Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Autor Gost   
Petak, 01 Studeni 2013 14:31
"Strategija" da pod navodnicima strategija razvoja obnovljivih izvora dobivenih iz sun?ane energije ovim novim tarifnim sustavom u cijelosti je uništena, razorena. Ja ne bih postavio samo pitanje zašto se ograni?ava razvoj solarnih sustava koje ne treba poticati (pla?anje po PPS-u), jer to je zapravo van pameti i bilo kakve razumne odluke, nego po ?emu je to kvalitetnije ulaganje u bioplin i biomasu po poticajnoj cijeni od 1,2 kn + poticaj za efikasnost postrojenja koji zna?ajno poskupljuje tako proizvedenu struju, a ista tarifa nije isplativa u solarne sustave koje možemo brže i efikasnije izgraditi i koji ako su na krovovima gra?evina ne zauzimaju dodatne obradive površine. U nekoj studiji, ako je to to?no vidio sam da za izgradnju neovisnog sustava koji bi se snabdjevao iz vlastitih izvora sirovinom, a da bi mogao garantirati kontinuitet rada treba zauzeti površinu veli?ine 400 ha. za postrojenje snage 1 MV!!! A zemlja je ograni?en resurs za razliku od sunca. Ujedno nije na odmet spomenuti da isti sustavi nisu pogodni za gradnju blizu naselja jer stvaraju i buku i smrad, tj. zaga?uju okoliš na dva na?ina. A solarni sustavi se jednostavno mogu instalirati na krovove gdje je ve? zemljište ionako zauzeto postoje?im gra?evinama. 100 krovova nasuprot 400 ha zemljišta. Stvarno da razmisliš. Drugo da razgovaramo i o instalarinju solarnih sustava na zemljišta. Da bi izgradio solarni sustav na zemljištu trebaš zauzeti cca 3,5 ha za 1 MV što je daleko ispod biomase i ujedno ne stvara buku i smrad i pogodno je za postavljene blizu naselja i sustava trafostanica i dalekovoda koji to mogu prijeniti na manju daljinu nego kod biomase. A to je samo jedan aspekt gledanja. Pri?e o ve?em zapošljavanju preko biomase su totalna glupost i laž. Kada bi išli sa malim sustavima od 10 kw treba izgraditi 100 elektrana na 100 krovova, a za to ipak treba napraviti i 100 projekata. 100 doma?instva ima riješeno grijanje tople vode i tako uštedu na grijanju i neke prihode od cijele pri?e. Kod farma muznih krava koje imaju idealne krovove korist je višestruka jer se rade velike uštede u potrošnji struje doti?ne farme postavljanjem sustava za grijanje tople vode, te se proizvodi i zna?ajna koli?ina energije (elektrane cca veli?ine 100 kw na prosje?noj farmi). Tako?er pri?e da nema dodatnih komponenti. Ve? smo zapo?eli vlastiti razvoj panela, a podkonstrukcije može raditi i TLM, jedino bi invertore trebalo uvoziti, a to je 20% cijene elektrane. Mene zanima gdje to mi imamo tvornice koji proizvode komponente za biomasu i bioplin i da imamo onda u cijelost i doma?i proizvod za takvu vrst postrojenja? Nije u tome stvar da se ne zavaravamo. Tu je ta famozna "kvaka". Da bi najve?u korist od solarnih sustava imali mali poduzetnici i gra?ani (koji bi se uzgred budi re?eno kroz najam krova ili prodaju osigurali dodatne prihode i time smanjili socijalni pritisak na državu, a kroz sustave za grijanje tople vode smanjili utrošak elektri?ne energije i samim time potrošnju plina ili struje). Ali o?igledno da ovoj poltronskoj politi?koj eliti koja gleda kako napuniti džepove samo jakim igra?ima, zanemaruju?i interese šire društvene zajednice to nije bitno, niti je u interesu. A nije zanemarovo i to da na velikim projektima postoji i prostor za neke stvari vi?ene u prošlosti a koje se mjere u nov?anim postocima od vrijednosti projekta za "zaslužne". Kod malih solarnih sustava toga nema. Jer što "uzeti" od neko za investicuju od 20-tak tisu?a eur, to je si?a, ali zato kod ve?ih projekata ima i te kako "mesa". Zato treba uništiti glupu obnovljive izvore iz solarnih sustava, bez obzira što je izgleda cijeli svijet u ekspanziji što se njih ti?e (40 gigavata se predvi?a samo ove godine. Bez obzira što je Njema?ka toliko glupa da intezivno ulaže u solarne sustave. U Njema?koj se samo u jednom mjesecu 2013. izradilo 300 MV, iako ima daleko manju efikasnost od nas zbog sjevernijeg položaja, a susjedi Talijani naš "šišaju" 200 puta sa instaliranim sustavima (ra?unaju?i da imamo postavljene sve solarne sustave za koji su izdani ugovori, a to je "velikih" 45 MV). Pa onda samo pitanje: Tko je tu lud? Vjerojatno mi koji dozvoljavamo da nas vode takvi likovi koji svugdje gledaju isklju?ivo interes pojedinih elita i svoj osobni, zanemaruju?i interes šire zajednice i rade što je najgore ?ak na štetu šire zajednice. Dok ne maknemo takve podobnike i pohlepnike ne?e biti razvoja u ovoj našoj lijepoj domovini. Ne samo obnovljivih izvora, energenata, hrane, nego svega u društvu. Oti?i ?e nam i ono malo stru?njaka, lije?nika i ostalih, jer dozvoljavamo da prolaze projekti koji su kontra interesa šire zajednice na uštrb pojedinih struktura koje podržavaju politi?ke garniture. Samo treba vidjeti tko najavljuje intenzivno ulaganje u bioplin i ve? je izgradio postrojenje od 8MV. Da to možda nije neko sa inicijalima I.T. koji ima najve?i trgova?ki lanac u vlasništvu. Uf, kako smo jadni. Svi ostali trebamo izgleda postati robovi tih struktura i stranaca koji ?e se njima prikrpati. A što je najsmješnije pokušaju nam proturiti pri?u da bi kroz solarne sustave jedino zaradili stranci. Koja floskula. Da oslobode kvote od samo 100 MV, a neko je izra?unao da bi oportuno i u evropskom prosjeku bilo 500 MV u FN sustave (solarne sustave). 50.000 doma?instava u Hrvatskoj bi imalo dodatne prihode i riješilo pitanje tople vode. U LAŽI SU KRATKE NOGE, SAMO NAŠ NAROD PO OBI?AJU VJERUJE POLITI?KIM ELITIMA A NE SVOJIM O?IMA I UŠIMA. Malo predugo, ali nisam uspiok kra?e izložiti dio ove nove prevare koja je trenutno na dijelu.
Tags:
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?