Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Cijena energije E-mail
Autor Iva Zelenko   
Subota, 29 Listopad 2011 19:09

Potražnja za elektri?nom energijom iz godine u godinu sve više raste, a elektroenergetske mreže i dalje se šire. Osim samog pove?anja tržišta, na cijenu energije utje?u i mnogi drugi direktni i indirektni faktori o kojima možete nešto više pro?itati u nastavku.

Kada govorimo o cijeni energije mislimo na cijenu 1 kWh elektri?ne energije koji proizvede neka elektrana, uklju?uju?i troškove izgradnje elektrane i troškove održavanja i pogona elektrane. Sama cijena energije sastoji se od mnogo komponenti, a mogu se podijeliti na direktne i indirektne troškove.

Pod direktnim troškovima smatramo kapitalne troškove, tzv. CAPEX, i operativne troškove, tzv. OPEX. Kapitalni troškovi odnose se na izgradnju elektrane, a uklju?uju i pla?anje kamatne stope, dok su operativni troškovi zapravo troškovi održavanja, skladištenja otpada (ukoliko postoji), troškovi goriva, troškovi izdavanja potrebnih dozvola i sl.

Indirektnih troškova ima mnogo, a naj?eš?e se dijele na socijalne troškove (posljedica ozljeda na radu ili zdravstvenih problema zbog emisija) i troškove o?uvanja okoliša. Upravo zbog njihove nepredvidivosti teško ih je izra?unati, no iskustva pokazuju da prelaze direktne troškove, nekada ?ak i preko nekoliko puta.

Možemo zaklju?iti da cijena energije nije fiksna vrijednost za odre?eni izvor energije, ve? ovisi o nizu ?imbenika me?u kojima su lokalni politi?ki i zakonodavni uvjeti, makroekonomski faktori, dostupne opcije financiranja, te struktura tržišta i elektroenergetske mreže.

Usporedba cijene troškova za razli?ite uvjete i razli?ite izvore energije stvara kvalitetnu osnovu za odre?ivanje dugoro?nih energetskih odluka. No, upravo zbog velikog broja ?imbenika koji utje?u na cijenu, svaku procijenu treba sagledati s oprezom, te je prilikom usporedbe razli?itih izvora potrebno u obzir uzeti iste ?imbenike.

U donjem grafu, prema podacima prikupljenim od strane OECD i BRICS zemalja, prikazani su troškovi elektri?ne energije dobivene iz razli?itih izvora energije u 2009. godini. Rije? je samo o direktnim troškovima.


Izvor slike: http://www.vestas.com

Graf direktnih i indirektnih troškova za dobivanje elektri?ne energije iz fosilnih goriva, energije vjetra i nuklearne energije pokazuje velike razlike u ova tri naj?eš?e korištena izvora, no možemo zaklju?iti da indirektni troškovi imaju klju?nu ulogu kod fosilnih goriva, te uvelike mogu odre?ivati cijenu energije iz nuklearnog izvora.


Izvor slike: http://www.vestas.com

Razlike direktnih troškova odraz su razli?itih tehnologija koje se primjenjuju, odnosno same cijene izgradnje objekta potrebnog za iskorištavanje izvora. Najve?e razlike u cijeni energije pronalazimo kod izvora koji dodatno koriste fosilna goriva; pove?anje cijene goriva od 50% može pove?ati cijenu proizvodnje elektri?ne energije za više od tre?ine. Upravo zbog toga, izvori kao što je energija vjetra ili Sun?eva energija, koji ne koriste fosilna goriva, postaju sve zanimljiviji i korišteniji. Ista stvar vrijedi i kada govorimo o dodatnom porezu na emisije, s obzirom da ih ova dva izvora ne stvaraju.

Na slijede?em grafu kronološki je prikazana cijena nafte od 1974. godine do danas. Iz njega je lako vidljivo da cijena nafte ne pada, ve? gotovo konstantno raste, pa možemo zaklju?iti da je kod izvora koji koriste naftu teško o?ekivati smanjenje troškova proizvodnje energije.


Izvor slike: http://www.vestas.com

Smanjenje troškova proizvodnje elektri?ne energije mogu?e je ostvariti razvojem tehnologije i razvojem materijala, ali važan ?imbenik predstavljaju politika i zakonodavstvo, te poticaji koji se izdvajaju za odre?ene izvore energije.

Obnovljivi izvori energije, posebice energije vjetra i Sun?eva energija imaju sve ve?u ulogu u proizvodnji elektri?ne energije, i potreba za njima sve više raste. Njihova velika prednost, kada govorimo o troškovima proizvodnje energije, nalazi se u ?injenicama da za svoj rad ne koriste fosilna goriva, ne koriste vodu, te ne stvaraju emisije stakleni?kih plinova.

Na webinaru održanom 24. listopada, u organizaciji Elsevier-a i Renewable energy focus-a, Steve Sawyer, glavni tajnik GWEC-a, i Martin Bilhardt, predsjednik uprave u PNE, obradili su upravo ovu temu. Naglasak webinara bio je upravo na tome kako razvoj tehnologije, ve?a u?inkovitost u proizvodnji i bolji materijali mogu znatno smanjiti cijenu proizvodnje, a pove?anje tržišta, ve?a konkurentnost i bolja zakonodavstva dodatno mogu pomo?i u implementaciji obnovljivih izvore energije, ali i dugoro?nom smanjenju i stabiliziranju cijena energije op?enito. Istaknuta je i važnost fokusa na nacionalna, odnosno regionalna tržišta i zakonodavstvo.

Kada govorimo o razvoju tržišta, važno je spomenuti velike pomake u Južnoj Americi, posebice Brazilu u kojem je ?ak 9 vode?ih proizvo?a?a vjetroegregata otvorilo svoje tvornice, te pomake u Aziji, posebice Japanu koji, nakon tragedije u Fukushimi, razvija iskorištavanje energije vjetra na moru. Prihva?anje energije vjetra i Sun?eve energije kao sve uobi?ajenih izvora elektri?ne energije, te transformacija elektroenergetskog sustava vidljiva je u Danskoj, Španjolskoj, Norveškoj, pa i Kini, a upravo to dodatno bi moglo utjecati na pozitivne promjene na tržištu koje bi pove?ale konkurentnost i op?enito smanjile troškove proizvodnje elektri?ne energije, zaklju?io je Sawyer.

 

Izvor: http://www.vestas.com , http://www.renewableenergyfocus.com

Tags:     OPEX      CAPEX      Vestas      PNE      energija vjetra      Sun?eva energija
 
Komentari (1)
LOAN OFFER 3%
1ÄŚetvrtak, 22 Lipanj 2023 21:16
Davidson Albert
Pozdrav svima, svima onima kojih se to možda tiče, ovdje sam da podijelim opipljivo svjedočanstvo o tome kako sam dobio svoju financijsku slobodu od g. Davidsona Alberta. Dobio sam njegov kontakt od kolege na poslu i pokušao sam s njim, uvijek ću mu biti zahvalan što mi je pomogao da dobijem osigurani zajam kojim sam riješio svoje financijske probleme. Ako ste zainteresirani za dobivanje kredita, možete ga kontaktirati putem e-pošte: davidsonalbertloan@gmail.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?