Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 11 Studeni 2013 23:31

 

Zapadna i središnja Azija

Razvoj energije na zapadu i u središnjoj Aziji je prepoznat kao vrlo važan za regionalni socio-ekonomski razvoj sa jakom potrebom za regionalnom kooperacijom.

U Kirgistanu u sredini Azije se traže investitori za 1.900 MW hidroelektranu Kambarata 1, dok Tadžikistan planira projekt Rougn snage 3.600 MW. Ovi projekti su uzvodno od Uzbekistana i Turkmenistana, te stoga moraju puštati vodu za poljoprivredu dok proizvode dovoljno elektri?ne energije u zimskim mjesecima.

Prošle godine je registriran i prvi projekt hidroelektrane u Butanu, te se osim toga planira razvoj još 3.500 MW projekata hidroelektrana. U Pakistanu se razvijaju projekti Dasu snage 4.320 MW i Kurram Tangi snage 83 MW. Osim toga se istražuju opcije i za projekt na rijeci Golden Gol snage 106 MW.

Nepal je prošle godine izdao dokument po kojem se ubrzava razvoj projekata hidroelektrana ve?ih od 500 MW, te se odmah koristi za ?etiri projekta Arun II 900 MW, Tamakoshi III snage 650 MW, gornji Karnali snage 900 MW i gornji Marsyangdi snage 600 MW. I u Šri Lanci se razvijaju hidroelektrane, te su prošle godine u pogon ušli projekti gornji Kotwale snage 150 MW i Uma Oya snage 134 MW, a planira se razvoj oko 200 projekata malih hidroelektrana. Cilj tih projekata je razvoj ruralnih podru?ja.

Rusija trenuta?no proizvodi 16% elektri?ne energije iz hidroelektrana. U izgradnji ili pogonu je više od 15 projekata snage 1.000 MW i više, te preko 100 manjih hidroelektrana. Mnogo starih projekata se sada modernizira, te uklju?uju kaskade Volgaykarna snage 10.000 MW i projekt Zhigulevskaya snage 2.341 MW. Tri godine nakon nesre?e na najve?oj hidroelektrani Sayano-Shushenskaya snage 6.400 MW je u pogonu ponovno šest od deset turbina. Cijela hidroelektrana ?e biti u punom pogonu 2014.

Od projekata u izgradnji najve?i je 2.000 MW Boguchanskaya, gdje je ?etiri od šest turbina u pogonu, te bi sve trebale biti gotove do 2014. godine. Drugi projekti u izgradnji su 840 MW Zagorskaya, te dvije reverzibilne hidroelektrane 100 MW Gotsalinskaya u Kavkazu i 570 MW Ust-Srednekanskaya u Sibiru. Razvijaju se i male hidroelektrane i to ponajviše u regiji Kavkaza. Rusija razvija projekte i na dalekom istoku gdje nema mnogo stanovnika, ali ima mnogo mineralnih resursa. Tamo je vlada alocirala 1,7 milijardi dolara za razvoj hidroelektrana u Sibiru. Ukupno se u toj regiji planira dodatnih 10 GW novih hidroelektrana, koje bi djelomi?no trebale izvoziti energiju u Kinu.

Indija je prošle godine imala velikih problema sa sigurnoš?u energetske opskrbe što je kulminiralo u srpnju kada je skoro pola stanovništva ostalo bez elektri?ne energije zbog prevelike potražnje za istom. Razvoj hidroelektrana i više spojeva elektroenergetskih mreža sa susjednim državama bi moglo pomo?i u rješavanju ovih problema opskrbe. Indija trenuta?no ima 39 GW hidroelektrana, a u svom petogodišnjem planu koji je po?eo prošle godine planira razvoj još 25-30 GW. Iako je to nedavno smanjeno na 10 GW Indija bi uskoro trebala krenuti u razvoj slijede?ih projekata: Baglihar (450 MW), Lakhwad (300 MW), Rattle (850 MW), Shongtong-Karcham (450 MW), Tawang 1 (600 MW), Tawang 2 (800 MW) te reverzibina hidroelektrana u Puruliji snage 1.000 MW. Indija radi i studiju isplativosti za projekt snage 9.750 MW na rijeci Brahmaputra te sura?uje s Butanom na razvoju projekata Kholongchu (600 MW) i Wangchu (570 MW). Oba projekta bi trebala biti u Butanu, ali bi izvozili elektri?nu energiju u Indiju.

Indijske regije tako?er istražuju regionalne opcije, uklju?uju?i male hidroelektrane. Jammu & Kashmir planiraju razviti 8.000 MW u idu?em desetlje?u, a Assam planira 149 projekata malih hidroelektrana. Osim razvoja novih projekata, Indija proširuje prijenosni sutav interno i sa svojim susjednim državama. Cilj je posti?i stabilnost mreže u regiji, te koristiti izvore energije susjednih zemalja.

