Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 11 Studeni 2013 23:31

 

Južna Amerika

Južna Amerika razli?ito razvija obnovljive izvore energije, pri ?emu neke države predvode, a druge se više oslanjaju na fosilna goriva. Nekoliko država radi na reformama politike poticaja i potencijala. Paragvaj recimo radi pregled potencijalnih projekata, dok je Argentina dovršila svoj 2030 Plan koji se fokusira na hidroelektrane i nuklearnu energiju kako bi smanjili udio plina sa 52 na 30% u proizvodnji elektri?ne energije. ?ile je tako?er objavio svoju Državnu energetsku strategiju 2012-2030 kojom se udio hidroelektrana kani pove?ati sa 34 na 48%. Osim toga se planiraju i drugi obnovljiivi izvori, uklju?uju?i one koji nisu na mreži u ovom planu za 48%.

Što se ti?e razvoja hidroelektrana Argentina nudi dva projekta na rijeci Santa Cruz zajedni?ke snage 1.740 MW. U ?ileu se pak razvijaju projekti Alto Maipo snage 531 MW i HidroAysen snage 2.750 MW. Venezuela gradi hidroelektranu Manuel Piar snage 2.330 MW (10x233 MW) koja bi trebala biti gotova idu?e godine, te rehabilitira šest jedinica na projektu Simon Bolivar snage 10.300 MW. Bolivija radi studiju isplativosti za projekt Rositas snage 600 MW. Peru gradi hidroelektranu Chagila snage 406 MW, razvija projekte Cerro de Aguila snage 500 MW i Santa Teresa snage 98 MW, te proizvodi 65% elektri?ne energije iz hidroelektrana.

Brazil o?ekuje veliki porast potrošnje elektri?ne energije od 4,5% godišnje, što zna?i 443 TWh u 2011., do 736 TWh u 2021. godini. Industrija ?e trošiti 50% te energije 2021. godine. Zbog toga Brazil promovira hidroelektrane koje ve? imaju udio od 80%, ali još uvijek ima i mnogo potencijala. Prošle godine je u pogon ušao projekt hidroelektrane Estreito snage 1.087 MW na rijeci Tocantins. U izgradnji je nekoliko ogromnih projekata u regiji Amazone: Belo Monte snage 11.233 MW, Santo Antonio snage 3.150 MW i Jirau snage 3.750 MW. U izgradnji je i nekoliko manjih projekata, a u idu?e tri godine se pripremaju aukcije za projekte hidroelektrane Sao Manoel snage 746 MW i Sinop snage 400 MW, te još pet projekata u regiji Tapajos. Brazil je prošle godine u rujnu predstavio nove uvjete za koncesije za proizvodnju iz hidroelektrana i za prijenosne mreže. Time se smanjuju cijene elektri?ne energije za potroša?e, ali i prihodi operatora što se trenuta?no kompenzira od strane Brazilske vlade.

Kolumbija ima potencijal od ?ak 113 GW hidroelektrana, te je time druga u Južnoj Americi iza Brazila. Veliki potencijal ima i u vjetroelektranama, uklju?uju?i 21 GW vjetroelektrana i puno solara i geotermalne energije. Ukupna instalirana snaga elektrana u državi je 14 GW od ?ega hidroelektrane imaju 9 GW. Udio hidroelektrana u proizvedenoj elektri?noj energiji je 68%, te u tendenciji pada, ali to bi se trebalo promijeniti izgradnjom dva projekta i to 2.400 MW Ituanga i 820 MW Sogamosa. Ituango ?e biti najve?a hidroelektrana u Kolumbiji kada bude izgra?ena 2018. godine. Kolumbija istražuje i zajedni?ki razvoj vjetroelektrana i hidroelektrana u pojedinim regijama te izgradnju pametnih mreža pri ?emu bi se energija proizvedena iz vjetroelektrana i drugih obnovljivih izvora energije spremala kroz hidroelektrane. Regionalna mreža je tako?er prioritet, pri ?emu Kolumbija ve? isporu?uje energiju Ekvadoru, a druga potencijalna tržišta su Venezuela i središnja Amerika.

 

Europa

Direktiva Europske Unije postavlja ambiciozan cilj od 20% energije iz obnovljivih izvora energije do 2020. Zbog toga se u Euorpi investira  u sve tipove obnovljivih izvora energije. Iako su hidroelektrane dobro razvijene u regiji, imaju potencijala za nov razvoj ili za unapre?enje postoje?ih lokacija. Nove tehnologije kao što su morske struje ili plima i oseka se tako?er razvijaju uz reverzibilne hidroelektrane.

