Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

SOELA - solarni elektri?ni automobil E-mail
Autor   
Utorak, 19 OĹľujak 2013 14:44

SOELA - solarni elektri?ni automobil jedinstven je i inovativan projekt Tehni?ke škole Sisak koji na prakti?an na?in primjenjuje solarnu tehniku za izradu elektri?nog automobila. Financiran je sredstvima Europske unije kroz pristupni program IPA BGUE 04 06 – Human Resources Development u iznosu od 189.145,51 €. U nastavku pro?itajte detaljni opis projekta koji su pripremili prof. Ana Pavlini? i Stev?e Arsoski, ing.el.

Projekt ?e se realizirat tijekom godinu dana i trajat ?e do rujna 2013. godine, a u njemu sudjeluje nekoliko partnera - pet srednjih strukovnih škola: Tehni?ka škola Sisak, kao nositelj projekta, Srednja strukovna škola Velika Gorica, Tehni?ka škola Kutina, Srednja škola Vice Vlatkovi?a Zadar, Elektrotehni?ka i prometna škola Osijek; te Sisa?ko-moslava?ka županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Podru?na služba Sisak.

Projekt je osmislio Stev?e Arsoski, ing.el. Uz autora i voditelja na pripremi i osmišljavanju kao stru?ni suradnici radili su naši poznati stru?njaci: prof. dr.sc. Marinko Stojkov, (Strojarski fakultet u Slavonskom  Brodu), prof. dr.sc. Ljubomir Majdandži?,  (Veleu?ilište u Karlovcu), Igor Juri?, dizajner našeg prvog elektri?nog automobila, Maja Maratovi?, M.Sc.E.E. i Vikica Luki?, dipl.ing. (Tehni?ka škola Slavonski Brod i OPM Koncept). Na pripremi natje?ajne dokumentacije veliku pomo? je pružila Tatjana Puškari?, prof., a punu aplikaciju Projekta izradila je Snježana Tomaševi?, prof. (Sisa?ko-moslava?ka županija).

 

CILJEVI PROJEKTA

Svaka od pet strukovnih škola kroz redovni nastavni program izradit ?e svoj solarni elektri?ni automobil napajan iz fotonaponskih modula. Na taj na?in škole se poti?u na razvoj i primjenu novih i suvremenih znanstvenih, tehni?kih i inovativnih dostignu?a u redovnim aktivnostima odgoja i obrazovanja. Samim time poboljšava se standard realizacije prakti?ne nastave kroz primjenu novih metoda obrazovanja u?enika te se razvijaju nove inovativne izvannastavne aktivnosti kojima se poti?e primjena obnovljivih izvora energije za napajanje vozila. Na taj na?in u?enici dobivaju specifi?na znanja kojima su konkurentniji na tržištu rada.


Slika 1. Prva konferencija projekta SOELA-solarni elektri?ni automobil / Hotel Panonija /

Pove?anjem kompetencija i znanja nastavnika i u?enika u podru?ju energetske u?inkovitosti i obnovljivih izvora energije, u ovom slu?aju Sun?eve energije, u razvoju i primjeni pogonskih elemenata za vozila budu?nosti na prakti?an na?in promovira se primjena solarne energije kao i plan smanjenja emisije CO2.

U kona?nici Projektom se stvaraju preduvjeti za modernizaciju postoje?ih školskih kurikuluma i stvaranje potpuno novih koji prate svjetski tehnološki napredak. Zapravo se stvaraju osnovni tehni?ki uvjeti za pokretanje novih kurikuluma u podru?ju primjene obnovljivih izvora energije. Projekt može biti temelj novom zanimanju koje bi se moglo zvati tehni?ar za solarna vozila, a u pripremi je i prijedlog kurikuluma za to novo zanimanje. Samim time i nova industrijska grana solarna vozila mogla bi na?i svoje mjesto u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske.

 

AKTIVNOSTI

Niz aktivnosti obuhva?eno je ovim Projektom:

  • izbor u?enika zainteresiranih za prakti?nu primjenu solarne energije za pogon vozila,
  • nabavka potrebne opreme za izradu solarnog automobila i didakti?ke opreme za u?enje,
  • nabavka elektri?nog automobila serijske proizvodnje,
  • organizacija stru?ne radionice za mentore,
  • organizacija studijskog posjeta tvornici elektri?nih automobila u Francuskoj i posjet Sajmu automobila u Ženevi,
  • organizacija ljetne škole projektiranja automobila i solarne tehnologije za u?enike,
  • organiziranje utrke solarnih elektri?nih automobila,
  • usvajanje kompetencija koje su predvi?ene projektom.

