Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 09 SijeÄŤanj 2013 15:29

Odmah tjedan-dva nakon zimskog solsticija i ponovnog bu?enja Sunca nakon najkra?eg dana u godini, kada se u Hrvatskoj željno o?ekivao nastavak solarizacije države, pripremali se novi projekti, vadili novci iz ?arapa, kada je odre?ena jasna kvota, pravilnici pojednostavili procedure, a smanjena tarifa, koliko god je mi kritizirali u vrijeme njenog nastajanja, na kraju ipak pokazala da ?e ljudi uvijek ra?e uložiti novce u Sunce nego u banke (što samo pokazuje koliko ljudi vjeruju u tehnologiju i stvarne projekte) - desio se hladan tuš. Kvota za 2013. godinu je potrošena, tj. HROTE je objavio da je izdao 15MW ugovora za integrirane fotonaponske elektrane. Tako je godina aktivnosti u fotonaponskom sektoru u Hrvatskoj završila i prije negoli je službeno po?ela.

HROTE je na svojim stranicama objavio da je priklju?na snaga iz zaprimljenih zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu koji su u postupku rješavanja sada 15,01 MW. Budu?i je na dan 31.12.2012. godine sa svim zaprimljenim zahtjevima za sklapanje ugovora o otkupu elektri?ne energije iz integriranih sun?anih elektrana dosegnuta kvota ograni?ena prema Izmjenama i dopunama Tarifnog sustava (NN br. 121/2012), HROTE ?e sklopiti ugovore samo za postrojenja za koja su do toga dana zaprimljeni zahtjevi. Sukladno navedenome, HROTE ne?e zaprimati nove zahtjeve za otkup elektri?ne energije iz integriranih sun?anih elektrana nakon 04. sije?nja 2013. godine, a dostavljene zahtjeve nakon navedenog datuma ?e vratiti pošiljatelju.

U samoj vijesti je nevjerojatno da je kvota za sun?ane elektrane za godinu koja tek po?inje ve? popunjena, i to samo preko zahtjeva za sklapanje pri ?emu nijedan ugovor zapravo nije sklopljen, a kamoli da je nešto ušlo u pogon. Što se ti?e neintegriranih solarnih elektrana za njih još nije zaprimljen niti jedan zahtjev temeljem kvote za 2013. godine, jer još nije iskorištena ni kvota za 2012. godinu, te je kvota od 10 MW (pa i više) u potpunosti slobodna.

Svatko razuman se mora zapitati - kako je to mogu?e? Te što zapravo ne valja u sustavu? Pa se postavlja pitanje gdje se može pratiti razvoj projekata sa izdanim ugovorima? Ho?e li svi biti realizirani u zadanom roku? Te ako ne?e, i ako nekima od njih istekne rok važenja od godine dana kada se izdani ugovori moraju aktivirati (što zna?i i postrojenje sagraditi i pustiti u pogon), što ?e se desiti s novootvorenom kvotom?

Naravno, ako ?emo stvari gledati optimisti?no, onda valja istaknuti da je fantasti?no povjerenje ljudi u ovu tehnologiju, kao i želja da se uloži novac u fotonaponske projekte. To budi optimizam i nadu da su gra?ani kona?no prepoznali vrijednost i važnost energetike za svoj život. Tako?er, veseli podatak da ?e u sljede?ih godinu dana biti izgra?eno više od 15 MW novih fotonaponskih sustava (uklju?ivo i one koji su ugovor o otkupu dobili prema staroj kvoti za 2012., a u me?uvremenu nisu sagra?eni).

No, istovremeno jako puno zahtjeva koji su pripremljeni ili su u pripremi ?e ovime ostati skupljati prašinu. Mnoge start-up tvrtke, pa i one koje su duže na tržištu, i koje su ra?unale na "dugoro?nu energetsku politiku" ?e ovime staviti klju? u bravu. Jer tko si nije unaprijed osigurao posao za 2013. godinu, taj sigurno ne može preživjeti godinu ?ekaju?i novu kvotu i tarifu, ne znaju?i kada ?e iste biti donesene (pretpostavka je, sukladno pravilniku krajem listopada), niti koliko ?e iznositi. I kada do?e, ho?e li kvota opet biti potrošena prije nego i krene u primjenu?

