Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 28 Listopad 2014 13:16

IRENA (Me?unarodna agencija za obnovljive izvore energije) je prije par tjedana predstavila svoj izvještaj REthinking Energy 2014 koji analizira transformaciju svjetskog elektroenergetskog sektora, te daje izvještaj o napretku tranzicije prema održivoj energetskoj budu?nosti. IRENA-in izvještaj navodi da bi novi sustav ?ija su osnova obnovljivi izvori energije poboljšao pristup i sigurnost opskrbe energijom, otvorio nova radna mjesta, te poboljšao op?enito zdravlje stanovništva i okoliša. Danas donosimo pregled drugog poglavlja koje se bavi troškovima obnovljivih izvora energije.

2. Iskorištavanje obnovljivih izvora energije se ubrzava uz padanje troškova

Razvoj proizvodnje iz obnovljivih izvora energije ve? duže vrijeme ima obe?avaju?i trend koji je dodatno potvr?en zadnjih par godina kada su dostignuti odre?eni veliki ciljevi.

Pove?ana efikasnost i sve manji tehnološki troškovi su omogu?ili solarnom fotonaponu i kopnenim vjetroelektranama da dostignu nove nivoe troškovne konkurentnosti. Oni su dostigli paritet mreže u mnogim zemljama i uvjetima. Ve?ina drugih OIE tako?er postaju sve jeftiniji. Unato? padu investicija od ?ak 22% prošle godine zbog sve manjih troškova se gradi sve više elektrana na OIE.

Na kraju prošle godine je bilo 1.700 GW OIE u svijetu koji su ?inili 30% ukupne instalirane snage elektrana. Udio OIE u proizvodnji je prvi puta nadmašio 22% pri ?emu su hidroelektrane imale udio od 16,4%, vjetroelektrane 2,9%, bioenergija 1,8% i solarni fotonapon, CSP, geotermalna i oceanska energije 1,1%. Tokom prošlog desetlje?a je udio OIE u novo instaliranim elektranama sko?io sa 20% 2001. godine na ?ak 58% 2013. godine.

OIE su postali i tehnologija koja se koristi za sustave izvan elektroenergetske mreže jer su jeftiniji od fosilnih goriva u prakti?ki bilo kojem sustavu. Zbog OIE se mijenja i tradicionalna struktura energetskog sektora pa je tako u Njema?koj više od 46% OIE u vlasništvu zadruga, ku?anstava i farmera. OIE tehnologije se mogu kombinirati sa fosilnim elektranama za poboljšanje efikasnosti pa tako postoje elektrane CSP-prirodni plin ili CSP-ugljen termoelektrane.

2.1. Padaju?i troškovi OIE

Solarni fotonapon i vjetroelektrane su prošle kroz ?itavu revoluciju u zadnjih par godina, te su na pragu pariteta mreža - gdje je elektri?na energija jednaka cijeni energije iz mreže - u razli?itim uvjetima.

Od 2009. do 2013. godine je cijena solarnih fotonaponskih modula pala za 65 do 70% unato? stabilizaciji cijene prošle godine. Tehnologija je dostigla nove nivoe konkurentnosti na svim razinama. Troškovi rezidencijalnog fotonaponskog sustava u Njema?koj su pale za 53% u istom razdoblju - a paritet mreže je postignut u Njema?koj, Italiji i Španjolskoj.

Kopnenim vjetroelektranama je nivelirani trošak elektri?ne energije pao za 18% od 2009. godine zbog jeftinije gradnje i ve?e efikasnosti, dok su troškovi vjetroagregata pali za 30% od 2008. godine. Zajedno sa sve boljom strukturom tržišta, padaju?i troškovi su stimulira ubrzani godišnji rast iskorištavanja OIE.

OIE tehnologije imaju veliki potencijal za napredak ovisno o njihovoj zrelosti. Njihovi troškovi padaju rastom tržišta, a ta dinamika je posebno o?ita kod solarnog fotonapona i vjetroelektrana koji su najrazvijeniji.

Solarni fotonapon

Sustavi koji koriste solarni fotonapon su najdohvatljiviji od svih OIE tehnologija zbog svoje modularnosti koja im omogu?uje da ih koriste pojedinci, zadruge i mali poslovi. Zbog svojih troškova i inovativnih poslovnih modela oni predstavljaju ekonomi?no rješenje za proizvodnju elektri?ne energije izvan mreže za više od 1,3 milijarde stanovnika na zemlji koji nemaju elektri?nu energiju.

Nedavno smanjivanje troškova zna?i da se tre?ina novih i srednje malih solarnih projekata u Europi razvija bez direktnih poticaja. U ?ileu ?e nova 70 MW solarna elektrana prodavati elektri?nu energiju direktno na tržištu, te ?e izravno konkurirati elektranama sa fosilnim izvorima energije.