U Veliko Britaniji i Irskoj se razvijaju projekti elektrana na valove i plimu i oseku. Irska razvija 100 MW projekt pokraj sjeverne obale kraj mjesta Antrim. Gradi se i 400 MW projekt na plimu i oseku na lokaciji Pentland Firth u Velikoj Britaniji. Osim toga UK Crown Estate investira i u demonstracijske projekte elektrana na valove. Grenland pak želi zamijeniti svoje elektrane na dizel sa hidroelektranama koje bi radile na vodu koje dolazi sa ledenjaka. Zadnji projekt je 22,5 MW projekt u gradu Illusat. To je tre?i takav projekt u regiji nakon 9 MW Qorlororsuaqa u 2007. i 15 MW projekta Sisimut iz 2010. godine. Zbog ovih i još nekih drugih projekata 70% elektri?ne energije se proizvodi iz hidroelektrana.

Od drugih zanimljivih projekata u Europi su 162 MW projekt Messorocha i 14 MW projekt Ilarionas u Gr?koj, kao i projekt Innertkirchen snage 150 MW u Švicarskoj. Albanija pak planira rehabilitaciju i modernizaciju 14 brana, te gradnju projekta Devoll snage 280 MW ove godine. Albanija je u pogon pustila projekt Ashta snage 48 MW koji se sastoji od hidroelektrana Ashta I i II. To je prvi puta da se koristi tehnologija hydromatrix na ve?oj skali. Radi se o tehnologiji koja umjesto jedne ve?e turbine koristi nekoliko manjih koje se mogu koristiti na niskim padovima vode, te tako pove?ati efikasnost korištenja energije.

Hidroelektrane su trenuta?no jedina tehnologija s velikim mogu?nostima pohrane energije, uklju?uju?i konvencionalnu pohranu u akumulacijama i reverzibilne projekte. Trenuta?no reverzibilnih hidroelektrana u Europi ima oko 50 GW, s time da se pove?avaju investicije u nove. U travnju prošle godine su tako Austrija, Njema?ka i Švicarska potpisale deklaraciju za zajedni?ki razvoj takvih projekata.

Gradnja reverzibilnih hidroelektrana se planira po cijeloj Europi. Njema?ka regija Thuring je tako identificirala prošle godine 13 lokacija sa ukupnim potencijalom od 5,1 GW. U Švicarskoj je u planu ili se gradi 4 GW projekata. Austrija razvija 430 MW projekt Reisseck i 400 MW Pfaffenboden. Poljska radi na revitalizaciji projekta Zydowo snage 156 MW. Portugal razvija projekte Venda Nova II snage 756 MW, Foz Tua snage 259 MW i Salamonde II snage 207 MW. Najve?i projekt reverzibilne hidroelektrane je u Ukrajini, a ima snagu od ?ak 1.944 MW.

Nekoliko država radi na korištenju nove tehnologije koja koristi varijabilnu brzinu turbine. Ona omogu?ava bolje servisne mogu?nosti za mrežu u smislu kvalitete i opskrbe elektri?nom energijom. Francuska je zapo?ela revitalizaciju projekta Le Cheylas snage 485 MW sa turbinama s varijabilnom brzinom vrtnje. Projekt bi nakon revitalizacije trebao proizvoditi dodatnih 70 GWh elektri?ne energije. Sli?ne instalacije se procjenjuju za nekoliko postoje?ih reverzibilnih hidroelektrana u Europi kako bi se pove?ala mogu?nost spremanja energije iz varijabilnih obnovljivih izvora energije.

 

 

Afrika

Ve?ina Afrike ima veliki neiskorišteni potencijal u obnovljivim izvorima energije, a postoji i mnogo udaljenih podru?ja gdje nema mreže, te se elektri?na energija proizvodi iz dizel agregata ili biomase, dok mreže ovise o uvozu fosilnih goriva.

Razvoj hidroelektrana je sada prioritet mnogih Afri?kih država. Zambia je završila gra?evinske radove na 2x360 MW postrojenjima na lokaciji Kariba North Bank, a radovi su po?eli i na hidroelektrani Itezhi-Tezhi snage 120 MW. Prošle godine je dovršena i hidroelektrana Bujagali snage 250 MW u Ugandi, te je tamo po prvi puta proizvodnja elektri?na energije nadmašila potrošnju. U JAR-u se nastavlja program poticanja obnovljivih izvora energije kroz javne ponude koje uklju?uju i hidroelektrane. Etiopija uvelike razvija hidroelektrane i to puno njih, a najbliža dovršetku je 1.870 MW hidroelektrana Gilbel Glibe III. Radi se o najve?oj hidroelektrani u Africi, a trebala bi biti gotova ove godine. Gradnja je krenula i za jedan ve?i projekt snage 6.000 MW pod nazivom Grand Renaissance Dam.

Ekvatorijalna Gvineja je u listopadu prošle godine u pogon pustila hidroelektranu Djibloho snage 120 MW. Demokratska Republika Kongo ima izgra?eno oko 2,4 GW hidroelektrana, uz potencijal od ?ak 100 GW. U kolovozu prošle godine je potpisan ugovor za razvoj projekta hidroelektrane Grand Inga snage ?ak 40.000 MW, a razvija se i projekt Inga 3 snage 4.300 MW.