Zanimljivo bi bilo pogledati i strukturu integriranih fotonaponskih projekata, tj. vidjeti da li su izgra?ene i prijavljene elektrane pretežno male na obiteljskim ku?ama, ili se pak pretežno radi o ve?im elektranama snage nekoliko stotina kilovata na krovovima industrijskih postrojenja. No nažalost, u pregledu registra projekata pri Ministarstvu gospodarstva do takvih se podataka trenutno ne može do?i, tj. podaci nisu dostupni, što samo po sebi dodatno pobu?uje sumnju u transparentnost cijelog postupka. Pogotovo zna li se neslužbeni podatak o 7 do 9 MW novih zahtjeva negdje do 20. prosinca prošle godine. Neke vrlo aktivne tvrtke u sektoru se pitaju kako je mogu?e obraditi 6 ili više megavata zahtjeva za integriranim sustavima prakti?ki u vrijeme blagdana?

Kako bilo da bilo, i ova trenutna politika se pokazala kao promašaj, jer ne omogu?ava održivi razvoj niti poti?e prijeko potrebnu gospodarsku aktivnost, a koja je bila iznimna u ovom sektoru u proteklih nekoliko mjeseci. No, pokazalo se i opet da nema dovoljno sluha za želje gra?ana i mogu?nost vlastitog razvoja. Ili ima?

Što dalje? Pesimisti?na, ali i realna varijanta može biti da država jednostavno kaže - znali ste pravila igre, kvota je ispunjena, preživljavajte kako znate do nove kvote, a onda opet juriš uslijed kojeg se javlja nezdrava i nelojalna konkurencija (kako zamjeriti ljudima koji se bore za svoj kruh i pla?u), i masovne frustracije potencijalnih investitora/vlasnika ku?a koji bi na ovaj na?in htjeli dugoro?no oplemeniti teško zara?eni novac.

Ili, optimisti?na varijanta - država kona?no popusti pod pritiskom i iskaže malo sluha za tržište, te potpuno ukine kvotu na one najmanje, sustave do 10kW, pa i 30 kW (ili je barem izvanredno dodatno pove?a za ovu godinu, s obzirom na trenutne aktivnosti, možda za dodatnih 20MW). Jer upravo na takvim sustavima najviše uloženog kapitala ostaje u državi, a gra?ani izravno profitiraju od istih.

Naravno, osim pove?anja kvote, ostaje mogu?nost da i gradovi i op?ine putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost zna?ajno više subvencioniraju na svome podru?ju fotonaponske sustave, uz toplinske sustave koji se ve? subvencioniraju, ali koji ?e se koristiti za pokrivanje vlastitih potreba za elektri?nom energijom. To bi bila jedna hvalevrijedna akcija i još jedna poruka kako nam upravo ti i takvi lokalni poslovi nužno trebaju.

Ako se država ve? obvezala i zakonom propisala obnovljive izvore kao one od strateške važnosti za svoj razvoj, zašto onda ne dopusti svojim gra?anima ulaganje u iste? Po principu Hrvatska lisnica za Hrvatsku energiju. U primjerima iz stvarnog života, kako objasniti pomorcu koji se nakon šest mjeseci lutanja svjetskim morima odlu?io teško zara?eni novac uložiti u 10kW na svojoj ku?i i u svojoj domovini ne bi li time i sebi osigurao odre?enu sigurnost i dugoro?ni izvor prihoda, da to sad eto ne može uraditi jer su postavljena ograni?enja na ulaganja koja tako o?ajni?ki zazivamo. Ili ugostitelju koji želi postaviti 30kW na svoj mali obiteljski hotel kako bi lakše prebrodio one godine kada turisti odlu?e zaobilaziti Jadransku obalu, i kako bi pove?ao konkurentnost svoga poslovanja, a za to je ve? dobio i odobren kredit. Tko ?e njemu objasniti da ne može realizirati ve? odobreni kredit?