 

Isto?na Azija i Oceanija

Kroz cijelu isto?nu Aziju, dva faktora utje?u na energetsku politiku: velika ovisnost o ugljenu i nevoljkost Azijskih država da grade nove nuklearne elektrane nakon incidenta u Fukushimi u ožujku 2011. godine. Zbog toga su obnovljivi izvori energije prioritet u mnogim državama pa je Japan uveo feed-in-tarifu za sve OIE uklju?uju?i i hidroelektrane. Za hidroelektrane snage do 30 MW se garantira cijena od 0,32-0,45 USD/kWh kroz 20 godina.

Sve više se grade i reverzibilne hidroelektrane koje služe kao back-up za vjetar i solar. Kina planira 3.600 MW reverzibilnu hidroelektranu u provinciju Hebei koja bi bila najve?a na svijetu. Indonezija tako?er planira reverzibilnu hidroelektranu 1.040 MW gornji Cisokan.  Države koje se nalaze u regiji rijeke Mekong (Kambodža, Kina, Laos, Myanmar, Tajland i Vijetnam) su aktivne u razvoju hidroelektrana tokom zadnjih sedam godina, te ?e se iste nastaviti graditi barem do 2020. godine. U tablici ispod može se vidjeti koliko su se u zadnjih nekoliko godina razvijale hidroelektrane u tim regijama. Izazovi u razvoju su internacionalni menadžment resursa voda i strateško povezivanje elektroenergetskih mreža izme?u država. To se trenuta?no rješava kroz regionalne radionice i posebne institucije.

Na jugoistoku Azije je Indonezija nastavila s razvojem projekata Kamara (450 MW), Batang Toru (500 MW) i Kerinci (450 MW). Filipini istražuju mogu?nost 40ak malih hidroelektrana u ruralnim podru?jima od kojih su neke krenule u izgradnju prošle godine. Fiji je pak pustio u pogon hidroelektranu Nadarivatu snage 40 MW. Razvoj hidroelektrana se odnedavno fokusira i na sigurnost brana od potresa, pošto je prošle godine zbog istih došlo do ošte?enja na hidroelektranama Stung Atay u Kambodži (120 MW) i Song Tranh 2 u Vijetnamu (190 MW).

Vlada savezne države Sarawak u Maleziji i dalje razvija hidroelektrane kako bi implementirala inicijativu Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE). SCORE, jedan od pet regionalnih koridora za razvoj koji se razvijaju u Maleziji za cilj ima isporu?iti ?istu obnovljivu elektri?nu energiju stanovništvu i time potaknuti ekonomski razvoj. Sarawak trenuta?no proizvodi elektri?nu energiju iz ugljena i plina. Cilj otoka je prebaciti se na obnovljive izvore energije, pri ?emu bi hidroelektrane trebale pokriti 80% potreba za elektri?nom energijom tog otoka. Projekt Murum snage 944 MW se trenuta?no gradi, a još je 9 projekata identificirano kao vrlo perspektivno za razvoj hidroelektrana. Prošle godine je u pogon puštena hidroelektrana Bakun snage 2.400 MW. Na drugim dijelovima Malezije, Tenaga National Berhad (TNB) je nastavila gradnju hidroelektrane Hulu Terengganu snage 212 MW i Ulu Jelai snage 372 MW koje bi u pogon trebale u?i 2015. i 2016. godine.

Kina ubrzano gradi elektrane kako bi održala svoj ubrzani rast. U pokušaju da se minimizira emisija stakleni?kih plinova iz termoelektrana u Kininom 12. petogodišnjem planu (2011-2015) predvi?a se 284 GW nove snage uklju?uju?i ?ak 41 GW reverzibilnih hidroelektrana. Tokom ovog perioda u gradnju bi trebalo krenuti više od 60 hidroelektrana. Ako se to realizira Kina ?e iskorištavati 71% dostupnog potencijala hidroelektrana i to 100% na istoku i centralnoj Kini i skoro 54% hidroelektrana na zapadu Kine. Samo u zadnje dvije godine je u Kini instalirano 28 GW hidroelektrana (12,5 GW 2011., i 15,5 GW 2012.). U srpnju prošle godine je instalirana najve?a svjetska turbina za proizvodnju elektri?ne energije. Hidroelektrana Xiangjiaba se nalazi na rijeci Yangtze, te ?e se sastojati od 8 turbina snage 800 MW svaka odnosno 6.400 MW ukupno. Ona ?e biti dovršena 2014. godine. Kompleks hidroelektrane Three Gorges je dovršen prošle godine, te se sastoji od 32 turbine ukupne snage 13.860 MW. Prošle godine je ta hidroelektrana sama pokrivala 14% ukupne proizvedene elektri?ne energije svih hidroelektrana u toj državi. Ostale ve?e hidroelektrane u gradnji su 13.860 MW Xiluodu i 5.850 MW Nuozhadu. Kina je svjetski predvodnik u investicijama u obnovljive izvore energije, te je u 2011. imala udio od 20% u svjetskim investicijama, odnosno investirala je 52 milijarde dolara.

