Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 08 Lipanj 2014 21:37

REN21 je objavio izvještaj Obnovljivi izvori energije - 2014 Svjetski izvještaj o stanju (Renewables 2014 Global Status Report - GSR) ?ije ?emo najzanimljivije dijelove ukratko prenijeti u nekoliko ?lanaka tokom ovog mjeseca.

Sam izvještaj je napisan na engleskom jeziku, te ima 215 stranica. Podijeljen je na šest glavnih cjelina i to Svjetski pregled, trendovi tržišta i industrije, investicijski tokovi, politika poticaja za obnovljive izvore energije, distribucija OIE u zemljama u razvoju i pra?enje tranzicije globalne energije. U ?lancima ?emo se više fokusirati na prva dva poglavlja.

REN21 je svjetska mreža koja spaja veliki spektar glavnih igra?a u obnovljivim izvorima energije. REN21 ima cilj potaknuti ubrzanu tranziciju u društvo koje koristi obnovljive izvore energije pružanjem znanja onima koji ih trebaju, te potaknuti uvo?enje adekvatne politike i zajedni?kih akcija. REN 21 povezuje vlade, nevladine organizacije, akademske i istraživa?ke institucije, me?unarodne organizacije i industriju kako bi u?ili jedni od drugih o obnovljivim izvorima energije.

Prvi GSR je objavljen 2005. godine, a od tada je narastao na na?in da na njemu radi više od 500 autora i recenzenata. Sam izvještaj pokriva nedavni razvoj, trenuta?ni status i klju?ne trendove u OIE sektoru, s tim da ne daje analizu ni nikakva predvi?anja.

Svjetski pregled – uvod

Obnovljivi izvori energije su isporu?ili 19% završne svjetske potrošnje energije 2012. godine, te su nastavili rasti i u 2013. godini. Od ukupnog udjela u 2012. godini tradicionalna biomasa, koja se ponajviše koristi za kuhanje i grijanje u udaljenim i ruralnim podru?jima zemalja u razvoju ima udio od 9%, a moderni obnovljivi izvori energije su pak pove?ali svoj udio na otprilike 10%.

Ukupni udio je prakti?ki isti kao i 2011. godine i to unato? rastu modernih obnovljivih izvora energije. Razlog za to je spora migracija sa tradicionalne biomase i porast ukupne svjetske potražnje za energijom.

Moderni obnovljivi izvori energije se koriste u ?etiri razli?ita tržišta: proizvodnja elektri?ne energije, grijanje i hla?enje, transportna goriva i ruralni servisi koji nisu spojeni na mrežu. Po vrsti OIE su udjeli slijede?i: hidroelektrane 3,8%, druge OIE elektrane 1,2%, toplinska energija otprilike 4,2% i transportna biogoriva otprilike 0,8%.

Od 2009. do 2013. godine je jako ubrzano rasla instalacija OIE elektrana pri ?emu su prednja?ili solarni fotonaponski sustavi u godišnjem rastu, dok je ukupno najviše instalirano vjetroelektrana. OIE za gijanje i hla?enje su tako?er napredovali dok je proizvodnja biogoriva usporila do prošle godine, kada je ponovno po?ela rasti.


Slika 1: Godišnji rast OIE i biogoriva u postotcima

OIE se natje?u u sektoru u kojem tradicionalni izvori energije (fosilna goriva i nuklearna energija) još uvijek primaju velike poticaje, te time usporavaju investicije u obnovljive izvore energije. Poticaji za njih su nekoliko puta ve?i nego za OIE, a procjenjuju se na 544 milijardi do 1,9 bilijuna dolara. Veliki problem su i problemi sa prijenosnim sutavima za elektri?nu energiju, te ograni?avanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. Sve više zemalja mora unaprije?ivati upravljanje mrežom, te poboljšati fleksibilnost sustava.

Ukupno gledaju?i OIE sektor je dobro napredovao prošle godine ?ime se pokazalo da više ne ovise samo o malom broju naprednih država, nego se njihovo korištenje širi po cijelom svijetu pri ?emu prednja?e nove regije u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Razvoj se usporio samo u nekih regijama Europe i Sjedinjenih Ameri?kih Država.

Obnovljivi izvori energije napreduju zbog napretka u tehnologiji, nižim cijenama i inovacijama u financiranju kroz razli?ite poticaje. OIE tako postaju ekonomi?niji nego nove instalacije koje koriste fosilna goriva i nuklearnu energiju, te time postaju dostupniji potroša?ima u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Tako?er je sve više uo?en potencijal OIE tehnologija i resursa, te njihova mogu?nost da ubrzano pomognu pokriti pove?ane energetske potrebe, dok u isto vrijeme otvaraju radna mjesta, ubrzavaju ekonomski razvoj i smanjuju lokalno one?iš?enje zraka ?ime se poboljšava zdravlje ?ovje?anstva.

Sve više ulazi u fokus ?injenica da se OIE mogu brzo i efikasno uvesti u zemljama u razvoju i to u ruralnim podru?jima gdje treba uvesti moderne energetske servise. Zbog toga se proizvodi razvijaju sa ciljem korištenja baš u tom sektoru. U Latinskoj Americi su ve? prepoznali važnost OIE, te su oni proglašeni kriti?nim energetskim izvorom za pokrivanje trenuta?nih i budu?ih potreba za energijom. S obzirom da OIE državi omogu?uju i energetsku sigurnost i neovisnot o vanjskim utjecajima sve više zemalja postavlja ambiciozne ciljeve u korištenju obnovljvih izvora energije.

Kako tržišta postaju sve više globalna, industrija pove?ava fleksibinost i razvija globalne strategije i opskrbne lance. Proizvo?a?i sve više diverzificiraju proizvode kako bi pove?ali njihovu vrijednost, te se sve više guraju u razvoj projekata i vlasništvo. Mnoge industrije OIE su prošle godine imale pove?ane zahtjeve za gradnju i inženjering, konzultantske usluge, opremu i održavanje te servis. Nekoliko industrija je imalo tešku godinu, pri ?emu se nastavila konsolidacija u sektoru solara i vjetroelektrana. Ipak i tamo se krajem godine situacija stabilizirala, te su mnogi proizvo?a?i ponovno postali profitabilni.

Svjetske investicije u obnovljive izvore energije su ponovno pale prošle godine i to ponajviše zbog manjih troškova sustava i nesigurnosti poticaja. Unato? tome su OIE ?etvrtu godinu za redom imale ve?u neto investiciju u sektoru proizvodnje elektri?ne energije od fosilnih goriva. Prošle godine su se pojavili i novi na?ini financiranja obnovljivih izvora energije. Projekti su se rekordno brzo prodavali zbog pove?anog interesa u sektoru od strane umirovljeni?kih fondova i drugih institucionalnih investitora koji o?ekuju solidan dugoro?ni povrat sredstava. Inovativno financiranje (crowdfunding i sli?no) se nastavilo širiti u Kini, Europi i SAD-u, te se po?elo koristiti i za ruralna podru?ja bez mreže u Africi i Aziji.

Utjecaj svih gore navedenih faktora su razli?ito utjecali na zaposlenost u OIE sektoru, te su ovisili o pojedinoj državi i tehnologiji, ali globalno gledano broj ljudi koji rade u industriji obnovljivih izvora energije je nastavio rasti.

Tags:     obnovljivi izvori energije      biogoriva      ren21      pregled tržišta      energija      investicije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?