Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Predvi?anje razvoja sun?eve energije za 2014. godinu E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 26 VeljaÄŤa 2014 23:07

Sektor sun?eve energije zabilježio je mnoge uspone i padove u 2013. godini, pa bi ova godina mogla predstavljati veliku prekretnicu izme?u prošlosti i budu?nosti sektora. Najzna?ajniji rast zabilježen je u S.A.D.-u, gdje je samo u tre?oj ?etvrtini godine postavljeno 930 MW fotonaponskih sustava. Tako?er, svjetska instalirana snaga fotonaponskih sustava u protekle je dvije i pol godine porasla sa 50 GW na više od 100 GW.

Tržište S.A.D.-a

Prema Jigar Shah, stru?njaku za ?iste oblike energije, jedno od najpodcijenjenijih tržišta sun?eve energije je S.A.D. gdje se do 2016. godine predvi?a zna?ajan rast od 7.000 do 8.000 MW, a prema nekima i ?ak do 14 GW.

U razdoblju nakon 2014. godine Shah predvi?a robusniji industrijski rast koji bi mogao biti potaknut smanjenjem federalnog investicijskog kreditiranja (ITC) sa 30 na 10% u 2016. godini. Smanjenje kreditiranja biti ?e zamijenjeno kroz razne oblike sponzorstva, koja bi s vremenom u potpunosti mogla zamijeniti ITC. S robusnijim rastom u 2014. i 2015. godini slaže se i Paula Mints, osniva?ica i viši analiti?ar u SPV Market Research, no isti?e kako bi nakon takvog rasta u nekom trenutku mogao uslijediti zastoj.

Obnovljivi.comPredvi?anja za Bliski istok

Prošlogodišnji planovi Saudijske Arabije o pokretanju programa za masivan razvoj obnovljivih izvora energije bili su velika vijest u regiji Bliskog istoka, no zbog nemira u regiji program više nema sigurnu budu?nost. Na Bliskom istoku se, tako, trenutno najviše isti?e Jordan poduzimaju?i odre?ene korake za smanjenje ovisnosti o uvoznim energetima koji ?ine oko 97% ukupnih potreba za energijom te zemlje. Planom, koji uklju?uje 200 MW sun?eve energije i 200 MW energije vjetra, se želi do 2020. godine pove?ati jordanski udio u obnovljivim izvorima energije sa 1 na 10%. Time ?e Jordan biti vode?i u regiji, te ?e najvjerojatnije služiti kao primjer i poticaj ostalima, istaknuo je Marc Norman, direktor marketinga u MESIA-i. Prvi dio projekta uklju?uje razvoj u regiji Ma'an, dok slijede?i koraci uklju?uju sjeverni i isto?ni dio Jordana, koji su bliže granici sa Sirijom, što ?e predstavljati zna?ajno ve?e rizike.

Kao klju?no tržište u toj regiji u 2014. godini Norman isti?e Dubai, koji bi u ovoj godini trebao zapo?eti sa drugom fazom projekta Dubai Solar Park, neovisnog fotonaponskog projekta ukupne snage 100 MW.

Razvoj skladištenja sun?eve energije

Jedan od klju?nih koraka za budu?i razvoj sektora sun?eve energije je mogu?nost pružanja financijski isplativog skladištenja energije. Ben Peters, direktor u REC Solar, predvi?a daljnji razvoj i napredak postoje?ih tehnologija, u koji se uklju?uje sve ve?i broj vode?ih korporacija, a što ?e rezultirati pristupa?nijem i financijski isplativijem na?in skladištenja energije. Kompanije kao što su: Bosch, GE i Panasonic prepoznale su gospodarsku vrijednost sektora skladištenja, ?ime se sektor kona?no razvija dalje od po?etne faze inovacija.

Kina: 2014. godina - godina oporavka

2013. godina bila je prijelazna godina za kineski sektor, brojne male kompanije u potpunosti su napustile sektor ili su se udružile s ve?im kompanijama, pa se o?ekuje da bi 2014. godina mogla biti godina oporavka. Tako?er, o?ekuje se razvoj velikih projekata koje bi trebala potaknuti izgradnja projekta snage 35 GW u Pekingu. Dovršetak izgradnje pekinškog projekta o?ekuje se u 2015. godini, a do kraja 2014. godine Kina u cilju ima postaviti 12 GW novih sun?anih elektrana.

Dodatni pokazatelj kineskog oporavka vidi se kod kompanije Canadian Solar, koja u Kini ima veliki broj proizvodnih objekata, a koja je u tre?oj ?etvrtini 2013. godine ponovo zabilježila profitabilnost. Povratak profitabilnosti u 2014. godini o?ekuje se i u mnogim drugim kompanijama koje svoje proizvodne pogone imaju u Kini.

Latinska Amerika: spor, ali stabilan rast

Rast industrije u Latinskoj Americi u 2013. godini nije bio eksplozivan, no cijela regija zabilježila je rast koji bi se trebao nastaviti i u 2014. godini. U brojnim zemljama regije provode se projekti u razli?itim fazama, a trenutno se najviše isti?e ?ile u kojem bi ove godine trebali zapo?eti radovi na nekoliko velikih projekata. Uz ?ile u 2014. godini mogli bi se istaknuti Meksiko i Brazil koje tako?er o?ekuje nekoliko velikih projekata. U Brazilu se razvoj sun?eve energije ve?inom poti?e na lokalnim razinama, odnosno na razini grada ili provincije.

Indija i Južna Afrika

Indija i Južna Afrika su dvije zemlje na koje bi u 2014. godini tako?er trebalo obratiti pažnju. Iako je Indija u 2013. godini imala problema s unutarnjom politikom, ve?ina problema ove bi godine trebala na?i rješenje i nastaviti s razvojem. Južna Afrika pokazala je odre?en razvoj u 2013. godini, a o?ekuje se da ?e se u 2014. godini samo tržište udvostru?iti.

Europsko tržište

Još od po?etka 2012. godine europsko tržište sun?evom energijom bilježilo je padove, te je tek u tre?oj ?etvrtini 2013. godine uo?ena stabilizacija koja bi se trebala nastaviti i ove godine. Shah smatra kako je takva situacija normalna jer Njema?ka ne treba više 7.000 MW novih elektrana godišnje, ve? je i 4.000 sasvim dovoljno za nastavak stabilnog razvoja tržišta, a isto se odnosi i na Italiju. Rast se o?ekuje u zemljama kao što su Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Španjolska, koje ?e stabilizirati cijelo tržište. O?ekuje se da ?e se europsko tržište ove godine preokrenuti iz tržišta vo?enog poticajima u tržište vo?eno potražnjom.

Svjetska potražnja za radnim mjestima

U 2014. godini o?ekuje se porast novih radnih mjesta u sektoru sun?eve energije, i to posebice u S.A.D.-u, a slijediti ?e ga Europa, Kina i Japan. Uz to, porasti ?e i potražnja za dodatnim popratnim radnim mjestima koja su ?esto zanemarena.

Kompanije koje ne?e biti u stanju ponuditi jeftine sustave rezultirati ?e zatvaranjem, a Shah vjeruje da ?e njihovi zaposlenici u vrlo kratkom razdoblju prona?i nova radna mjesta.

 

Izvor: http://www.renewableenergyworld.com/

Tags:     sun?eva energija      fotonapon      razvoj tržišta      Europa      S.A.D.      Indija      Kina      Bliski istok
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?