Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Srijeda, 02 VeljaÄŤa 2011 16:15

Europska komisija objavila je izvješ?e o napretku Europske unije i država ?lanica prema dostizanju postavljenih ciljeva za 2020. godinu.

Izvješ?e naslovljeno „Renewable Energy: Progressing towards the 2020 target“, COM(2011) 31 daje pregled trenutnog stanja na podru?ju obnovljivih izvora energije u EU. Podsjetimo se, još 2009. EU je donijela Direktivu o  promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28, koja razra?uje postavljene ciljeve popularno zvane „20-20-20 do 2020.“ kojim se želi pove?ati udio obnovljivih izvora na 20% u ukupnoj bruto potrošnji energije, smanjiti ukupna potrošnja za 20% upotrebom mjera energetske u?inkovitosti i smanjiti emisije CO2 za 20%. Svaka država ?lanica obvezala se pripremiti Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije (NREAP) i poslati ga Komisiji do 5.prosinca 2010. godine.  Ovo se izvješ?e o napretku upravo temelji na poslanim NREAP-ima i statisti?kim podacima za 2010. godinu.

Nova Direktiva, za razliku od prošlih, definira cjelokupno podru?je obnovljivih izvora energije, zna?i ne samo proizvodnju elektri?ne energije, ve? i proizvodnju toplinske energije i sektor biogoriva. Tako?er, zadaje ?vrste ciljeve i odre?uje proces pra?enja ostvarenja tih ciljeva. Takav novi pristup naveo je i države ?lanice na ozbiljniji pristup tom podru?ju, pa Izvješ?e navodi da je 2009. godine 62% investicija u energetske proizvodne objekte bilo upravo u projekte obnovljivih izvora energije. Projekcije država ?lanica navode na zaklju?ak da se može o?ekivati zna?ajniji porast aktivnosti na podru?ju obnovljivih izvora. Konkretno, Austrija, Bugarska, ?eška, Danska, Njema?ka, Gr?ka, Španjolska, Francuska, Litva, Malta, Nizozemska, Slovenija i Švedska o?ekuju da ?e premašiti zacrtane ciljeve i omogu?iti državama koje ne mogu dose?i svoje ciljeve korištenje mehanizama suradnje, koji su tako?er opisani u Direktivi. Mehanizmi suradnje (cooperation mechanisms) zapravo dozvoljavaju mogu?nost statisti?kog prijenosa „viška“ proizvedene energije iz obnovljivih izvora iz države koja takav „višak“ ima u državu koja nema dovoljno obnovljivih izvora i nije dosegla svoje ciljeve. Tako?er, dozvoljava se zajedni?ko ulaganje u projekte obnovljivih izvora, a proizvedena se energija ponovno statisti?ki dijeli na države koje su sufinancirale projekt.

Iz planova država ?lanica vidljivo je da se u 2020. godini može o?ekivati udio od 37% obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji elektri?ne energije u EU. Takva ekspanzija zahtijeva znatno ubrzanje i modernizaciju elektri?ne mreže u EU. Elektroenergetski sustavi trebali bi biti me?usobno bolje povezani i fleksibilniji, a o?ekuje se i uvo?enje koncepta „pametnih mreža“ (smart grids). Sve to iziskuje znatne investicije i EU ?e trebati raditi na pronalaženju sredstava za takve zahvate. EU procjenjuje da ?e za realizaciju ciljeva za 2020. biti potrebno više od bilijun (1012) eura, od ?ega polovica odlazi na izgradnju novih ili zamjenu starih proizvodnih postrojenja. To zna?i da ?e se dosadašnja godišnja ulaganja u iznosu od 35 milijardi eura trebati udvostru?iti na 70 milijardi eura. ?ak i izvan EU, vidljiv je zamjetan interes za obnovljive izvore energije. Primjerice u SAD-u i Kini su tako?er uvedene mjere za pove?anje ulaganja u „?iste“ tehnologije. To samo pokazuje da se i izvan Europe, obnovljivi izvori energije smatraju obe?avaju?om industrijom za budu?nost koja ?e doprinijeti inovativnosti, energetskoj sigurnosti i smanjenju emisija stakleni?kih plinova.Index ÄŤlanka
Izvješ?e o napretku EU prema ciljevima za 2020. godinu
Stranica 2
Stranica 3
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?