 

Kako je sam Projekt zapo?eo u 9. mjesecu 2012. godine, do sada je ve? prošao kroz nekoliko faza. Javno predstavljanje Projekta održano je 25. listopada 2012. godine u hotelu Panonija u Sisku. Predstavljanje je otvorio ravnatelj Tehni?ke škole Sisak, Davor Malovi?. U  ime partnera okupljenim sudionicima obratili su se Andrija Rudi?, zamjenik županice Sisa?ko-moslava?ke županije, i Tihomir Tom?i?, ravnatelj Srednje škole Vice Vlatkovi?a Zadar, a sam Projekt predstavio je njegov voditelj Stev?e Arsoski. Tada je organizirana 1. konferencija partnera na kojoj je usuglašen plan aktivnosti.


Slika 2. Ekipa Tehni?ke škole Sisak, Mentori: Stev?e Arsoski i Nenad Boj?eti?


Slika 3. Ekipa Srednje strukovne škole Velika Gorica, Mentori: Igor Vuji?i? i Ivica Pavlovi?

Do sada su škole uspješno završile izbor mentora i u?enika za rad na solarnom automobilu ?ime su formirane ekipe za realizaciju projekta. Ekipa treba osmisliti, projektirati i izraditi solarni elektri?ni automobil od zadanih osnovnih tehni?kih elemenata. Tako?er je uspješno provedena i tehni?ka dokumentacija te izrada modela u omjeru 1:10.


Slika 4. Ekipa Tehni?ke škole Kutina, Mentori: Ivan Josipovi? i Kristijan Velcl

Za mentore svih škola partnera u Topuskom je od 8. do 12. sije?nja 2013. godine provedena edukacija Dizajniranje solarnih automobila. Edukacija je obuhva?ala predavanje Igora Juri?a o projektiranju, izradi i nastanku elektri?nog automobila po koracima. Vježbe iz solarne tehnologije provedene su pod vodstvom Maje Maratovi?, a imale su zadatak mentorima približiti fotonaponski sustav kao temeljni izvor energije za pokretanje solarnog elektri?nog automobila. Vježbe su ra?ene po koracima te su obuhvatile cijeli niz mjerenja na ?elijama (serijski i paralelni spoj fotonaponskih ?elija, premosna (bypass) dioda i dr.). Cilj je edukacije bio dati potrebna stru?na znanja o projektiranju automobila i prakti?noj primjeni fotonaponskih sustava.


Slika 5. Elektrotehn?ka i prometna škola Osijek, Mentori: Mirko Mesi? i Tomislav Vdovjak


Slika 6. Ekipa Strukovne škole Vice Vlatkovi?a Zadar, Mentori: Ante Ivanac i Branimir Vuki?

 

SLJEDE?I KORACI

Nakon odra?enih 1. faza sljede?i korak je nabava potrebne opreme za izradu solarnog automobila i didakti?ke opreme za u?enje. Škole partneri dobivaju potpuno iste dijelove solarnog elektri?nog automobila i njihov je zadatak izraditi ga tijekom ove školske godine u okviru prakti?ne nastave u?enika. Tako?er je u planu i nabava elektri?nog automobila serijski proizvedenog koji ?e služiti u edukativne svrhe i za razvoj novog kurikuluma.

Za ožujak 2013. godine planiran je studijski posjet tvornici elektri?nih automobila u Francuskoj i posjet Sajmu automobila u Ženevi za mentore i partnere koji aktivno sudjeluju u realizaciji projekta SOELA. Ljetna škola projektiranja automobila i solarne tehnologije za u?enike održat ?e se u lipnju 2013. godine u Zadru.Planirana je za 40 u?enika iz svih 5 škola partnera u projektu koji ?e kroz radionice usvojiti teoretska i prakti?na znanja iz podru?ja: projektiranje elektri?nih automobila, prakti?na primjena solarne tehnologije i elektri?ni pogon za razli?ite vrste vozila nove generacije.


Slika 7. Igor Juri?, predava? dizajniranje solarnih automobila / Top-terme Topusko /

 

ZAVRŠETAK PROJEKTA

Nakon odra?enih svih faza završno ?e se u Sisku održati od 13. do 15. rujna 2013. godine završni dio Projekta. Tijekom 3 dana predstavit ?e se dostignu?a u?enika i njihovih mentora. Svakako ?e vrhunac biti utrka 5 solarnih automobila, izra?enih od partnera Projekta - pet srednjih strukovnih škola, Tehni?ke škole Sisak, Srednje strukovne škole Velika Gorica, Tehni?ke škole Kutina, Srednje škole Vice Vlatkovi?a Zadar i Elektrotehni?ke i prometne škole Osijek.


