Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 30 Studeni 2014 21:59

IRENA (Me?unarodna agencija za obnovljive izvore energije) je prije par tjedana predstavila svoj izvještaj REthinking Energy 2014 koji analizira transformaciju svjetskog elektroenergetskog sektora, te daje izvještaj o napretku tranzicije prema održivoj energetskoj budu?nosti. IRENA-in izvještaj navodi da bi novi sustav ?ija su osnova obnovljivi izvori energije poboljšao pristup i sigurnost opskrbe energijom, otvorio nova radna mjesta, te poboljšao op?enito zdravlje stanovništva i okoliša. Danas donosimo pregled ?etvrtog poglavlja koje se bavi ekonomskim, socijalnim i okolišnim ciljevima.

4. Obnovljivi izvori energije mogu pomo?i u postizanju ekonomskih, socijalnih i okolišnih ciljeva

Politika koja promovira obnovljive izvore energije može u isto vrijeme postizati ekonomske, socijalne i okolišne ciljeve. Klju?ni dio promišljanja o energiji je da donosioci odluka krenu sa holisti?kim pristupom u kreiranju energetske budu?nosti svijeta.

Postoji vi?enje koje tvrdi da su OIE dobri za okoliš, ali su preskupi. Kao što je demonstrirano ranije sve manji troškovi za OIE zna?e da zamišljena usporedba "jeftino protiv ?istog" više nije toliko važna. Ovo postaje sve o?itije kada ekonomisti razvijaju alate kojima se mjere drugi utjecaji proizvodnje elektri?ne energije kao što su volatilnost cijene energije i troškovi zaga?enja.

Efektivna analiza troškova i beneficija razli?itih oblika energije moraju uzeti u obzir mnogo ve?i ekonomski razvoj nego što je prisutan danas, uklju?uju?i industrijski razvoj, porast u BDP-u, zapošljavanje, balans razmjene, energetski pristup i zdravlje.

4.1 Poboljšanje balansa razmjene

Solar, vjetar, hidroenergija, geotermalna energija i oceanska energija su lokalni prakti?ki neograni?eni resursi koji se s vremenom ne troše. Korištenjem OIE se mogu potaknuti pozitivne strukturalne promjene u balansu trgovinske razmjene zemlje ukoliko smanjenje uvoza fosilnih goriva ili pove?anje u izvozu nadvlada uvoz OIE tehnologija. Španjolsko korištenje OIE je tako prema procjenama smanjilo uvoz fosilnih goriva za 2,8 milijardi dolara u 2010. godini, dok je Njema?ka izbjegla troškove od ?ak 13,5 milijardi dolara u 2012. godini.

Ukoliko zemlja izvozi fosilna goriva korištenjem OIE se može minimizirati doma?a potrošnja goriva, te maksimizirati koli?ina fosilnih goriva za izvoz. Kratkoro?no korištenje OIE možda ne?e pozitivno utjecati na balans razmjene, pa recimo veliko korištenje solara koji se proizvodi u inozemstvu može na po?etku imati negativan utjecaj. Ipak uvozne OIE tehnologije bi omogu?ile smanjenje uvoza fosilnih goriva tokom barem 20 godina, stoga je dugoro?ni efekt na balans razmjene vrlo vjerojatno pozitivan. Dodatno razvoj lokalne industrije OIE može poboljšati balans razmjene.

4.2 Dodavanje lokalne vrijednosti

Mnoge zemlje zahtijevaju da investicije u OIE projekte uklju?uju lokalni udio (razvoj projekta i projektiranje, izgradnu i instalaciju, servis i održavanje) kako bi maksimizirali vrijednost svoje ekonomije. Iako postoji velika razlika u vlastitom industrijskom razvoju i ekspertizi, mnoge zemlje mogu dati visok udio u proizvodnji. Isto tako se lokalna vrijednost može dodati instalacijom i održavanjem sustava OIE.