Slika 1: Troškovi fotonapona od 2006. do 2014. u Njema?koj i SAD-u

Troškovi tehnologije su pali zbog bolje efikasnosti (pove?anje od 3 do 4,5% u zadnjih deset godina), optimizacije proizvodnje i ekonomije opsega. Zbog tih navedenih faktora i troškova balansiranja sustava (BoS) su nivelirani troškovi elektri?ne energije (LCOE) iznimno pali zadnjih godina. BoS troškovi ?ine veliki dio troškova projekta, koji postaju sve manji te su recimo puno niži u Njema?koj nego u SAD-u. Razlozi za takvu situaciju se moraju dodatno analizirati.

Kopnene vjetroelektrane

Zbog tehnoloških inovacija i pada troškova LCOE za vjetroelektrane je skoro dostigao bruto cijenu elektri?ne energije u Kini, Njema?koj, Italiji, Španjolskoj i Velikoj Britaniji, a paritet mreže je ve? postignut u Brazilu i Danskoj.  U Europi su vjetroelektrane najkonkurentniji izvor novih elektrana, te su u Europi 20% jeftinije od prirodnog plina i za tre?inu od termoelektrana na ugljen prema istraživanju EDP-a.

Ve?ina konkurentnosti vjetroelektrana je bila povezana sa tehnološkom evolucijom kod najve?ih proizvo?a?a vjetroagregata. Kapitalni troškovi su tako?er pali od 2008/2009. godine, s obzirom da sami vjetroagregati ?ine najve?i udio u cijeni vjetroelektrana (64-84%). Inovacija je i omogu?ila današnjim vjetroagregatima da iskorištavaju više vjetra na lokaciji. Viši stupovi, ve?e lopatice i bolji dizajn istih te bolje upravljanje vjetroagregatima je pove?alo faktori iskorištenja koji je u Danskoj i SAD-u sko?io za više od 20% u zadnjem desetlje?u.

Priobalne vjetroelektrane

Priobalne vjetroelektrane spadaju u nadolaze?i sektor koji bi trebao rasti ubrzano sa padom troškova. Priobalne vjetroelektrane imaju tendenciju da budu najve?e mogu?e, a prosje?na veli?ina danas im je 200 MW. Krajem prošle godine ih je bilo više od 7 GW u svijetu.

One imaju manji vizualni utjecaj i problema sa bukom za razliku od kopnenih vjetroelektrana, te puno ve?i faktor iskorištenja (40 do 50%) zbog ja?ih i konzistentnijih vjetrova. Zbog toga su pouzdanije, te zanimljive ukoliko se mogu izgraditi blizu centara optere?enja. Investicijski troškovi su puno ve?i nego za kopnene vjetroelektrane s time da se o?ekuje pad troškova za 17 do 23%.

Komercijalni vjetroagregati imaju snagu od 5 do 7 MW, s time da se razvijaju 10 MW modeli koji bi trebali smanjiti LCOE troškove. Samo u Europi bi ih trebalo biti 40 GW do 2020. godine, a ovako brzi razvoj je omogu?io ulaz giganata na tržište kao što su General Electric i Siemens.

Koncentrirana solarna energije (CSP)

CSP koristi zrcala kojima se koncentrira solarna energija na medij za prijenos topline s kojim se onda pogoni tradicionalna turbina. Svjetska instalirana snaga je oko 3,4 GW. LCOE za CSP je za tre?inu ve?i od onog za solarni fotonapon. Ipak, ona nekada nije dobro vrednovana zato što omogu?uje spremanje energije koje je u nekim slu?ajevima jeftinije od baterijskog spremanja energije.

CSP mora imati snagu od barem 50 MW kako bi postigao skalabilnu efikasnost što zna?i da su zanimljivi samo za velike sustave. Kombinacija fosilnih elektrana sa CSP postaje sve zanimljivije zbog pove?ane efikasnosti fosilne elektrane, a i omogu?uje brži razvoj CSP-a.

Razvoj mrežnih tehnologija i spremanja energije

Vremenska i prostorna razlika u potrošnji i potrebi za elektri?nom energijom je jedan od glavnih izazova u transformaciji energetskog sektora.

Kontrolirano energetsko spremanje koje bi omogu?ilo OIE poizvedenoj u jednom trenutku da se koristi kasnije bi omogu?ilo ve?u penetraciju varijabilnih obnovljivih izvora energije uz manje troškove. Opcija za spremanje koje su tehni?ki i ekonomski isplative ima još uvijek malo. Reverzibilne hidroelektrane ?ine 99% svih svjetskih mogu?nosti spremanja energije a ima ih oko 135 do 140 GW. Baterijske tehnologije spremanja energije se razvijaju zadnjih par godina, te postoje operativna rješenja za razli?ite aplikacije. Tehnološki razvoj bi trebao omogu?iti rast tog tržišta sa 200 milijuna dolara prošle godine na ?ak 19 milijardi dolara do 2017. godine.

