Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Struka i politika u energetici E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 21 Listopad 2013 22:15

Interes mainstream medija je zadnjih dana izrazito fokusiran na energetiku. Za one koji energetiku žive i dišu, te o njoj pišu svaki dan to je svakako dobrodošlo osvježenje iako je razlog poprili?no frustriraju?i, kao i vrlo ?esto na?in pisanja, tj. informacije koje se plasiraju. Naime sasvim je o?ito da je objavom nacionalnog akcijskog plana i uredbe o naknadi za obnovljive, kao i drafta tarifnog sustava po?ela i sustavna kampanja dezinformacija i poluinformacija u medijima koji bi trebali uvjeriti kompletnu javnost u štetnost obnovljivih za život prosje?nog gra?anina. I o tome ?emo svakako još pisati. Jedna od teza koju se moglo ?uti me?u stru?nom javnoš?u na tu temu je ona o negativnoj selekciji stru?nih kadrova na svim razinama odlu?ivanja. Takvu tezu potakle su silne nelogi?nost i nepovezanosti u sva tri navedena dokumenta.

I ta teza sigurno dobro poga?a bit problema, s obzirom da se stvari u hrvatskoj energetici ne kre?u u pravom smjeru ve? dugi niz godina - ni u jednom sektoru, nisu u pitanju samo obnovljivi. Problem negativne selekcije kadrova u javnom sektoru svakako nije ekskluziva energetskog sektora, me?utim s obzirom da to mnogi definiraju kao korijen problema vrijedi zabilježiti da se jedan zna?ajan kadrovski izbor dešava ovih dana, a prolazi poprili?no nezapaženo uslijed preokupiranosti svih medija pove?anjem naknade i nacionalnim akcijskim planom.

Naime HERA, Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija, ?lan ACER-a (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) je objavila natje?aj za imenovanje novog ?lana Upravnog vije?a, nakon što je 30. rujna istekao mandat jednom od ?lanova uprave, Prof.dr.sc. Igoru Sutlovi?u. HERA je, prema svome statutu nezavisno državno tijelo koje se bavi regulacijom tržišta svih energetskih djelatnosti, i kao takva je stru?no tijelo koje daje prijedloge i primjedbe na odluke Vlade i nezavisno i stru?no sudjeluje u pripremi pravnog okvira za energetski sektor, kao podrška nadležnom ministarstvu (Ministarstvo gospodarstva u ovom slu?aju). Tako?er, HERA je osnovana i kao dio obaveza prema EU direktivama kojima se teži uspostaviti transparentno i jasno tržište elektri?ne energije. Kao takva, HERA je trebala i zna?ajno sudjelovati u donošenju akcijskog plana, a posebno regulatornog okvira.

Prema Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12) ?lanak 23. stavak 3., predsjednika i ?lanove upravnog vije?a imenuje Hrvatski sabor i postupak njegovog imenovanja po?inje javnim pozivom s uvjetima i rokom za dostavljanje kandidature te potrebne dokumentacije. Osim toga napomenuto je da prikupljanje kandidatura obavlja Ministarstvo. To zna?i da bi logi?na procedura za imenovanje ?lanova Upravnog vije?a bila da nadležno Ministarstvo (MINGO) odabire i intervjuira kandidate te napravi selekciju po klju?u stru?nosti, predloži ih Vladi te potom pošalje na imenovanje Saboru. Javni poziv za ovu funkciju objavljen je bez velikih najava u oglasnom dijelu Narodnih novina (br. 124), pri ?emu je vrijeme poziva iznosilo svega 8 dana.

S obzirom da u današnjem vije?u od 5 ?lanova postoji svega jedan ?lan koji je usko vezan sa elektroenergetskom djelatnoš?u, te ima veliko iskustvo u tom sektoru, bit ?e interesantno promatrati ovaj izbor, te koji ?e kandidati biti prezentirani Saboru. I da li ?e Sabor uop?e imati mogu?nost odabira izme?u više njih. U svakom slu?aju s obzirom na važnu ulogu HERA-e, i nezavisnost i stru?nost koje su joj propisane direktivama EU, ovakav izbor može biti zna?ajan signal svim sudionicima na tržištu. Te bi stoga svakako trebao biti i kvalitetnije popra?en, bez obzira na druge aktualne teme. Jer neke funkcije jesu i moraju biti politi?ke, ali postoje i one koje to nikako ne bi smjele biti.

Tags:     HERA      HROTE      MINGO      energetika      obnovljivi izvori energije
 
Komentari (1)
Pohvala.
1Utorak, 22 Listopad 2013 21:37
ton?i ?izmi?
Moram vas pohvaliti na ,više manje ,svim ?lancima koji su vezani za temu obnovljivi izvori energije.Poga?ate ,srž problema.Idemo okolo i tražimo investitore..uvu?emo ih u posao i onda donesemo druge propise,uredbe ,zakone i sli?no,tako da investitor može jedino staviti jaketu na rame i nazad svojoj ku?i.Milion više ili manje..mislim eura..pozitivno.Eto,još jedino da mu kažemo na stanici..neka neka,glavno da tebiNIJE NIŠTA.Pozdrav iz Dalmacije uz parolu Bacite novce u VJETAR.Kont.mob 00385 91 931 0564.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?