Lokaliziranje nekog udjela može otvoriti poslove i razviti doma?e kapacitete. Mogu?nost te lokalne proizvodnje naravno ovisi o ekonomskom i industrijskom razvoju te veli?ini doma?eg OIE tržišta. Zbog toga su neke države razvile zahtjeve za lokalni udio s tim da oni moraju biti povezani sa procesom u?enja-radom te pomo?i u razvoju doma?e industrije koja je me?unarodno konkurentna.


Slika 1: Radna intenzivnost po industrijama

Na prikazu se vidi da su OIE tehnologije radno intenzivnije (po MW novih instalacija) od ugljena, prirodnog plina ili nuklearne energije. Kada se stvara nova energetska politika donosioci odluka bi trebali uzeti u obzir broj poslova koje ?e otvoriti takva politika i koliko istih može biti lokalizirano. Ipak, prije odluke o lokalnoj proizvodnji mora se uzeti u obzir i veli?ina tržišta, te konkurentnost i tehnološke mogu?nosti za poboljšanje efikasnosti i kvalitete.

4.3 Pove?anje bruto doma?eg proizvoda

Sve više studija pokazuje da je utjecaj OIE na BDP pozitivan, pogotov ako su OIE jeftiniji od alternative ili stvaraju lokalnu industriju koja je konkurentna.

Jedna takva detaljna studija o korištenju OIE u Japanu, pri ?emu se postavlja cilj od 14 do 16% OIE u energetskom misku do 2030. godine (uklju?uju?i hidroelektrane i geotermalne elektrane) je zaklju?ila da su beneficije otprilike dva do tri puta ve?e od troškova. Kategorije su: ušteda uvoza fosilnih goriva, kvantitativna ekonomska vrijednost smanjenih emisija CO2 i indirektni i inducirani ekonomski utjecaji. Ekonomski utjecaji ?ine 75 do 90% svih beneficija.

Nedavna analiza makroekonomskih utjecaja Europskog energetskog plana 2050 pokazuje da tranzicija prema održivijem energetskom sustavu može posti?i neto stvaranje poslova i pozitivni ekonomski utjecaj uz sve manje troškove OIE tehnologija.

4.4 Stvaranje poslova

Dok sporim oporavkom svjetske ekonomije ne raste tržište zaposlenih, korištenje OIE daje priliku da se ti problemi barem umanje. Stvaranje poslova postaje sve važnije u svjetskoj debati oko OIE. Ipak, specifi?ni analiti?ki posao i empirijski dokazi o ovoj važnoj temi su još uvijek prili?no limitirani. IRENA-in rad na OIE poslovima pomaže u popunjavanju rupa u znanju, te daje opsežan pregled razli?itih dimezija zapošljavanja u OIE sektoru.

Prema tom izvještaju OIE sektor sada u svijetu podržava oko 6,5 milijuna direktnih i indirektnih poslova. Ova cifra je bez velikih hidroelektrana koje bi dodatno pove?ale broj zaposlenih, ali za koje je teško do?i do podataka. 6,5 milijuna zaposlenih ?ine 14% pove?anje u odnosu na procjenu 2012. godine. Rast je nastao zbog sve ve?e nove instalirane snage te ve?e ukupne instalirane snage (pogon i održavanje). Najviše zaposlenih je u sektoru solaru, a uklju?uje i bioenergiju, geotermalnu energiju, oceansku energiju, energiju vjetra i male hidroelektrane.

Zapošljavanje je u skladu sa regionalnim prijelazom ve?inskih instalacija sa OECD zemalja na druge zemlje pri ?emu je glavni fokus Kina. Smanjenje cijena solarnog fotonapona i vjetroelektrana tako?er poti?e rast iako predstavlja i izazov za dobavlja?e. Vode?e svjetske države u zapošljavanju su ujedno i vode?e zemlje u korištenju lokalnih tehnologija - Kina, Brazil, SAD, Indija, Njema?ka, Španjolska i Bangladeš. Zaposlenost u solarnom fotonaponu pokazuje i veliki rast u drugim zemljama kao što su Japan, Malezija i Australija.