Svi koji zazivaju velike investicije bi se trebali prisjetiti da one ne stvaraju baš puno lokalnih radnih mjesta, a kamoli na održivi na?in. Fotonaponske elektrane to ?ine, i kada bi se to dopustilo, bile bi to iznimno vrijedne investicije u ovu državu. Trenutno samo fali mogu?nost da se takva ulaganja mogu planirati i realizirati na jedan održiv i tržišno zdrav na?in, sukladno iskazanom interesu.

Tags:     solarne elektrane      hrote      fotonapon      snaga      integrirane
 
Komentari (20)
PONUDA ZA ZAJAM
20Srijeda, 19 Prosinac 2018 02:52
PEACE LENDERS
Tražite li kako dobiti bilo koju vrstu kredita uz nisku kamatnu stopu? Ovdje je prilika da dobijete kredit koji vam odgovara i u?inite vaš san ostvarenim. Pozdravljam vas u mirovnim zajmodavcima. Privatna tvrtka koja nudi zajam po stopi od 2%. Mi pružamo poslovni zajam, stambeni kredit, studentski kredit, loš kreditni kredit, osobni zajam, gra?evinski zajam, zajam za pla?anje, studentski kredit i tako dalje. Naše usluge su vrlo jeftine i u?init ?e vas osmijehom. Ako ste zainteresirani za dobivanje zajma od nas, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail (peacelenders@gmail.com).
Whatsapp broj: +1 (631) 960-9708


Are you seeking for how to get any type of loan at low interest rate? Here is an opportunity to get a loan to suit you and make your dream come true. I welcome you to Peace Lenders. A private company that offers loan at 2% rate. We render business loan, home loan, student loan, bad credit loan, personal loan, construction loan, payday loan, student loan and so on. Our services are very cheap and will make you smile. If you are interested in getting a loan from us, kindly contact us at email (peacelenders@gmail.com).
Whatsapp Number: +1 (631) 960-9708
Kredit
19Ponedjeljak, 17 Prosinac 2018 10:13
Elena
Dragi tražioci kredita

U bilo kakvim finansijskim poteško?ama? Da li želite da zapo?nete svoj biznis? Ova kreditna kompanija osnovana je organizacija za ljudska prava širom svijeta s jednim ciljem pomo?i siromašnima i ljudima sa finansijskim poteško?ama u životu. Ako želite da se prijavite za kredit, vratite nam se s detaljima ispod email: elenanino0007@gmail.com

Ime:
Potreban iznos kredita:
Trajanje zajma:
Broj mobitela:

Hvala i Bog blagoslovi
POVJERENJE
Elena
MORTGAGE SERVICE
18Srijeda, 26 Rujan 2018 10:31
linda
Pozdrav svima,

Ja sam privatni kreditni zajmodavac iz Gradske federacije Zagreb, pouzdan, pouzdan
zajmodavac; Posudujem tvrtkama i pojedincima na sve dijelove svijeta
niska i povoljna kamatna stopa od 2%. Ako ste odbio a
bankovna institucija za jedan ili više razloga, ili ste financijski
stisnutu u potrazi za poslovnim kreditom, osobnim kreditom, hipotekarnim kreditom, automobilom
zajam, studentski kredit, dug konsolidacija zajam, unsecured zajam i venture
glavni ?
Vi ste na pravom mjestu za vaš kredit Rješenja Ako ste zainteresirani za
ponuda zajma, kontaktirajte nas na Gradskom savezu Zagreba putem e-maila:

Pošaljite nam e-poštu: (mrslindarobertloanfirm@gmail.com)

http://privatelanders12.wixsite.com/loan

Lijepi Pozdrav,
LOAN OFFER
17Utorak, 11 Rujan 2018 00:31
George Mason
NAJBOLJI NA?IN NA FINANCIJSKU SLOBODU {upstoxfunding@yahoo.com}
Tražite li financijsku slobodu? Jeste li u dugu, trebate zajam za po?etak novog posla? Ili financijski kolaps, trebate li zajam za kupnju automobila ili ku?e? Jeste li ikada odbili vašu banku u svim financijama? Želite li poboljšati svoju financijsku? Trebate zajam za isplatu svojih ra?una? Nema više izgleda, pozdravljamo vas za priliku da dobijete sve vrste kredita po vrlo povoljnoj kamatnoj stopi od 3% za druge. Za informacije, obratite nam se putem e-maila na {upstoxfunding@yahoo.com}
 