Kamerun ima drugi najve?i potencijal nakon Konga, a iznosi mu 23 GW. Instalirana snaga hidroelektrana im je sada tek 800 MW pri ?emu ve?inu snage nose hidroelektrane Edea snage 264 MW, Songloulou 398 MW i Lagdo snage 72 MW. Sada se razvijaju tri nova projekta koji su u izgradnji, a radi se o projektima Lom Pangar snage 56 MW koji bi u pogon trebao u?i 2016., te projektima hidroelektrana Mermveele i Mekin. Osim toga Kamerun trenuta?no razmatra i druge obnovljive izvore energije kao što su solar i vjetar.

Eastern African Power Pool (EAPP) je regionalno tijelo koje je smješteno u Addis Ababu u Etiopiji. Cilj ovoga tijela je optimizirati korištenje elektri?ne energije na istoku Afrike proširiti dostupnost pouzdane elektri?ne energije. Isto?na Afrika sada ima problema sa nedostatkom elektri?ne energije, te ?estim nestancima iste. EAPP je osnovan 2005., a koordinira razmjenu elektri?ne energije preko granica država, te razvoj me?udržavnih mreža. EAPP sada ?ini devet država i trinaest elektroprivreda. Tokom zadnjeg desetlje?a je investirana velika koli?ina novaca u proizvodna postrojenja i prijenosne dalekovode. Tokom zadnje dvije godine je zahvaljuju?i EAPP-u Etiopija po?ela izvoziti elektri?nu energiju kroz 230 kV kabel u ?ibuti i Sudan. Kenija uvozi elektri?nu energiju iz Ugande kroz 132 kV kabel od 1950-ih, a sada planira pove?ati uvoz pove?anjem prijenosne snage kabela na 220 kV i spajanjem sa Tanzanijom kroz 400 kV kabel 2015. godine. Planiraju se i drugi spojevi i to iz Etiopije u Keniju i Eritreju, iz Tanzanije u Ugandu, te iz Ugande u Kongo i Ruandu. EAPP tu sudjeluje kao tehni?ki savjetnik, projektant master plana, te podrška za izradu studija isplativosti, utjecaja na okoliš i spoja elektroenergetskih mreža. To se ?esto radi u koordinaciji za me?unarodnim donorima i investitorima.

 Index ÄŤlanka
IHA-in izvještaj za hidroelektrane za 2013. godinu
#2
#3
Sve stranice
 
Komentari (2)
2Subota, 23 SijeÄŤanj 2021 08:51
Pohvala
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedo?enju. Zajam sam dobio 1. sije?nja 2021. preko gospo?e Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
financijske usluge
1Petak, 13 Studeni 2020 13:17
Claudia Klein
Pozdrav, moje ime je Claudia Klein, ja sam Nijemica i pružam financijske usluge. Trebate li brzi, dugoro?ni ili kratkoro?ni zajam s relativno niskom kamatnom stopom od samo 3%? Utje?e li na vas teško?a gospodarstva? ili vam je banka ili druga financijska institucija odbila zajam? Nudimo sigurne kredite.
Za više informacija o ponudi zajma, pošaljite mi svoj zahtjev putem e-pošte: spotlightglobalservices@gmail.com ili WhatsApp: +4915758108767

* Tražite li sredstva za otplatu dugova?
* Tražite li financije za osnivanje vlastitog posla?
* Tražite li zajmove za izvo?enje velikih projekata?
* Trebate li zajam za manje od 24 sata?
* Trebate li brzi zajam za razne svrhe?

Ako je vaš odgovor da, mogu vam pomo?i.

* Mogu vam ponuditi zajam u iznosu do 15.000.000 eura.
* Možete odabrati izme?u 1 do 30 godina za otplatu.
* Možete birati izme?u mjese?nog i godišnjeg plana otplate.
* Fleksibilni uvjeti zajma.

Ako ste zainteresirani, javite mi se putem ove adrese e-pošte: | spotlightglobalservices@gmail.com | Ili WhatsApp: +4915758108767

Imate 100% jamstva da ?ete zajam dobiti na kraju ove posudbe.

Možete nas jednostavno provjeriti na našoj web stranici putem: || https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial ||

Strastveni smo pri ra?unanju financijske uklju?enosti. Naši zajmovi i investicijski proizvodi osmišljeni su tako da vam ponude prakti?nost i vrijednost.

Uz Spotlight Global Financial Services možete se oprostiti od sve svoje financijske krize i poteško?a jer smo certificirani, pouzdani, pouzdani, u?inkoviti, brzi i dinami?ni

Topli pozdravi
Claudia Klein

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?