Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 24 Lipanj 2014 14:13

REN21 je objavio izvještaj Obnovljivi izvori energije - 2014 Svjetski izvještaj o stanju (Renewables 2014 Global Status Report - GSR) ?ije ?emo najzanimljivije dijelove ukratko prenijeti u desetak ?lanaka tokom idu?ih par mjeseci. U nastavku se može pro?itati drugi dio u kojem donosimo uvodni pregled po sektorima (elektroenergetski, transportni i sektor grijanja i hla?enja).

Svjetski pregled - elektroenergetski sektor

Najve?i rast je tokom prošle godine ostvaren u elektroenergetskom sektoru, pri ?emu je instalirana snaga nadmašila 1.560 GW prošle godine, što je 8% više nego 2012. godine. Hidroelektrane su sko?ile 4% na otprilike 1.000 GW, dok su drugi OIE sko?ili za skoro 17% na otprilike 560 GW. Globalno gledano, po tre?inu novoinstaliranih elektrana su pokrile hidroelektrane i solarni fotonapon, dok je energija vjetra imala udio od 29%. Prvi put je instalirano više solara nego vjetroelektrana.

Poticaji za OIE se još uvijek manje više fokusiraju na elektroenergetski sektor gdje investicije dobro napreduju, te su na globalnoj razini prošle godine obnovljivi izvori imali udio od 56% novo instaliranih elektrana. U Europskoj Uniji su obnovljivi izvori energije šestu godinu za redom imali više instalirane snage nego elektrane na fosilna goriva.

OIE su krajem prošle godine imali udio od 26,4% u ukupno instaliranoj snazi, te su time proizvodili otprilike 22,1% potreba za elektri?nom energijom, pri ?emu hidroelektrane imaju udio od 16,4%. Iako snaga obnovljivih izvora ubrzano raste iz godine u godinu njen globalni udio raste puno sporije i to je ponajviše zbog velikog rasta potražnje za energijom na svjetskoj razini i varijabilne proizvodnje iz OIE.

Unato? tome OIE imaju visoku penetraciju u nekim zemljama, pa je tako energija vjetra pokrila 33,2% potreba za elektri?nom energijom u Danskoj, te 20,9% u Španjolskoj, a u Italiji je solar pokrio 7,8% potreba za elektri?nom energijom. Hidroelektrane koje imaju najve?i udio, kao što se i vidi na prikazu se sve više koriste za balansiranje sustava sa visokim udjelom varijabilne proizvodnje iz drugih obnovljivih izvora.


Slika 1: Udjeli OIE u ukupnoj svjetskoj proizvodnji elektri?ne energije

Drugi ne varijabilni obnovljivi izvori kao što su bio energenti i geotermalni izvori mogu imati sli?nu ulogu, te imati visoki udio u pojedinim zemljama. Geotermalna energija ?ini 29% elektri?ne proizvodnje u Islandu, te više od petinu u Keniji i El Salvadoru.

LCOE (nivelirani trošak proizvodnje energije) je ve? nekoliko godina konkurentan za regije s dobrim potencijalom za hidroelektrane, biomasu i geotermalnu energiju, ali je postao konkurentan i u sektoru kopnenih vjetroelektrana, te i solarnog fotonapona. Trošak proizvodnje energije za te tehnologije i dalje pada dok u isto vrijeme raste trošak za fosilna goriva.

Što se ti?e instalirane snage obnovljivih izvora predvodnici su i dalje Kina, Brazil, Kanada, SAD i Njema?ka. Kina ima skoro ?etvrtinu (24%) instalirane snage OIE uklju?uju?i ?ak 260 GW hidroelektrana. Kada se ne gledaju hidroelektrane predvodnici su Kina, SAD, Njema?ka, te Španjolska, Italija i Indije što je i prikazano na grafu.


Slika 2: Ukupna instalirana OIE po državama bez hidroelektrana

U top 20 zemalja (bez hidroelektrana) sa instaliranom snagom OIE po stanovniku su na prvim mjestima zemlje iz Euope, i to Danska ispred Njema?ke, Portugala, Španjolske i Švedske. Europa ima i najve?i udio instaliranih OIE bez hidroelektrana na svjetskoj razini sa udjelom od 42%, ali taj udio svake godine sve više pada uslijed razvoja drugih regija.

Što se ti?e zanimljivosti iz prošle godine, one su slijede?e: Kina je po prvi puta imala proizvodnju iz obnovljivih ve?u od 1.000 TWh ?ime je udio bio ve?i od 20%, a u EU su instalacije obnovljivih predstavljale 72% novih instaliranih elektrana naspram 70% godinu dana ranije. Udio obnovljivih u SAD-u je sko?io na 12,9% unato? padu udjela hidroelektrana, dok je u zadnjih pet godina udio proizvodnje iz ugljena pao za 19%. Španjolska je pak postala prva zemlja sa najve?im udjelom proizvodnje elektri?ne energije u energetskom miksu iz vjetroelektrana, i to sa 20,9% prošle godine. Indija je dodala više od 4 GW obnovljivih pri ?emu je skoro 70% došlo iz vjetroelektrana i solarnog fotonapona, ali su OIE ?inili samo 17% svih instalacija prošle godine. Po?etkom prošle godine je bar 18 zemalja proizvelo više od 10% elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije koji nisu hidroelektrane.

