Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Energija je nadohvat ruke E-mail
Autor Zoran Kordi?   
Srijeda, 25 Lipanj 2014 00:55

U isto vrijeme dok je resorno Ministarstvo gospodarstva najavilo nastavak svoje istraživa?ke energetske politike u smjeru traženja novih zaliha nafte i plina, u Novinarskom domu je predstavljena studija «Energija nadohvat ruke», izra?ena u okviru regionalnog projekta Unlocking the future koji provodi Heinrich Boell Stiftung, koja poziva na zelenu transformaciju uz pomo? korištenja obnovljivih izvora energije i pove?anja energetske u?inkovitosti.

Jeli nam energija stvarno nadohvat ruke ili smo prisiljeni istražiti i izbušiti sva morska i prirodna bogatstva da bi je pronašli?

Ovih dana ZMAG (Zelena mreža aktivisti?kih grupa) objavljuje priru?nik «Zeleni alati – grijemo se i kuhamo suncem». U priru?niku se jednostavnim rje?nikom opisuje samogradnja prakti?nih tehnologija za iskorištavanje toplinske energije Sunca i toplinske energije biomase. Pod zelenim alatima se ovdje ne misli na tehnologije poput silicijevih ?elija za proizvodnju elektri?ne energije, nego na tzv «uradi sam» tehnologije dostupne svima, kao što su sun?evi toplinski kolektori za pripremu potrošne tople vode ili u?inkovite pe?i na šumsku biomasu. Prednosti korištenja takvih tehnologije su brojne: od ugodnijeg boravka u prostoriji, smanjene potrošnje energije i smanjenih pridruženih troškova za grijanje i hla?enje.

Sun?evi toplinski kolektori su kod nas neshvatljivo gurnuti na margine korištenja, ?ak i u Dalmaciji. Koliko je to ?udan podatak, govori i ?injenica da južna Hrvatska raspolaže sa preko 2500 sun?anih sati u godini, dok recimo Austrija ima gotovo upola manje. Unato? tome, Austrija ima 20 puta više instaliranih takvih sustava po glavi stanovnika od nas. U studiji «Energija nadohvat ruke» se navodi da sun?evi toplinski sustavi mogu ?ak zamijeniti i energiju koju bi proizvodila kontroverzna termoelektrana na ugljen, Plomin C. Razlog je taj što je potreba za energijom u primorskim mjestima najve?a u predve?ernje sate, kada se turisti i mještani vra?aju s plaža i pripremaju za izlazak, a tada upravo kolektori mogu zadovoljiti potrebe za toplinskom energijom (umjesto primjerice elektri?nih bojlera).

Mjere podizanja energetske u?inkovitosti su tako?er itekako prakti?ne i dostupne svima, a podrazumijevaju obnovu i gradnju ku?a od održivih materijala koji su lokalno dostupni (drvo, kamen), a mogu uklju?ivati i mjere kao što su izolacija ku?a od biorazgradivih materijala (primjerice izolacija od slame, gline, ov?je vune) ili nabavku energetski u?inkovitih ku?anskih aparata. Mjere energetske u?inkovitosti ne utje?u na komfor stanovanja (dapa?e, još ga i podižu) i drasti?no  smanjuju potrebe za grijanjem prostora, a mnoge županije i gradovi daju i poticaje za njihovo korištenje.

Primjenom i korištenjem prakti?nih mjera obnovljivih izvora energije i energetske u?inkovitosti u ku?anstvima mogu?e je zadovoljiti standarde «gotovo nula energetskih ku?a»  (ku?a koja sama zadovoljava svoje potrebe) koji ?e primjerice biti obavezni standard za sve novoizgra?ene javne zgrade nakon 2018. godine i za sve stambene zgrade nakon 2020. godine. Niskoenergetski ili gotovo nula energetski standard bi zato morao biti ugra?en i u program obnove poplavljenih podru?ja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako bi obnova bila – obnovljiva.

I tako se, kao ovih dana u Brazilu, s jedne strane «energetskog igrališta» nalazi aktualna energetska politika Vlade koja poznaje samo megalomanske projekte i razvoj energetike baziran na iscrpljivanju posljednjih zaliha nafte i plina, a s druge strane zelena energetska politika koja se bazira na obnovljivim izvorima i energiji dostupnoj svima.

Vi birate pobjednika. Na ?ijoj ste strani?

Tags:     zelena transformacija      toplinski kolektori      Sunce      sun?eva energija      Plomin C      obnova
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?