Imate loš kredit? Trebate li novac za pla?anje ra?una? Je li potrebno zapo?eti novi posao? Imate li nedovršeni projekt zbog loših sredstava? Trebate li novac za ulaganje u bilo koji specijalitet koji ?e vam pomo?i? I ne znate što u?initi. Nudimo sljede?e kredite: osobni zajmovi [sigurni i neosigurani], zajmovi za zajmove [sigurni i neosigurani], kombinirani krediti, studentski krediti, zajmovi za konsolidaciju i mnogi drugi.

Naziv tvrtke: UPSTOX FINANCIRANJE
Tvrtka e-pošte: upstoxfunding@yahoo.com
Tekst / poziv: (302) 273-5794.
loan offer
16Srijeda, 05 Rujan 2018 04:32
mr john
KAKO DOBITI POTVRDU ZAJMOVA @ 2% KAMATNE KAMATE

Nisam bio siguran u dobivanje pravne kreditne zajmodavca na internetu. Ali kad se više nisam mogao suo?iti s dugom, moj sin je bio na bolni?kom ležaju za kirurški zahvat koji uklju?uje ogroman novac, a ja sam tako?er trebao nešto novca za refinanciranje i dobivanje dobrog doma onda imam tražiti pomo? od prijatelja i kada više nema nade, odlu?it ?u oti?i na mrežu kako bih potražio zajam i pronašao sam JOHN WILLIAMS FUNDS (johnwilliamstrustfirm@gmail.com) s 2% kamatnom stopom i odmah primijenio s mojim detaljima prema uputama. U roku od sedam dana od moje prijave on je ožišao moj iznos kredita bez skrivenih troškova i mogao bih se brinuti o mom sinu medicinskim ra?unima, obnoviti zakupninu i isplatiti dug. Ja ?u savjetovati sve tražitelje kredita da kontaktirate JOHN WILLIAMS FUNDS s johnwilliamstrustfirm@gmail.com Za jednostavnu i sigurnu transakciju
Kredit
15Subota, 07 Srpanj 2018 19:21
Elena
Dragi tražioci kredita

U bilo kakvim finansijskim poteško?ama? Da li želite da zapo?nete svoj biznis? Ova kreditna kompanija osnovana je organizacija za ljudska prava širom svijeta s jednim ciljem pomo?i siromašnima i ljudima sa finansijskim poteško?ama u životu. Ako želite da se prijavite za kredit, vratite nam se s detaljima ispod email: elenanino0007@gmail.com

Ime:
Potreban iznos kredita:
Trajanje zajma:
Broj mobitela:

Hvala i Bog blagoslovi
POVJERENJE
Elena
PONUDA ZA ZAJAM
14Subota, 10 OĹľujak 2018 10:27
PEACE LENDERS
Naša predložena ponuda za kupPce je pozitivna i potpuno uklju?ena. Mi radimo
s nama s maksimalnim jamstvom za dobivanje sredstava jer imamo A +
klijenata. Godine PLLF-a jako su cijenjene kao jedan od najboljih online
tvrtke s nižom kamatnom stopom. Ako vam treba financiranje, nemojte
slobodno nas kontaktirajte putem e-maila: peacelenders@gmail.com
Kredit
13Utorak, 06 OĹľujak 2018 12:38
Elena
Dragi kup?e,
Hvala na brzom odgovoru .

Ja obi?no dajem svoje zajmove po vrlo povoljnoj kamatnoj stopi od 3% za ugovoreno trajanje.

Napominjemo, prije nego što nastavimo, morat ?ete ispuniti obrazac za prijavu kredita ispod ok ...

 Dovoljno je ispuniti obrazac u nastavku i vratiti nam se jer o?ekujemo vaš brz i brz odgovor.

