Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor   
Srijeda, 30 Studeni 2011 01:00

Ovo je prva tema u kojoj nailazimo na svojevrsno razilaženje u mišljenjima. HSS smatra da je zakonodavstvo u Hrvatskoj jako dobro i jedini se osvr?u na problem imenovanja ?lanova komisije za procjenu utjecaja na okoliš. Pomalo neo?ekivano, ali u stavovima se slažu HDSSB i saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy koji smatraju da postoje?i energetski i okolišni zakoni nisu kompatibilni.

Što mislite o me?uodnosu izgradnje energetskih objekata, uklju?uju?i objekte obnovljivih izvora energije, sa zaštitom prirode i okoliša? Smatrate li trenutno važe?u regulativu i praksu iz podru?ja zaštite prirode i okoliša kompatibilnom s izgradnjom energetskih objekata (elektrana, dalekovoda, trafostanica)? Parlamentarni izbori 2011.

HSLS

Gospodarski razvoj, okosnicu kojeg ?ini energetika, te zaštita okoliša i prirode nisu me?usobno isklju?uju?i pojmovi. Naprotiv, održivim razvitkom mogu?e je pomiriti ciljeve zaštite okoliša i prirode s gospodarskim napretkom te tako dodatno poboljšati kvalitetu života.

Zakonodavni okvir Republike Hrvatske, uz nekoliko iznimaka, omogu?uje implementaciju održivog razvoja budu?i je ra?en prema relevantnim regulativama Europske Unije. Problem je u praksi gdje se postulati održivog razvoja slabo primjenjuju zbog neprovo?enja zakonodavnog okvira odnosno nedostatka adekvatnih poticaja.

Društvena osviještenost o važnosti zaštite okoliša i prirode na nezadovoljavaju?oj je razini a proteže se kako u društvu u cjelosti tako i u institucijama koje su nadležene za pitanja energetike pa i zaštite okoliša. Objedinjavanje ovih aspekata u jednom ministarstvu omogu?it ?e bolju provedbu relevantnih zakona ali i jednostavnije i brže rješavanje mogu?ih problema proizišlih iz sprege zaštite okoliša i gospodarskog razvoja.

HDSSB

Nesporno je da je mogu?e na?i ravnotežu izme?u zaštite okoliša i prirode i izgradnje svih vrsta gra?evina. Pri tome upravo projekti koji koriste OIE pridonose zaštiti prirode i okoliša. Tako?er je jasno da je takva ravnoteža nužna, naime zaštitom okoliša i prirode upravo štitimo sami sebe. Me?utim, problem u našem zakonodavstvu je upravo što takve ravnoteže nema i što zaštita ?esto predstavlja ko?nicu razvitku. RH je na razne na?ine zaštitila više od 40% svog teritorija, a cijeli teret i ograni?enja prozašli iz te zaštite su preba?eni na investitore i lokalnu zajednicu. To dovodi do otpora lokalnog stanovništva što u kona?nici loše djeluje na ciljeve zaštite. Osim toga i sami strateški planovi i programi RH su ?esto neuskla?eni s propisanim mjerama zaštite tako da dovode do velikih problema u provedbi. Izrazit primjer s našeg podru?ja je Vodna stepenica Osijek koja je planirana u svim prostornim i energetskim planovima RH te je zbog nje znatno skuplja izgradnja dva mosta na Dravi, a s druge strane je prije nekoliko godina isto podru?je proglašeno ekološkom mrežom i Regionalnim parkom što vrlo vjerojatno potpuno onemogu?ava izgradnju Vodne stepenice.

HSS

Zakonodavstvo u podru?ju zaštite okoliša i prirode, a vezano uz procjenu utjecaja na okoliš, po mojoj je ocijeni, a nakon završetka uskla?ivanja s pravnom ste?evinom EU, me?u najboljima u svijetu. Uklju?uje višestruku javnu raspravu (najmanje jednom kada se govori o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, najmanje jednom kada se govori o prostornom planiranju i najmanje jednom kada su po srijedi konkretna pitanja zaštite okoliša vezana uz pojedini projekt). Ono što se ?esto ne vidi i ne isti?e posebno, a što je dobro, jest pozicija kojom se pogotovo u procesu provedbe procjene utjecaja na okoliš težina odluke stavlja na stru?nost komisije koja o pojedinom zahvatu u okolišu odlu?uje. U tom postupku postoji trenutak u kojem se na sjednici povjerenstva ocjenjuje znanstvena utemeljenost studije kao podloge. U tom trenutku struka ima odgovornost da na temelju dobivene podloge ocjeni da li je obuhvat studije odgovaraju?i, da li su provedena mjerenja i ispitivanja provedena odgovaraju?im postupcima te da li su predvi?eni u?inci na okoliš realno procijenjeni. Komisija tako?er odlu?uje da li su predložene mjere zaštite okoliša dovoljne da utjecaj ne prelazi dopuštene razine kao i to da li je predložene mjere nužno poja?ati dodatnima. To je klju?an moment procjene utjecaja na okoliš i ovisi isklju?ivo o kompetenciji osoba koje se imenuju u stru?ne komisije. Ovaj korak imenovanja stru?ne komisije mislim da bi trebao biti transparentniji kao i to da bi imena ?lanova stru?nog povjerenstva uvijek morala biti javno objavljena u sažecima za javnost. Stru?nost i kompetentnost ?lanova komisije izuzetno je važna, na razini, možda ?ak i ve?oj od razine izra?iva?a podloge.

