve?a (u podnevnim satima) od proizvodnje konvencionalnih elektrana. Naglasimo da Nijemci ura?unavaju u konvencionalnu proizvodnju crpno-akumulacijske HE, a ne u OIE (to je to?no, jer vie energije potroe za crpljenje nego to proizvedu u turbinskom radu), ali akumulacijske HE bi trebalo ubrajati u elektrane na OIE. Me?utim, te su HE uglavnom iz davnijeg vremena, stoga 'konvencionalne', kada su jo bile jedine na obnovljiv izvor pa je takvo njema?ko gledanje opravdano. Proto?ne HE pribrajaju elektranama na obnovljive izvore energije. ?ak je i angaman nuklearnih elektrana u podnevno vrijeme morao biti malo snien (to nije poeljno za NE), a znatnije je bio snien angaman TE na mrki i kameni ugljen. Tablica 1. Pokrivanje ukupne proizvodnje elektrana u Njema?koj 8. svibnja 2016. u 11:00 sati Opis Snaga(GW) Udio(%)Udio(%) Ukupno konv. elektrane 22,2 28,9 32,5 Optere?enje 68,4 89,2 100 Sun?ani angaman 26,1 34,0 38,2 Vjetreni angaman 20,8 27,1 30,4 Proto?ne HE 2,5 3,3 3,7 Elektrane na biomasu 5,1 6,6 7,5 Ukupno elektrane na OIE 54,5 71,1 79,7 Ostale konv. elektrane 0,7 0,9 1,0 CAHE i akumulacijske HE 0,5 0,7 0,7 Plinske TE 7,2 9,4 10,5 TE na kameni ugljen 1,7 2,2 2,5 TE na mrki ugljen 6,8 8,9 9,9 Nuklearne elektrane 5,3 6,9 7,7 Ukupno konv. elektrane 22,2 28,9 32,5 Sveukupna proizvodnja 76,7 100 112,1 Izvoz dijela proizvodnje 8,3 10,8 - Tablica 1. daje pregled vrijednosti angamana svih elektrana u tom 11-tom satu osmoga svibnja. U tom satu, pokrivanje optere?enja iz elektrana na OIE bilo je priblino 80%, dok su preostalih 20% pokrivale konvencionalne elektrane. Uzme li se ukupna proizvodnja svih elektrana kao 100%, u Njema?koj je potroeno 89%, a preostalo je gotovo 11% za nuni izvoz. Da on nije mogao biti ostvaren, jo bi se konvencionalnih elektrana moralo 'ugasiti', kako bi se omogu?ilo potpuno preuzi-manje proizvodnje iz OIE, a ostala ravnotea izme?u proizvodnje i potronje. Godinje vrno optere?enje elektroenergetskog sustava Njema?ke (zimi nave?er) je otprilike 82 GW, pa mogu u tom trenutku posve izostati sve elektrane na OIE jo uvijek ?e biti dovoljno konvencionalnih elektrana da svojim angamanom namire vrno optere?enje. Njema?ka ima omjer ukupne instalacije elektrana i vrnog optere?enja otprilike 2,3 za 130% je ve?a rezerva, ukupna instalacija elektrana, od vrnog optere?enja. Dosta je europskih zemalja kojima je 2014. godine rezerva bila ve?a od 100% (dakle instalacija elektrana ve?a dva puta od vrnog optere?enja): vicarska (?ak 264%), Danska i panjolska (obje 150%), Rumunjska (148%), Italija (142%), Portugal (116%), Austrija (108%), ?eka (106%), a sve ?lanice ENTSO-E u cjelini imaju tu rezervu 96%. Hrvatska je 2014. imala je rezervu od samo 44%; dakako nije ura?unata u rezervu polovica NE Krko, jer nije na podru?ju Hrvatske. 'Nau' polovinu proizvodnje NE Krko mi uvozimo, a Slovenija izvozi.
Tags:
Vezane vijesti
 
Ovo je komentar na "Njema?ka: oprezno s fotonaponom!"

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?