 POPUNJAVA ZAHTJEV ZA PRIJAVU ZAJMA:

 Ime: .....................
 Prezime: ......................
 Spol: ...........................
 Bra?ni status: ..............................
 Kontakt adresa: .............................
 Grad / poštanski broj: .........................
 Zemlja: ..............................
 Datum ro?enja: .........................
 Iznos potreban kao zajam: ..................
 Trajanje zajma: ...............................
 Okupacija: ..............................
 Mjese?ni prihod: ...........................
 Namjena za zajam: ..............................
 Izravni telefonski broj: ...................................

 Pošaljite nam ispunjeni obrazac putem:
 Elena
 Ravnatelj
Prijavi se za kredit sad
12Srijeda, 21 VeljaÄŤa 2018 03:41
mr mark
Pozdrav, hitno, trebate hitno hit za danas, a vi ste tako zabrinuti gdje i kako da ga dobijete? Pošaljite nam e-poštu odmah i riješite probleme hitno: markwilliamstrustfirm@gmail.com
Information
11ÄŚetvrtak, 25 SijeÄŤanj 2018 14:15
Luis Mason
Pozdrav svima, hitno je potreban Karen Health Center

donora bubrega s dobrim dodijeljenim iznosom od 300.000,00 $

Nalazimo se u United States of America, India and Kenya.

Zainteresirana osoba treba ljubazno
 
kontaktirajte nas sada za više informacija.

E-adresa: kerehealthcenter@gmail.com
Nazovite: +1 631 443 4740
Kredit
10Petak, 15 Prosinac 2017 17:02
Elena
Da li ste u nekim finansijskim poteško?ama? Da li vam je potreban Kredit za Boži? ili Biznis kredit? Kontaktirajte nas za pomo? e-poštom: elenanino0007@gmail.com
bubreg
9ÄŚetvrtak, 16 Studeni 2017 10:02
Rex Kelvin
Zdravo,

Ovdje smo još jednom kupiti bubreg za naše pacijente i oni su se složili platiti dobru svotu novca svima koji žele donirati bubreg kako bi ih spasili, pa ako ste zainteresirani da budete donator ili želite spasiti život, molimo Vas da nam pišete na e-mail ispod.

Ovo je prilika za vas da budete bogati u redu, jam?imo Vam i jam?imo Vam 100% sigurne transakcije s nama, sve ?e se izvršiti prema zakonu koji donosi donatore bubrega.
Zato više nemojte gubiti vrijeme, molimo Vas da nas napišete na irruaspecialisthospital20@gmail.com

Irrua specijalisti?ka bolnica.
PONUDA POKRIVENOG PONUDA
8Subota, 23 Rujan 2017 22:41
JAMES HENSHEW
Trebate li zajmove s niskom kamatnom stopom? Jeste li odbijeni zajmovi od banke?
jer nemate kolateral ili imate loš kredit? Jeste li umorni od banke?
stres? Onda ste na pravom mjestu, kontaktirajte nas sada
surewayfundsplc@gmail.com
SVJEDO?ANSTVO O KAKO SAM DOBIO MOJ KREDIT OD PRAVI ZAJAM ZAJMODAVAC 2017.
7ÄŚetvrtak, 10 Kolovoz 2017 00:12
jennifer
SVJEDO?ANSTVO O KAKO SAM DOBIO MOJ KREDIT OD PRAVI ZAJAM ZAJMODAVAC 2017.

Pozdrav svima
Ovo je kako sam dobio moj kredit od genija zajam zajmodavac
odli?no iskustvo sa ovaj zajam agencija online, ali ja osje?am da njegova
Dobro je da znate gdje i kako sam dobio moj financijski proboj

