Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Srijeda, 02 VeljaÄŤa 2011 16:15

Države ?lanice EU trebaju poticati obnovljive izvore energije, ali na efikasan na?in. Potrebno je odabrati najbolje mogu?e mehanizme poticanja za razli?ite vrste tehnologija i stadija u kojima se neka tehnologija nalazi. Mogu?i instrumenti su: poticajne feed-in tarife, bespovratna sredstva, povoljni zajmovi i jamstva, fondovi, premije, zeleni certifikati, fiskalne (porezne) mjere i natje?aji.  Klju? poticaja je dijeljenje pojedinih rizika koji su razli?iti za razli?ite tehnologije. Primjerice, financiranje istraživa?kih i razvojnih projekata uglavnom se odvija putem bespovratnih sredstava ili subvencija investicije, jer privatni sektor ?esto ne želi ulagati i neprovjerene tehnologije. Jednom kad tehnologija sazrije, ali još nije konkurentna postoje?im tehnologijama, prelazi se na potpore proizvodnji, za koje je klju?no da budu unaprijed definirane, kontinuirane i nipošto retroaktivne (npr. ukidanje ve? „obe?anih“ zakonskih poticaja) kako se ne bi obeshrabrili investitori. Kona?ni cilj je da tehnologija postane i ekonomski konkurentna postoje?im tehnologijama i samo je tada mogu?e ukinuti poticaje. Dakako, važno je naglasiti da su obnovljivi izvori danas nekonkurentni i zato što fosilni izvori tako?er primaju znatne poticaje, što je utvrdila Me?unarodna agencija za energiju (IEA), a koje smo ve? spominjali na našim stranicama. Svi troškovi poticaja trebaju se crpiti od potroša?a energije, a ne iz državnog prora?una (poreznih obveznika) kako bi se izbjegle tzv. „stop-start“ mjere, kojima su prisko?ile neke europske vlade.

Izvješ?e isti?e i potrebu da se projekti obnovljivih izvora energije razvijaju i grade tamo gdje za to ima najviše ekonomskog smisla i gdje ne?e negativno djelovati na okoliš. Pritom je nužno voditi ra?una i o faktorima kao što su udaljenost od potroša?a energije, priklju?ak i utjecaj na mrežu, prihva?anje javnosti i stvaranje radnih mjesta. Poticajne mjere ?e trebati biti dodatno prilago?avane s vremenom kako bi se najuspješnije spojili svi ti faktori i kako ne bi došlo do distorzije tržišta.

Osim donošenja regulative, države, regije i lokalne zajednice moraju ubrzati svoje napore na obrazovanju kadrova, razvoju vještina i ja?anju kapaciteta kako bi se projekti i investicije mogli uspješno realizirati.  Takve aktivnosti nužne su radi pojednostavljivanja administrativnih procedura, pove?anja transparentnosti procesa isho?enja dozvola i brže realizacije projekata. Izvješ?e predlaže i uvo?enje zajedni?kog vlasništva projekata s lokalnim zajednicama, gdje bi lokalne zajednice imale vlasni?ki udio u projektu, što zna?i da bi ili dijelile profit od projekta ili smanjile cijenu elektri?ne energije.

Izvješ?e snažno zagovara integraciju tržišta, odnosno jedinstveno europsko tržište obnovljivih izvora energije i tzv. pan-europski pristup razvoju obnovljivih izvora. Europska komisija procjenjuje da bi se integracijom u jedinstveno europsko tržište, za razliku od sadašnjih državnih, godišnje moglo uštedjeti do 10 milijardi eura. Takav pan-europski pristup uklju?uje i sudjelovanje država ?lanica u projektima offshore vjetroelektrana na europskom sjeveru i na projektima solarne energije na Mediteranu, kao što su Desertec (http://www.desertec.org/en/)ili Solar Mediterranean Plan (20 GW obnovljivih izvora na južnoj obali Mediterana).Index ÄŤlanka
Izvješ?e o napretku EU prema ciljevima za 2020. godinu
Stranica 2
Stranica 3
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?