Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Proizvodnja iz OIE 'pokrila' 80% opterećenja u Njemačkoj u 11. satu 8. svibnja 2016. E-mail
Autor Marijan Kalea_1   
Utorak, 31 Svibanj 2016 14:29
U Njemačkoj instalirano je nešto više od 40 GW (tisuća megavata) sunčanih elektrana i gotovo 40 GW vjetroelektrana. Samo te dvije vrste najzastupljenijih elektrana na OIE zajedno čine preko 40% ukupne instalacije svih njemačkih elektrana koja iznosi preko 190 GW. Može se dogoditi da se poklopi dobar angažman sunčanih elektrana i povoljni angažman vjetroelektrana u jednom-dva sata oko podneva. Kako je vršno opterećenje u kasno proljeće pa sve do rane jeseni u Njemačkoj također oko podneva (u hladnijim mjesecima je navečer, kada nema osunčanja) tada se može dogoditi da konvencionalne elektrane moraju naglašeno znatno sniziti svoj angažman (naravno samo oko podnevnih a vedrih sati kada je Sunčeva dozraka najveća). Tako da je tada veliki pritisak na što veći mogući izvoz iz Njemačke. To se dogodilo u nedjelju 8. svibnja 2016. u 11-tom satu; tab. 1. Gotovo čitavog dana je proizvodnja iz elektrana na OIE bila gotovo podjednaka ili čak znatno veća (u podnevnim satima) od proizvodnje konvencionalnih elektrana. Naglasimo da Nijemci uračunavaju u konvencionalnu proizvodnju crpno-akumulacijske HE, a ne u OIE (što je točno, jer više energije potroše za crpljenje nego što proizvedu u turbinskom radu), ali akumulacijske HE bi trebalo ubrajati u elektrane na OIE. Međutim, te su HE uglavnom iz davnijeg vremena, stoga 'konvencionalne', kada su još bile jedine na obnovljiv izvor pa je takvo njemačko gledanje opravdano. Protočne HE pribrajaju elektranama na obnovljive izvore energije. Čak je i angažman nuklearnih elektrana u podnevno vrijeme morao biti malo snižen (što nije poželjno za NE), a znatnije je bio snižen angažman TE na mrki i kameni ugljen. Tablica 1. Pokrivanje ukupne proizvodnje elektrana u Njemačkoj 8. svibnja 2016. u 11:00 sati Opis Snaga(GW) Udio(%)Udio(%) Ukupno konv. elektrane 22,2 28,9 32,5 Opterećenje 68,4 89,2 100 Sunčani angažman 26,1 34,0 38,2 Vjetreni angažman 20,8 27,1 30,4 Protočne HE 2,5 3,3 3,7 Elektrane na biomasu 5,1 6,6 7,5 Ukupno elektrane na OIE 54,5 71,1 79,7 Ostale konv. elektrane 0,7 0,9 1,0 CAHE i akumulacijske HE 0,5 0,7 0,7 Plinske TE 7,2 9,4 10,5 TE na kameni ugljen 1,7 2,2 2,5 TE na mrki ugljen 6,8 8,9 9,9 Nuklearne elektrane 5,3 6,9 7,7 Ukupno konv. elektrane 22,2 28,9 32,5 Sveukupna proizvodnja 76,7 100 112,1 Izvoz dijela proizvodnje 8,3 10,8 - Tablica 1. daje pregled vrijednosti angažmana svih elektrana u tom 11-tom satu osmoga svibnja. U tom satu, pokrivanje opterećenja iz elektrana na OIE bilo je približno 80%, dok su preostalih 20% pokrivale konvencionalne elektrane. Uzme li se ukupna proizvodnja svih elektrana kao 100%, u Njemačkoj je potrošeno 89%, a preostalo je gotovo 11% za nužni izvoz. Da on nije mogao biti ostvaren, još bi se konvencionalnih elektrana moralo 'ugasiti', kako bi se omogućilo potpuno preuzi-manje proizvodnje iz OIE, a ostala ravnoteža između proizvodnje i potrošnje. Godišnje vršno opterećenje elektroenergetskog sustava Njemačke (zimi navečer) je otprilike 82 GW, pa mogu u tom trenutku posve izostati sve elektrane na OIE – još uvijek će biti dovoljno konvencionalnih elektrana da svojim angažmanom namire vršno opterećenje. Njemačka ima omjer ukupne instalacije elektrana i vršnog opterećenja otprilike 2,3 – za 130% je veća rezerva, ukupna instalacija elektrana, od vršnog opterećenja. Dosta je europskih zemalja kojima je 2014. godine rezerva bila veća od 100% (dakle instalacija elektrana veća dva puta od vršnog opterećenja): Švicarska (čak 264%), Danska i Španjolska (obje 150%), Rumunjska (148%), Italija (142%), Portugal (116%), Austrija (108%), Češka (106%), a sve članice ENTSO-E u cjelini imaju tu rezervu 96%. Hrvatska je 2014. imala je rezervu od samo 44%; dakako nije uračunata u rezervu polovica NE Krško, jer nije na području Hrvatske. 'Našu' polovinu proizvodnje NE Krško mi uvozimo, a Slovenija izvozi.
Tags:
Vezane vijesti
 
Ovo je komentar na "Njemačka: oprezno s fotonaponom!"

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?