Ja sam g?a Jennifer, ranije ove godine, ?ekalo me
financijska kriza ti?e je da sam morao prodati auto tako da sam mogao
platiti moje radnike i van seta ra?une dok jednog dana, bio sam zauzet provjere
oglasa online i na?i tvrtku i odlu?io sam dati probati, odlu?io sam uzeti
hrabar korak i ja rekao je tvrtka da ?e dobiti zajam u 24
sati s 2% niske kamatne stope, bilo je kao u snu da me u sljede?ih 12-24 sata, primio sam
moj kredit od g. PATRICK danas sam sretna žena jer moj san je napokon stiglo, ja platio moj
ra?une, pove?ao moju farmu i glavu bilo je iznad vode ja sam tako sretna i
sam savjet svima koji su financijski utopiti se obratiti gospodin Patrick na ovaj e-mail
(PATRICKLOANS15@GMAIL.COM)
poslovnih kredita i svih vrsta kredita,
jer Gospodin Patrick je dobar i pouzdan ?ovjek
svatko traži kredit sada je dobra prilika za vas da primijeniti i biti uspješna.
brzo primijeniti s njima danas i dobiti svoj kredit sa bilo koji izgubiti
Patrick krediti D.o.o. je certificirani i pouzdan kredit tvrtka i svjedo?it ?u o njemu
Sve zahvaljuju?i g. Patrick, pravi zajam zajmodavac
ponovno primijeniti s njima kroz ovaj elektroni?ka pošta (patrickloans15@gmail.com)
SVJEDO?ANSTVO O tome kako sam dobio moj KREDITA 2017
6Ponedjeljak, 10 Travanj 2017 02:50
jennifer
SVJEDO?ANSTVO O tome kako sam dobio moj KREDITA 2017

Pozdrav svima, znam da je njegova nije pristojno za mene da se objavljivati ??oko moje
odli?na iskustva s ovom kreditu agencija na internetu, ali ja ne osje?am da je njegova
najbolje da drugi znaju gdje i kako je dobio svoj financijski napredak
od pogotovo kada imamo puno lažnih online zajam agencijama koje
poziraju biti ?itljiv, ja sam Jennifer po imenu Ranije ove godine, bio sam okrenut
financijska kriza, .My posao bio dolje da sam morao prodati svoj automobil i moja zemlja tako da sam mogao
platiti moje radnike i offset ra?une sve dok jednog dana, bio sam zauzet provjera
Oglasi na internetu i našao sam tvrtku i odlu?io sam probati ako ?e uspjeh
iza?i iz mojih pokusa, ja ne vjeruju?i, jer sam bio
rekao mojim prijateljima koji su svi zajam lenders online su prevare, odlu?io sam uzeti
hrabar korak i re?eno mi je od strane tvrtke da ?u dobiti moj kredit u 24
sati s 2% kamate, to je sve kao san za mene kao u idu?ih 8-24 sata, ja dobila
moj kredit od gospodina Patricka danas sam žena, jer je napokon moj san došao preko, ja pomak moj
ra?una, pove?ao svoju farmu i moja glava je zadržao iznad vode tako sam sretna i
I savjet svima vama koji su financijski utopiti kontakt
(PATRICKLOANS15@GMAIL.COM), jer je gospodin Patrick je dobra i pouzdana osoba
patrixk krediti doo je certificirani i pouzdana kredita tvrtke i da ?e svjedo?iti o njemu
Sve zahvaljuju?i gospodinu Patricku
ZAJAM doo ponovno kontaktirati putem ovog e-maila (patrickloans15@gmail.com)
+447937458320
5Utorak, 20 Listopad 2015 04:37
omo frank
Pozdrav svima,
Ja sam gospo?a Omo iskren Od Ohio SAD, brzo sam želim iskoristiti ovu
Medij da striže svjedo?anstvo o tome kako mi je Bog usmjerena na ?itljiv i real
zajam zajmodavac koji je pretvoren moj život od trave milosti, od
biti siromašan u bogatoj ženi koja se sada može pohvaliti zdrav i bogat
Život bez stresa i financijskim poteško?ama. Nakon toliko mjeseci
težak da biste dobili kredit na internetu i bio scammed zbroj 5.200 $
Postao sam toliko o?ajni u dobivanje kredita od ?itljiv zajam zajmodavac
line koji ne?e dodati na moje bolove, onda sam odlu?io da se obratite
Moj prijatelj koji je nedavno dobio kredit online, razgovarali smo o
pitanje i na našu zaklju?ka ona mi je rekla o ?ovjeku zove Mr
Ranner tko je CEO Ranner zajam tvrtki E-mail:
rannerloan565@gmail.com Tako sam se za zajam iznos od
(3.000.000,00 USD) s niskom kamatnom stopom od 2%, tako da je kredit bio
odobrena jednostavno, bez stresa i sve pripreme u kojoj su
odnosi na prijenos kredita i za manje od dva (2) dana kredita je
pohranjena u moj bankovni ra?un tako želim savjet bilo jedan u potrebi
kredit za brzo ga kontaktirati putem e-pošte: rannerloan56@gmail.com
on ne zna sam to ja molim da ?e ga Bog blagosloviti za
dobra stvar je u?inio u mom life.Thank Bogu mogu opet smijati sam
preporu?iti ovu tvrtku na sve one koji su bili zavedeni i oni koji su
bili prevareni, oni su pouzdani i vjerni. U slu?aju da trebate
znati više, e-mail tvrtku na rannerloan565@gmail.com ih poštu
danas i bit ?e vam drago što ste u?inili.
Pravi kredit ponuda
4Subota, 02 Studeni 2013 10:24
Susan Michael
Jeste li u potrazi za kredit? Ili ste odbili kredit od banke ili financijske institucije za jedan ili više razloga? Imate pravo mjesto za svoj kredit rješenja upravo ovdje! Elizabeth Global Finance ograni?eno davati kredite poduze?ima i pojedincima u niske i pristupa?ne kamatne stope od 2%. Molimo kontaktirajte nas putem e-maila danas putem susanmichael911@hotmail.co.uk