 

Razvoj hidroelektrana

Trenuta?ni program razvoja hidroelektrana (Hydropower Development Work Programme) je predstavljen od strane IHA-e krajem 2011. godine. Razvoj programa se provodi kroz pet radnih skupina i to: Klimatske promjene, Regionalni i obnovljivi sustavi, rizici i financiranje, upravljanje statistikama i znanjima i neksus voda-energija. U nastavku teksta ?emo detaljnije predstaviti svaki od tih programa IHA-e.

1. Upravljanje statistikama i znanjima

Tokom prošle godne je IHA prili?no napredovala u razvoju svoje baze podataka hidroelektrana. Do ožujka ove godine je u njoj registrirano više od 1.100 subjekata koji su vlasnici ili upravljaju sa skoro 10.000 hidroelektrana ?ija je ukupna snaga 967 GW (uklju?uju?i 120 GW reverzibilnih hidroelektrana), te se prostiru kroz 144 zemlje. Ovo je postignuto uz pomo? opsežnog istraživanja i uz pomo? ?lanova IHA-e i drugih partnerskih organizacija. Za potrebe projekta je razvijena robusna baza podataka koja sadrži sve te podatke. Kao što je ve? ranije spomenuto procjenjuje se da u svijetu ima 985 GW hidroelektrana od ?ega je 130 GW reverzibilnih, a njihova procijenjena proizvodnja prošle godine je iznosila 3.400 TWh. IHA i dalje kani skupljati i rafinirati podatke o snazi i proizvodnji hidroelektrani. Isto tako ?e se raditi na ja?anju veza sa vlasnicima/operaterima kako bi se dobilo više podataka. IHA koristi te podatke interno te ih daje svojim ?lanovima kroz analizu cijelog sektora. Vanjsko korištenje je do sada uklju?ivalo davanje podataka za godišnji REN21 Global Status Report kao i davanje podataka za ?lanke za poznate medije kao što su New York Times, Financial Times i drugi.

2. Rizici i financiranje

IHA nastavlja nadgledati i izvještavati o mehanizmima „?istog“ razvoja (CDM). Do po?etka ožujka ove godine od 8.013 aktivnih projekata  u CDM-u, 2.899 (36%) su bile hidroelektrane sa potencijalnom instaliranom snagom od ?ak 138 GW.

Ako bi se projekti iz baze podataka odobrili ?inili bi skoro 50% od ukupnih kredita za projekte obnovljivih izvora energije godišnje. U travnju prošle godine je projekt Karcharn Wagtoo snage 1.000 MW registriran kod CDM-a, te je trenuta?no najve?i projekt u toj fazi. Najve?i projekt u fazi odobrenja je 3.750 MW Jirau u Brazilu. S obzirom da neke regije imaju premalo CDM projekata (Afrika) predstavljeni su novi regionalni centri za suradnju u Africi prošle godine (Togo i Uganda).

3. Neksus voda-energija

Direktiva za okvir upravljanja vodama (WFD) zahtijeva od svih ?lanica Europske Unije da pripreme programe za upravljanje vodom kako bi postigle dobar ekološki status ili dobar ekološki potencijal za svoje vode do 2015. godine. Implementacija WFD-a je razli?ita od države do države, te je stoga IHA napravila pregled Europskih operatora prošle godine, a poslije toga je organizirana radionica ?iji su zaklju?ci poslani EU Komisiji za okoliš. Izme?u ostalog zaklju?eno je da je potrebna ja?a komunikacija sa sektorom hidroelektrana kako bi se postigli ciljevi za vodu i energiju Europe, a u implementaciji direktive podjednako treba paziti i na socijalne i ekonomske aspekte, kao i na okoliš, te se klasifikacija svih voda treba odrediti od slu?aja do slu?aja i ako je potrebno dodatne ekološke mjere moraju biti procijenjene u analizi troškova prije nego što budu odre?ene. Šire gledano važna tema na svjetskim forumima vode ostaje utjecaj proizvodnje elektri?ne energije iz voda na same potencijale vode.