Slika 2: Broj zaposlenih u OIE sektoru po najnaprednijim državama

Kina je i dalje vode?a u generiranju poslova sa 2,6 milijuna istih, pri ?emu fotonaponska industrija zapošljava 1,6 milijuna ljudi. Brazil je drugi i to ponajvše zbog teku?ih biogoriva, SAD je tre?i. U Europi je zbog smanjenja tržišta fotonapona došlo do gubitka poslova u Njema?koj i Španjolskoj. S druge strane je u Aziji narastao broj zaposlenih i to u Bangladešu gdje sada ima preko 100.000 zaposlenih, u Japanu ima 60.000 novih solarnih poslova, a Malezija je otvorila 10.000 poslova u proizvodnji solara.

Trendovi zapošljavanja su vrlo razli?iti te ovise o tehnologiji koja se koristi. Poslovi u solarnom fotonaponskom sektoru su nadmašili poslove u sektoru vjetroelektrana tokom zadnjih nekoliko godina, te su se utrostru?ili od 2011. godine. Zapošljavanje u bioenergiji predvode teku?a biogoriva unato? trendu mehanizacije u sektoru pogotovo u Brazilu. Za druge sektore fali više podataka o zaposlenima, ali sve ve?a aktivnost u geotermalnom sektoru i sektoru malih hidroelktrana zna?i da tamo radi i više ljudi nego prije. Pregled po sektorima može se vidjeti na slici ispod.


Slika 3: Broj zaposlenih po OIE sektorima

4.5. Sve ve?i pristup energiji

Pristup modernoj energiji je klju?an za ekonomski razvoj, a ipak još uvijek više od 1,3 milijardi ljudi nema pristup elektri?noj energiji, a 2,6 milijardi ljudi ovisi o tradicionalnoj biomasi za kuhanje i grijanje. Kako bi se postigao univerzalni pristup elektri?noj energiji do 2030. godine brzina ekspanzije se mora udvostru?iti korištenjem rješenja na mreži i bez mreže.

Modularnost, skalabilnost i decentralizirana priroda obnovljivih izvora energije zna?i da se mogu adaptirati na lokalne uvjete te pružiti široki spektar energetskih usluga koje ovise o potrebama kranjih korisnika. Postoji sve više dokaza da OIE koji nisu spojeni na mrežu mogu pove?ati primanja ku?anstava i prilike za zapošljavanje. IRENA procjenjuje da bi univerzalni pristup modernim energetskim uslugama izvan mreže mogao otvoriti do 4,5 milijuna poslova u samom sektoru. Ipak postoje mnogi izazovi koji moraju biti nadvladani kako bi se postigla koli?ina potrebna da se dostigne cilj univerzalnog pristupa elektri?noj energiji.

Veza izme?u energije, zdravlja, edukacije i vode predstavlja važnu priliku za obnovljive izvore energije. Pristup modernoj energiji je potreban kako bi se cjepiva i drugi medicinski pribor u ruralnim podru?jima mogli stavljali u hladnjak. Isti problemi postoje i u edukaciji.

4.6. Smanjivanje utjecaja na okoliš

Potroša?i su sve svjesniji o utjecaju proizvodnje energije na okoliš i vlade žele smanjiti taj utjecaj. Utjecaji na okoliš se mogu podijeliti u dvije široke kategorije: lokalno i globalno.

Lokalni utjecaji se ti?u bližeg okoliša same elektrana, uklju?uju?i sve manje prirodne resurse, one?iš?enje, promjena korištenja zemlje, degradacija tla i vizualni utjecaj. Tu se uklju?uje i rizik od nesre?a.