Sve više se razvijaju i zelena tržišta elektri?ne energije pri ?emu je predvodnik Europa, odnosno Njema?ka gdje ?ak 12,5% svih privatnih ku?anstava ciljano kupuje energiju iz obnovljivih izvora energije, te su prošle godine oni bili zaslužni za potrošnju od 15 TWh. Ja?a tržišta su i Austrija, Belgija, Finska, Madžarska, Nizozemska, Velika Britanija, Švedska i Švicarska. Takva tržišta postoje i u Australiji, Kanadi, Japanu, JAR-u i SAD-u.

Svjetski pregled - sektor grijanja i hla?enja

Potrošnja energije za stvaranje iskoristive topline ?ini skoro polovicu ukupne svjetske potrošnje energije. Moderni OIE (bez tradicionalne biomase) drže mali udio koji polako raste u ukupnoj potražnji za toplinom (imaju udio od oko 10%). Naprimjer, obnovljivi daju preko 60% ukupne energije za toplinu u Islandu i Švedskoj. U Brazilu je udio OIE oko 43%, a udio ve?i od 20% imaju i Austrija, Danska, Izrael, Novi Zeland, Norveška i Švedska.

Moderna biomasa, solarni kolektori i geotermalna energija osiguravaju toplu vodu i grijanje prostora za desetke milijuna doma?ih i komercijalnih zgrada na svijetu. Moderna biomasa ima najve?i udio sa skoro 90% ukupnog grijanja na obnovljive izvore. Tržišta za obnovljivo grijanje i hla?enje ubrzrano rastu i to posebno za solarne kolektore i bioenergetske sustave. Pasivne solarne ku?e tako?er postaju sve popularnije, ali se njih ne uklju?uje u izvještaj zbog manjka podataka.

Bio-grijanje raste 1-2% godišnje, te sve više zamjenjuju fosilna goriva za istu funkciju. Ve?ina bio-topline dolazi iz biomase, ali sve popularniji postaje i bioplin. Glavna regija za korištenje takvih energenata je Europa, ali korištenje raste i u Kini.

Tokom zadnjih pet godina su solarni kolektori rasli za 14% godišnje, a njihovo korištenje se posebno poti?e u Kini gdje su i dugoro?no jeftiniji od prirodnog plina i elektri?nih grija?a. Isto se odnosi i za potrebe za toplinom u središnjoj Europi.

Geotermalna energija je odli?na za grijanje prostora, pripremu tople vode i javno grijanje, te se ona sve bolje koristi i iz polja sa nižom temperaturom. Toplinske pumpe isto mogu služiti za dobivanje topline ili za hla?enje. Kod njih se sve više koriste hibridni sustavi koji integriraju nekoliko energetskih resursa. Predvodnici su i u ovom sektoru Kina i Europa, pri ?emu je kinesko tržište duplo ve?e, a oba ubrzano rastu.

Unato? svemu moderni obnovljivi izvor za grijanje i hla?enje se slabo koriste u odnosu na njihov potencijal, te se slabije razvijaju od elektroenergetskog sektora, što je rezultat fragmentiranih tržišta i nedostatka poticaja. Dodatno je rast toga tržišta usporen u mnogim zemljama zbog visokih po?etnih troškova, te konkurencije fosilnih goriva. Postoje države gdje potroša?i mogu kupovati "zelenu toplinu" (Danska, Japan i Velika Britanija), ali te opcije su relativno limitirane naspram kupovine zelene energije.

Unato? slabim poticajima na globalnoj razini neke države imaju ambiciozne ciljeve, te recimo Danska kani proizvoditi 40% ukupne potrebe za toplinom do 2020. godine iz obnovljivih, a u EU op?enito sve nove zgrade moraju biti blizu nulte potrošnje energije (proizvodnja jednaka potrošnji energiji) od 2019. godine.

Što se ti?e trendova o?ekuje se sve ve?e korištenje OIE u podru?nim sustavima grijanja, posebno u Europi, a i ve?e korištenje obnovljive topline za industrijske svrhe. Skoro 20% podru?ne topline kroz 20 država Europe dolazi iz obnovljivih izvora energije.

Neke države su po?ele koristiti podru?nu toplinu da apsorbiraju elektri?nu energiju iz obnovljivih izvora energije tokom  perioda ve?e proizvodnje i manje potražnje. Primjer je korištenja viška elektri?ne energije iz vjetroelektrana za grijanje vode. Danska je predvodnik takvog na?ina grijanja, te je to dio njihove energetske politike. I u Kini je zapo?et pilot projekt tehnologije vjetar - toplina kako bi se smanjilo lokalno zaga?ivanje zgrada. U cijelom svijetu se sve više razmišlja o elektrifikaciji toplinskog sektora korištenjem obnovljivih izvora energije.