4. Klimatske promjene

Tokom prošle godine UNESCO/IHA-in projekt GHG (stakleni?ki plinovi) status rezervoara pitkih voda je izdao beta verziju programa za analizu rizika kako bi ga procijenili znanstvena i industrijska zajednica. Cilj ovog programa je pomo?i developerima da predvide potencijal emisija stakleni?kih plinova korištenjem jednostavnih parametara, te se time izbjegnu dugoro?ni programi mjerenja na lokacijama gdje takvih problema nema. Program ?e se dodatno razvijati tokom idu?e dvije godine, te ?e biti i proširen novim funkcijama. Više podataka o projektu se može na?i na IHA-inim stranicama na internetu.

5. Regionalni i obnovljivi sustavi

Energetski sustavi u svijetu imaju sve više interkonekcija odnosno me?usobnih povezanosti uklju?uju?i kooperaciju oko potencijala energija i voda. Ve?a efikasnost integracije obnovljivih izvora energije tako?er treba ve?u kooperaciju izme?u tehnologija. U tom kontekstu na hidroelektrane sve više utje?u regionalna politika i direktive. IHA tu ima jedinstvenu priliku kako bi pomogla u regionalnim kooperacijama. Stoga je IHA osnovala Radnu skupinu za regionalne sustave koja vodi IHA-u u tom sektoru, te dodatno sura?uje sa Reenwable Energy Alliance i IRENA-om (Me?unarodnom agencijom za OIE). Prošle godine program je napredovao kroz regionalne konferencije u Maleziji i Brazilu te sudjelovanju na Održivom tjednu u Abu Dhabiju i na tamošnjoj me?unarodnoj konferenciji za OIE. IHA i ove godine sudjeluje na ve?em broju konferencija drugih organizacija.

Osim svega gore navedenoga IHA-in izvještaj se bavi protokolom za održivi razvoj hidroelektrana o kojem više možete pro?itati na ovim stranicama. IHA ima veliki broj korporativnih sponzora i ?lanova, a jedan od njih je i iz Hrvatske, Kon?ar-KET. Ove godine je održan i bijenalni Svjetski kongres IHA-e koji je održan u Maleziji, Sarawaku.

Cijeli izvještaj na engleskom jeziku možete na?i ovdje.

Tags:     hidroelektrane      iha      svjetski pregled      reverzibilna hidroelektrana      azija      europa      amerika      afrika


Index ÄŤlanka
IHA-in izvještaj za hidroelektrane za 2013. godinu
#2
#3
Sve stranice
 
Komentari (2)
2Subota, 23 SijeÄŤanj 2021 08:51
Pohvala
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedo?enju. Zajam sam dobio 1. sije?nja 2021. preko gospo?e Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
financijske usluge
1Petak, 13 Studeni 2020 13:17
Claudia Klein
Pozdrav, moje ime je Claudia Klein, ja sam Nijemica i pružam financijske usluge. Trebate li brzi, dugoro?ni ili kratkoro?ni zajam s relativno niskom kamatnom stopom od samo 3%? Utje?e li na vas teško?a gospodarstva? ili vam je banka ili druga financijska institucija odbila zajam? Nudimo sigurne kredite.
Za više informacija o ponudi zajma, pošaljite mi svoj zahtjev putem e-pošte: spotlightglobalservices@gmail.com ili WhatsApp: +4915758108767

* Tražite li sredstva za otplatu dugova?
* Tražite li financije za osnivanje vlastitog posla?
* Tražite li zajmove za izvo?enje velikih projekata?
* Trebate li zajam za manje od 24 sata?
* Trebate li brzi zajam za razne svrhe?

Ako je vaš odgovor da, mogu vam pomo?i.

* Mogu vam ponuditi zajam u iznosu do 15.000.000 eura.
* Možete odabrati izme?u 1 do 30 godina za otplatu.
* Možete birati izme?u mjese?nog i godišnjeg plana otplate.
* Fleksibilni uvjeti zajma.

Ako ste zainteresirani, javite mi se putem ove adrese e-pošte: | spotlightglobalservices@gmail.com | Ili WhatsApp: +4915758108767

Imate 100% jamstva da ?ete zajam dobiti na kraju ove posudbe.

Možete nas jednostavno provjeriti na našoj web stranici putem: || https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial ||

Strastveni smo pri ra?unanju financijske uklju?enosti. Naši zajmovi i investicijski proizvodi osmišljeni su tako da vam ponude prakti?nost i vrijednost.

Uz Spotlight Global Financial Services možete se oprostiti od sve svoje financijske krize i poteško?a jer smo certificirani, pouzdani, pouzdani, u?inkoviti, brzi i dinami?ni

Topli pozdravi
Claudia Klein

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?