Sve vrste opskrbe energijom uklju?uju?i obnovljive izvore energije imaju utjecaj na okoliš. Ipak OIE imaju gotovo neznatan utjecaj u odnosu na druge izvore energije i to od proces proizvodnje, one?iš?enja zraka, rada i dekomisije. Ve?ina OIE ne koristi gorivo tokom rada, te ne troše prirodne resurse koji su ograni?eni. Bioenergija se može potrošiti, te uništit zemlju ukoliko se s njom ne upravlja na održiv na?in. Geotermalne lokacije se pak mogu potrošiti tokom vremena. Problemi sa bukom i osvjetljenjem iz kopnenih vjetroelektrana mogu imati lokalni utjecaj na okoliš.

Ve?ina OIE troši manje vode naspram fosilnih goriva ili nuklearnih elektrana, s time da se voda mora koristiti za ?iš?enje fotonapona i CSP-a, a sam CSP zahtjeva hla?enje. Osim toga OIE imaju puno manji rizik u smislu nesre?a i smrtnih slu?ajeva u odnosu na druge izvore energije kao što su ugljen, nafta ili nuklearne elektrane.

Elektri?na energija je odgovorna za više od 40% emisija uglji?nog-dioksida. Emisije stakleni?kih plinova se identificiraju kroz cijeli životni vijek tehnologije za proizvodnju elektri?ne energije od proizvodnje komponenti za elektrane i izgradnju, do proizvodnje, rješavanje problema sa otpadom i dekomisijom elektrane.

Veliki broj razli?itih faktora kroz OIE tehnologije, fosilna goriva i nuklearnu energiju zahtjeva detaljniji uvid u to odakle dolaze emisije. O?ito je da se mora gledati koliko se uglji?nog-dioksida koristi u proizvodnji soalrnih panela, kao i transportu prirodnog plina od polja do elektrane, kao i emisija za vrijeme dekomisije nuklearne elektrane, te za vrijeme upravljanja radioaktivnim otpadom. Na prikazu ispod su navedene emisije po kWh tokom radnog vijeka za razli?ite OIE i konvencionalne tehnologije.


Slika 4: Emisije ekvivalentnih grama uglji?nog-dioksida po tehnologijama

Solar, vjetar, nuklearna energija, hidroelektrane i geotermalne elektrane ispuštaju 10 do 120 puta manje emisija nego naj?iš?a fosilna goriva (prirodni plin) i do 250 puta manje nego ugljen. Beneficije koje pružaju OIE u smanjivanju emisija stakleni?kih plinova zna?i da je njihovo širenje dio pragmati?nog scenarija kojim se mogu izbje?i katastrofalne klimatske promjene.

4.7 Preporuke za donosioce odluke

Primarni fokus donosioca odluka je do sada bio na troškove isporu?ene elektri?ne energije. Ipak, šira problematika po?inje poticati debatu koja uklju?uje lokalne i globalne utjecaje na okoliš i socio-ekonomske beneficije.

Maksimiziranje socio-ekonomskih beneficija korištenjem OIE i stvararanje poslova ovisi o kombinaciji poticaja kojima se stimuliraju investicije, promovira edukacija, daje podrška industrijskom razvoju i poti?e istraživanje i inovacije. Ovi poticaji mogu biti uspješni ukoliko su stabilni tokom vremena, te budu prilago?eni za specifi?ne uvjete zemlje. Donosioci odluka trebaju uzeti u obzir slijede?e:

- dugoro?ni utjecaj korištenja OIE na balansiranje razmjene elektri?ne energije sa drugim državama

- korištenje mehanizama koji poti?u razvoj loklane industrije, moraju biti skrojeni prema pojedinim snagama i slabostima zemlje

- utjecaj OIE na prihode i zaposljenje kroz sve segmente lanca vrijednosti

- potencijal korištenja OIE koji nije spojen na mrežu može prili?no poboljšati ruralnu ekonomiju na troškovno-efikasan na?in

- intenzivnost emisija proizvodnih tehnologija mjerenu u gCO2 po kWh kako bi se usporedio globalni utjecaj na okoliš po tehnologijama

Prvi ?lanak o izvještaju može se pro?itati ovdje, drugi ovdje, a tre?i ovdje.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?