Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

HEP planira bioelektranu-toplanu u Velikoj Gorici E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 22 Rujan 2011 23:00

HEP Obnovljivi izvori energije priprema projekt kogeneracijske elektrane na šumsku biomasu u Velikoj Gorici.

Prema dosada provedenim istražnim aktivnostima o?ekuje se snaga bioelektrana od 20 MW elektri?ne energije i 35 MW toplinske energije. Sama investicija je vrijedna 65 milijuna eura, a novac bi se trebao osigurati preko pretpristupnih fondova Europske Unije.

Za izgradnju bioelektrane je odabrana lokacija Štuki, jugoisto?no od Velike Gorice. Na temelju istraživanja pokazano je da u krugu od 50 km od lokacije postoji dovoljna koli?ina sirovine za proizvodnju drvne sje?ke, koja ?e se nabavljati od Hrvatskih šuma. Dnevno bi do 28 kamiona trebalo dopremati sje?ku u bioelektranu. Godišnja potrošnja drvne sje?ke bi trebala iznositi 210.000 tona.

Toplinska energija ?e se plasirati u centralni sustav grada Velike Gorice, te ?e se time zamijeniti postoje?i toplinski sustavi na loživo ulje. Od postoje?eg sustava ?e ostati samo kotlovnica Galženica III na prirodni plin. Ukupna bruto proizvodnja elektri?ne energije bi trebala iznositi 150.000 MWh, što je dovoljno za opskrbu 50.000 ku?anstava elektri?nom energijom. Sama bioelektrana je skoro CO2 neutralna, te je tako pogodna za usporavanje globalnih promjena klime.

Tijekom izgradnje predvi?a se da ?e broj zaposlenih iznositi 80 do 120 ljudi, dok ?e za vrijeme pogona stalno zaposlenih ljudi biti 15 do 20.  Nositelji investicije su HEP OIE i HEP Toplinarstvo koja su 100% hrvatska poduze?a.

Do sada je pripremljeno idejno tehni?ko rješenje i investicijska studija te je podnesen zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš, a idejni projekt se izra?uje. Prema trenutnom vremenskom planu predvi?eno je isho?enje gra?evinske dozvole krajem 2012. godine, a bioelektrana bi trebala biti puštena u pogon 2015. godine.

Iako je drvna sje?ka ekološki prihvatljiv izvor energije, tijekom rada bioelektrane Velika Gorica ipak ?e do?i do pojave emisija u okoliš. Odgovaraju?im konstrukcijskim rješenjima, te ?e se emisije umanjiti na prihvatljivu razinu za okoliš i ljude.

U procesu izgaranja drvne sje?ke nastaju kruti ostaci (šljaka i pepeo) te dimni plinovi. Šljaka i pepeo ne spadaju u kategoriju opasnog otpada, a za njihov prihvat i privremeno skladištenje predvi?ena je izgradnja zatvorenih sustava na lokaciji zahvata. U kona?nici kruti ostaci izgaranja otpremaju se na odgovaraju?u deponiju.

Strukture postrojenja BE-TO vizualno ?e najizloženije biti s državne ceste D30 koja prolazi neposredno uz planiranu lokaciju na podru?ju izme?u grada Velike Gorice i naselja Staro ?i?e. Pravilnim odabirom boje i teksture fasade s ciljem smanjivanja kontrasta te propisivanjem izrade projekta krajobraznog ure?enja smanjit ?e se utjecaj zahvata na vizualne kvalitete.

Tags:     hep      obnovljivi izvori energije      velika gorica      bioelektrana      toplana      toplinska energija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?