Slika 8. Maja Maratovi?, predava? vježbe iz fotonaponske tehnologije / Top-terme Topusko /

Utrka ?e se održati kroz Grad Sisak i Lonjsko polje 14. rujna 2013. godine ?ime bi se na atraktivan na?in promovirala primjena solarne tehnologije kao i zaštite okoliša. Ova bi utrka trebala postati tradicionalno doga?anje, a svakako bi bila jedinstven doga?aj na podru?ju Europske unije. Završnom konferencijom 15. rujna 2013. godine projekt ?e biti završen.


Slika 9. Organizacija radionice projektiranje solarnih automobila: voditelj projekta Stev?e Arsoski i ravnatelj Tehni?ke škole Sisak Davor Malovi?

 

" Ovaj ?lanak je izra?en uz pomo? Europske unije. Za sadržaj ?lanka isklju?ivo su odgovorni autori i ni u kom slu?aju se ne može smatrati da on odražava stavove Europske unije“.

 

Autori: Ana Pavlini?, prof.

Stev?e Arsoski, ing. el.

Izvor: HSUSE

Tags:
 
Komentari (2)
2Utorak, 17 OĹľujak 2015 15:30
Natko Jankovic
Poštovani,
Centar za ekološka vozila Hrvatske Vas poziva na prvu osniva?ku konvenciju koja ?e se održati na

Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva (FER)
u dvorani Siva vije?nica, Unska 3, Zagreb,
u petak 20.3. od 17 do 20 sati.

Želimo potaknuti akademsku zajednicu, proizvo?a?e, vlasnike i trgovce ekoloških vozila, samograditelje, ekološke udruge, inovatore, studente i u?enike, novinare, tvrtke za proizvodnju i trgovinu u autoindustriji, opskrbljiva?e elektri?nom energijom i druge na aktivno djelovanje kroz našu udrugu u ostvarivanju razli?itih programa.

Kako smo tek zapo?eli sa motiviranjem potencijalnih ?lanova s ciljem aktivnog djelovanja udruge, molimo vas, proslijedite ovaj poziv osobama koje ?e ovaj vid aktivizma interesirati.

Veselimo se Vašem dolasku!
Srda?an pozdrav,
Natko Jankovi? i Željko Šunji?

Centar za ekološka vozila Hrvatske
Savska cesta 16
10000 Zagreb

Contact Info:
+385 98 23 11 00, Natko Jankovi?
+385 99 678 2743, Željko Šunji?

https://www.facebook.com/CEV.hr2013?ref=hl
Suradnja, potencijalni mali investitor
1Petak, 04 Travanj 2014 09:52
An?elko Križan
Poštovani stru?njaci
u razvoju elektri?nog automobila, i grupa SOELA!

Ukratko ?u se predstaviti kao zaljubljenik u automobile i mogu?i mali investitor.

Pretpostavit ?u da imate interesa i za proizvodnju malih elektri?nih automobila u HR.
Radovao bih se da vaši u?enici po završetku školovanja završe i fakultete. Zatim da se mogu zaposliti na ovom projektu. Pa da mogu napredovati u struci i od svog rada pristojno živjeti u HR.
U tom projektu od gume na kota?u do folijarnog solarnog panela na krovu automobila ima mjesta za razne profesije, sa ciljem da se maksimalno mogu?e proizvodi u HR.

U tom smislu kao iskusan gospodarstvenik znam da sve po?inje i završava na tržištu.
Manji gradski el. automobil za dvije, ili ?etiri osobe ima tržište.
Ekologija naro?ito u velikim gradovima ve? na veliko prihva?a takav proizvod.
Doseg jednim punjenjem omogu?ava ve? sada odlazak i dolazak sa posla za nekoliko dana bez dodatnog punjenja..., sve to i vi znate.

Moje vi?enje malog investitora nudi ulaganje u servisnu halu i prodajni salon, recimo u Zagrebu u blizini jednog velikog trgova?kog centra, na parceli od 2500 m2 zemljišta.
Siguran sa kad bih ponudio tom trgova?kom centru u blizini da investira u solarne panele na krovu
i da svojim kupcima koji do?u sa el. automobilom omogu?i besplatno punjenje, prodaja bi sigurno porasla...
U tom slu?aju i razni trgova?ki centri mogu biti naša reklama..., a i nama raste prodaja.


U koliko u mojem dopisu na?ete interesa za suradnju slobodno me kontaktirajte na andelko8@net.hr

Evo za po?etak toliko, s poštovanje An?elko Križan

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?