Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Obnovljiva obnova poplavljenih podru?ja E-mail
Autor Zoran Kordi?   
Srijeda, 11 Lipanj 2014 07:52

Neki izvori energije su kao sredozomne medvjedice, svi pri?aju o njima, a nitko ih nije vidio. Da bi ih ugledali, potrebno je raskr?iti ili izbušiti mnoga prirodna bogatstva, kao što je primjer sa istraživanjem Jadrana. Obnovljive izvore energije svi vidimo, ali usprkos tome, njihov razvoj kod nas se i dalje svodi uglavnom na jedan izvor – energiju rijeka koje pokre?u hidroelektrane.

Ali, nakon nedavnih poplava, imamo li pravo više nadati se dobroj hidrološkoj sezoni koja bi ja?e pokrenula proizvodnju iz velikih hidroelektrana?

Rijeke imaju svoje zakonitosti, a poplave, kao ova nedavna su najgori mogu?i scenarij za naseljeno stanovništvo. Pozitivan primjer kako u nesre?i vidjeti priliku je dopis kojim su tri organizacije civilnog društva (Zeleni forum, Platforma 112 i Mreža za ruralni razvoj) pozvali na niskoenergetsku obnovu poplavljenih podru?ja. Takva obnova podrazumijeva obnovu poplavljenih ku?a od obnovljivih i biorazgradivih materijala (primjerice izolacija od slame, gline, ov?je vune) koji su lokalno dostupni (drvo, kamen). U dopisu zaklju?uju da ovakva obnova donosi brojne prednosti, od smanjene potrošnje energije (što vodi do manjih troškova za enegente), boljeg zdravlja ljudi koji borave u tim prostorima i pokretanje lokalne gospodarske aktivnosti.

U ovakvoj obnovi sigurno ima mjesta i za korištenje obnovljivih izvora jer sun?evi toplinski kolektori i sustavi grijanja na šumsku biomasu mogu odli?no pokriti preostale potrebe za energijom u ku?anstvima, a osim što su cijenom prihvatljivi, mnoge županije daju i poticaje za njihovo korištenje. Na taj na?in obnova ne bi bila samo niskoenergetska, ve? i obnovljiva.

Za jednostavne i prakti?ne tehnologije kao što su sun?evi toplinski kolektori, Zelena akcija i Zelena mreža aktivisti?kih grupa ve? godinama organiziraju dvodnevne te?ajeve za samogradnju, na internetu je objavljen i priru?nik. Za malo složenije tehnolgije kao što su fotonaposnki sustavi potrebno je pro?i edukaciju koja se danas provodi u brojnim obrazovnim ustanovama, kao što je primjerice solarni edukacijski centar u Zadru. Umjesto grijanja na lož ulje, mnoga ku?anstva prelaze na grijanje na pelete i drvnu sje?ku.

Ove i sli?ne „niske tehnologije“ mogu zna?ajno poboljšati kvalitetu življenja i smanjiti ovisnost o neodrživim izvorima energije. Ne samo to, ove tehnologije mogu potaknuti i razvoj doma?ih proizvo?a?a opreme takvih sustava, kao i lokalno zapošljavanje.

Udruženi, pojedinici mogu postati i zajedni?ki vlasnici malo ve?ih sustava i koristiti primjerice manje tokove i bivše mlinice kao male hidroelektrane (grad Pleternica u Slavoniji je vlasnik takve jedne male hidroelektrane koja opskrbljuje grad elektri?nom energijom). Iskustva vani pokazuju da lokalno stanovništvo ima najve?ih koristi od obnovljivih izvora kada se mještani udružuju u energetske zadruge i sami postaju (su)vlasnici elektrana na obnovljive izvore.

Sami ili udruženi, pojedinci mogu sami kreirati u kojoj ?e mjeri koristiti obnovljive izvore i na koji na?in. Put prema energetskoj neovisnosti je održiv scenarij kakav si poplavljena podru?ja trebaju priuštiti, na korist svih mještana.

Tags:
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?