PODACI PODNOSITELJI:

 1) Puni naziv:
 2) Zemlja:
 3) Adresa:
 4) Država:
 5) Sex:
 6) Bra?ni status:
 7) Zanimanje:
 8) Telefonski broj:
 9) Trenutno pozicije u mjestu rada:
 10) Mjese?ni prihod:
 11) Iznos zajma Potrebno:
 12) Zajam Trajanje:
 13) Namjena kredita:
 14) Religija:
 15) Jeste li primijeniti prije;
 16) Datum ro?enja;
 hvala,
Gospo?a Susan Michael
fotonaponske elektrane
3Ponedjeljak, 21 SijeÄŤanj 2013 21:39
branko
koliko je ljudi uplatilo po 9.000,00 kn i više, tko ?e im sada garantirati povrat uloženih novaca,koliko je pojedini firmi ušlo u projekte i sada ništa od toga ,VELIKA SRAMOTA, ZA DRŽAVU...,,,...
2Ponedjeljak, 21 SijeÄŤanj 2013 16:17
Ebete
Zašto kroz tekst provla?ite nemogu?nost investiranja novca, pa izvla?ite i nekog pomorca. Znam i ja takvog pomorca koji ?eka za uložiti, ali neka ?eka, on bar ima s ?im ?ekati.
Drugo, ti investitori koji tako?er ?ekaju su ili strani igra?i ili doma?i lovci u mutnom koji izvrsno poznaju materiju, ali se njome žele okoristiti samo za trenutnu zaradu. U ovom sektoru nikako ne možemo govoriti o velikom zapošljavanju.
Sukus svega je da je ova pri?a izmišljena da svako živi od energije koja mu pada na vlastiti krov, a višak proda. Ako zaklju?ujete ikako druga?ije, griješite i uništavate tu plemenitu sliku.
katastrofa
1ÄŚetvrtak, 10 SijeÄŤanj 2013 14:20
david
Prilicno je jasno da od samog pocetka stvari neidu dobro, ocito nam treba pod hitno uci u eu da se razbije balkanska mafija solarnog tipa. Ovdje kod nas se niti jedan zakon ne donosi smisleno, odrzivo, namjenski, nego se štiti ša?ica utjecajnih mo?nika. Realno gledaju?i sta zna?i godisnja kvota od 15 MW za integrirane sustave, nista, pa to je toliko malo da par elektrana od 90 KW, i par malo vecih projekata pojede pola kvote, uostalom o našem ukopnom politi?kom rezoniranju govori i stopa nezaposlenosti koja se bliži 400000. Busamo se u prsa da smo kao inteligentan narod, izrazito smo neinteligentni, što dokazuju rezultati u svim sferama gospodarstva i politike. Apeliram na ljude koji imaju moc da pokusaju malo drugacije donositi zakone jer ovako ocito vise ne ide.
Savjet, ukinuti kvote za male integrirane sustave od 10 KW i to po hitnom postupku.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?