Svjetski pregled - transportni sektor

Obnovljivi izvori energije se u transportnom sektoru uglavnom koriste kao biogoriva i to uglavnom za cestovni promet, te kao elektri?na energija za vlakove, tramvaje i elektri?na vozila.

Teku?a biogoriva (uglavnom etanol i biodizel) imaju najve?i udio u transportnim gorivima koji su dio obnovljivih izvora energije. Oni pokrivaju otprilike 3% ukupne potražnje za gorivom u cestovnom prometu i skoro 2,3% ukupne potražnje za gorivom na svjetskoj razini. U Brazilu, SAD-u i Europi je taj udio i ve?i.

Proizvodnja takvih goriva od prošle godine opet raste, nakon stagnacije zadnjih nekoliko godina. Do kraja prošle godine je u Europi bilo skoro 700 stanica za punjenje biogorivima, i još 300 sa komprimiranim bioplinom. Pomalo se to tržište razvija i u Aziji i na Bliskom Istoku.

Elektri?na energija se ve? koristi za pokretanje vlakova, javnog prijevoza i elektri?nih vozila. Pojavljuje se sve više incijativa da se to poveže sa obnovljivim izvorima energije koji proizvode elektri?nu energiju. Nekoliko Njema?kih gradova, kao što su Frankfurt i Nurnberg koriste obnovljive izvore za podzemnu i prigradsku željeznicu, dok regija Saarland u Njema?koj potrebe lokalne željeznice podmiruje 100% iz obnovljivih izvora energije. Bogota u Kolumbiji je uvela elektri?ne taksije prošle godine, te je najavila 100 elektri?nih motocikala za policiju.

Elektri?na vozila imaju mali udio u ukupnom broju vozila, ali su se po?ela više probijati u nekim regijama kao što je Norveška, gdje su po?etkom ove godine elektri?na vozila nadmašila prodaju konvencionalnih vozila. Mnogi gradovi koji žele biti 100% obnovljivi do neke godine žele uvesti i elektri?na vozila u svoje energetske planove. Švedska do 2030. godine želi pre?i na biogoriva i elektri?nu energiju u vozilima.

Ovakav razvoj zajedno sa napretkom u sli?nim tehnologijama pove?ava udio elektri?ne energije u transportu, te pove?ava mogu?nost korištenja baterija u vozilima za spremanje energije, što može pomo?i integraciji varijabilnih OIE u budu?im pametnim mrežama.

U idu?em ?lanku pisat ?e se o tržišnim i industrijskim trendovima po pojedinim tehnologijama, pri ?emu ?e prva na redu biti energija iz biomase.

Prvi dio ?lanka može se pro?itati ovdje.

Tags:     obnovljivi izvori energije      biogoriva      ren2      pregled tržišta      transport      elektri?na energija      grijanje i hla?enje      hidroelektrane      vjetroelektrana      biomasa
 
Komentari (2)
2Ponedjeljak, 09 Prosinac 2019 23:13
Vladimira Franka.
BOŽI?NI PROMO PERIOD Ponuda za kredit za kamate od 2% primjenjuje se u osobi) (vladimirafinancialinvestment@gmail.com.

Pozdrav svima, trebate li zajam za rješavanje svih svojih financijskih problema u ovoj godini? Sve što trebate u?initi je raditi s našim uvjetima i bit ?ete financijski stabilni u ovom BOŽI?NOM PROMO PERIODU. Želim da znate da vas možemo izabrati za jednog od naših vrijednih klijenata u BOŽI?NOM PROMO PERIODU. Naša je dužnost da za ovu i boži?nu sezonu osiguramo siguran rad za vas i vi ?ete biti odgovorni samo za osiguranje vašeg kredita kako bi mogli sigurno dobiti naše klijente Nudimo sljede?e vrste kredita Osobni zajmovi (sigurni i ne osigurani) Poslovni zajmovi (sigurni i ne osigurani)

Zajam za konsolidaciju - program s kovanicama s malim ili nultim vrijednostima dostupan po kamatnoj stopi od 2%. Do?ite svi i prigrlite ovaj BOŽI?NI PROMO PERIOD.

PRVE POTREBNE INFORMACIJE ZA PRIJAVU KREDITA:

Puno ime:
Zemlja:
Grad:
Dob: Po?etna adresa Kontakt brojevi telefona:
Potrebni iznos:
Trajanje zajma:
Namjena zajma:
Bra?ni status:
Spol:
hvala i blagoslovljen Bog.
WhatsApp + 16014560144
Kontaktirajte EMAIL: vladimirafinancialinvestment@gmail.com
vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
1Ponedjeljak, 11 VeljaÄŤa 2019 04:23
vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
Pozdrav, ja sam gdica SOFIJA ROSA. Iz Zagreba u Hrvatskoj želim dati pouzdano svjedocanstvo o tome kako sam dobio kredit od gospode Vladimire Financial Investor. Dobio sam zajam od 50000 €. NAPOMENA: Ona je pouzdana i autenticna Ako je netko zainteresiran za dobivanje kredita, molimo kontaktirajte njezin VIA EMAIL:
vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?