Kod elektroenergetskih mreža se o?ekuju investicije u tehni?ka unapre?enja udaljenih dalekovoda te poja?avanje lokalnih mreža, razvoj tržišta regulacijskih djelatnosti, tehnologije koje ubrzavaju dispe?ere i integraciju alata za predvi?anje proizvodnje. Troškovi za nadogradnju mreže i spremanje energije ubrzano padaju od 2005. godine. Prednosti uklju?uju izbjegavanje ograni?avanja vjetra/solara, izbjegavanja preoptere?enja mreža i isporuka energije koja ne proizvodi uglji?ni-dioksid.

2.2 Pove?ane mogu?nosti iskorištavanja

OIE tehnologije su efikasne kod razli?itih veli?ina te su modularne i raznolike kod proizvodnje elektri?ne energije, ali i za grijanje, hla?enje i transport. Unutar elektroenergetskog sektora, OIE gura prijelaz sa centraliziranih elektroprivreda na distribuiranu lokalnu proizvodnju.

Budu?nost mnogih tržišta ?ine široki miks fosilnih goriva i obnovljivih izvora energije, decentralizirane proizvodnje, ve?e mogu?nosti spremanja energije i poboljšanja u pokrivanju potreba za opskrbom. Distribuirana proizvodnja se pojavljuje kod tržišta sa ve?om penetracijom OIE kao što je Njema?ka.

Ukupno gledano je tržište robusnije nego prije pet godina. U drugom kvartalu je svjetska snaga mini-mreža narasla na 4.393 MW što je porast od 6%. Do 2022. godine bi njihova instalirana snaga trebala biti ve?a od 15 GW.

OIE su tehnologija za upotrebu na mjestima gdje nema mreže

OIE tehnologije koje nisu spojene na mrežu uklju?uju?i samostoje?e sustave i sustave malih mreža tako?er postaju sve zanimljiviji kao alternativa centraliziranim sustavima u regijama u razvoju gdje je pristup elektroenergetskoj mreži nepostoje?i. Njihova distribuirana priroda im omogu?uje da se pripreme za lokalne uvjete te koriste bliže mjestu potražnje.

Samostoje?a rješenja kao što su piko solarni sustavi za ku?ne sustave se sve više koriste te ih ima više od 5 milijuna. Bangladeš je predvodnik sektora sa više od 3 milijuna takvih sustava. Tržište za solarne fotonaponske sustave bi trebalo narasti sa 551 milijuna dolara danas do 2,4 milijarde dolara u 2024. godini, s time da bi prodaja piko solara trebala sko?iti sa 8,2 milijuna godišnje ove godine na 64,3 milijuna do 2024. godine.

Sve važniju ulogu bi trebali imati i mini-mreže snage od nekoliko kW do nekoliko MW koje bi pokrile potrebe za cijela sela, a mogu se integrirati i u centralnu elektroenergetsku mrežu. OIE su najbolja opcija za nove mini-mreže zbog sve manjih troškova i ve?e zrelosti. Oni su idealni za otoke koji uglavnom koriste fosilna goriva snage 1 do 20 MW pri ?emu bi se implementacijom OIE troškovi proizvodnje smanjili.

2.3. Preporuke za donosioce odluka

Kako bi se omogu?io budu?i razvoj sektora donosioci odluka bi trebali razmišljati o slijede?em:

- javni poticaji mogu pomo?i, a i ubrzati padanje troškova obnovljivih izvora energije. Tehnološka i ekonomska iskoristivost OIE projekata jako ovisi o tržištima gdje se koriste. Vlade mogu olakšati korištenje smanjivanjem rizika pomo?u stabilnosti i predvidivosti politi?kog okvira.

- OIE tehnologije zahtjevaju skrojenu podršku tokom ranije faze razvoja od osnovne znanosti, istraživanja i komercijalnog razvoja

- obrazac novog tržišta elektri?ne energije koji poti?e tehnološki razvoj stvara izazove u politici pošto ?e ve?om penetracijom OIE i spremanja do?i do optimizacije dizajniranja sustava

- politika se mora adaptirati zbog mijenjaju?e dinamike tržišta što zna?i da vlada treba na vrijeme reagirati i mijenjati oblike poticaja za OIE

- integracija i menadžment varijabilne proizvodnje iz OIE u elektroenergetsku mrežu treba nadgledati što zna?i da treba investirati u pametnu infrastrukturu i tehnologije spremanja energije te stvoriti odgovaraju?i okvir

- tehnološka inovacija je klju?ni pokreta? za širenje korištenja OIE, ?ime se pove?ava potencijal resursa te smanjuju troškovi opskrbe elektri?nom energijom

Prvi ?lanak o izvještaju možete pro?itati ovdje.

Tags:     irena      rethinking      transformacija      obnovljivi izvori energije      energetska budu?nost      elektroenergetski sektor      solar      vjetar      hidroelektrane      troškovi      investicije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?