Mirela Holy, saborska zastupnica SDP-a i predsjednica Savjeta za zaštitu okoliša SDPH

 

Postoje?a regulativa vezana uz zaštitu okoliša i prirode je kvalitetna, u nekim aspektima imamo ?ak i prestrogu normiranost koja otežava realizaciju nekih dobrih projekata. Problem nije toliko u zakonima, ve? u nepoštivanju zakona u odre?enom broju slu?ajeva kod tzv. podobnih investitora ?ime se iznimno ugrožava poštena tržišna utakmica. Sklonija sam manjoj normiranosti i dosljednom poštivanju zakona, odnosno stvaranju takvog okvira gdje ?e jednaka pravila igre vrijediti za sve i gdje politika ne?e biti arbitar koji odlu?uje o pošto-poto realizaciji nekih projekata koji su štetni za okoliš i prirodu, ili pak ometa traženjem dlake u jajetu realizaciju nekih projekata koji nemaju veliki utjecaj na okoliš i prirodu. U ovom kontekstu teško je govoriti o kompatibilnosti energetskih i okolišnih zakona.

 

Komentar: Ovo je prva tema u kojoj nailazimo na svojevrsno razilaženje u mišljenjima. HSS smatra da je zakonodavstvo u Hrvatskoj jako dobro i jedini se osvr?u na problem imenovanja ?lanova komisije za procjenu utjecaja na okoliš. Pomalo neo?ekivano, ali u stavovima se slažu HDSSB i saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy koji smatraju da postoje?i energetski i okolišni zakoni nisu kompatibilni. HDSSB ?ak i navodi stvarni primjer gdje okolišni zakoni onemogu?avaju projekt, te govore o problemu „svaljivanja“ svih troškova na le?a investitora. HSLS govori o novom ministarstvu koje bi se bavilo takvim problemima. Smatramo da su u ovom slu?aju i HDSSB i saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy vrlo dobro „pogodili“ ono što i sami smatramo jednim od ve?ih problema i mogu?ih barijera u razvoju projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

Kukuriku koalicija

U programu Kukuriku koalicije se, ovoga puta o?ekivano ne mogu na?i informacije koje bi odgovorile na ovo pitanje. Vrijedi jedino spomenuti njihovu deklarativnu opredjeljenost prema Zaštiti okoliša, ali i izgradnji energetskih postrojenja koja nisu kompatibilna s prvim ciljem. S obzirom da se u izbornom programu OIE ne spominju s konkretnom brojkom, ali da se govori o reviziji energetske strategije, upravo bi takav potez bolje definirao suživot energetike i okoliša i vjerojatno iznjedrio novi set zakona kojim bi se bolje usuglasio balans izme?u zaštite okoliša i izgradnje energetskih objekata.

HDZ

HDZ u svom programu isti?e svoj dokument ZELENI RAZVOJ HRVATSKE koji isti?e kao svoj referentni dokument ponašanja u pitanjima uskla?ivanja zaštite okoliša s gospodarstvom op?enito, pa i energetikom. Dokument smo ve? komentirali, te naše vi?enje toga možete pro?itati u tom ?lanku. S druge strane u programu se govori o "velikim pomacima" i "moderniziranom zakonodavstvu". Nažalost, pomaci u zadnji par godina od donošenja prvog seta zakonodavstva o obnovljivim izvorima energije su izuzetno mali, a i opet moramo podsjetiti na to da se u ?etiri godine ništa službeno nije pomaklo u zakonodavnom okviru za OIE, te da Zakon o obnovljivim izvorima energije do dan danas nije predstavljen ni u svojoj prvoj radnoj verziji, a kamoli da je blizu donošenja, što nikako ne ukazuje na pomak i modernizaciju.

Zeleni zajedno

Zeleni zajedno u svom programu ne spominju zakonski okvir, niti na koji na?in bi ga prilagodili svojim ciljevima.

Tags:     izbori      energetika      obnovljivih izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?