Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 03 Prosinac 2012 09:48

Danska je jedna od najrazvijenijih i najbogatijih zemalja Europske Unije; kao takva teži što ve?em razvoju i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije. Odlikuju je energetski neovisni otoci, konstantno razvijanje projekata pametne elektroenergetske mreže, kao i konstantno ulaganje u obnovljive izvore energije, unato? najskupljoj cijeni elektri?ne energije u Europi. Pa u nastavku našeg serijala, nakon prikaza kako napraviti hrvatske otoke neovisnima, da vidimo kako jedna cijela regija postaje energetski neovisna.

Vizija danske regije Ringkřbing-Skjern da postane elektroenergetski neovisna upotrebom obnovljivih izvora energije do 2020. godine krije se pod nazivom Energi2020. To podrazumijeva proizvodnju dovoljne koli?ine energije iz obnovljivih izvora kako bi se pokrila ukupna potražnja za energijom u ku?anstvima, na radnim mjestima i u transportu. Da bi se takav cilj mogao ostvariti potrebna je velika suradnja svih kompanija, tvrtki, gra?ana, udruga i institucija, te prihva?anje implementacije velikih i malih projekata vezanih za obnovljive izvore energije, energetske uštede i energetsku u?inkovitost.

Projekt Energi2020 vrlo je snažno okrenut lokalnim zajednicama, gdje se na manjim projektima pokušava što djelotvornije provesti energetska neovisnost. Glavni ciljevi stavljeni su na nekoliko najvažnijih podru?ja: zgradarstvo, transport, energija vjetra, bioenergija i ostali obnovljivi izvori energije.

Projekt Energi2020

Zgradarstvo

Kod zgradarstva najve?i je naglasak na renoviranju postoje?ih zgrada, odnosno pove?anje njihove energetske u?inkovitosti, te po?etnu, izrazito visoku, energetsku u?inkovitost kod novoizgra?enih zgrada. Glavni cilj je postizanje što manje energetske potrošnje u svim gra?evinskim objektima, javnim i privatnim, u smislu elektri?ne energije i energije potrebne za grijanje i toplu vodu. Uz to, u cilju je smanjenje potrošnje u ku?anstvima za 20%.

Svi energetski izvori kojim se gra?evinski objekti opskrbljuju biti ?e zamijenjeni iz fosilnih goriva u obnovljive izvore energije. Za to je potrebna dodatna izgradnja objekata obnovljivih izvora energije srednjih i velikih dimenzija, koji ?e opskrbljivati i gradove i ruralna podru?ja, a poti?u se i individualne instalacije malih sustava na zgrade, koji su od klju?ne važnosti za cijeli projekt. Do 2020. godine u ovom sektoru upotreba prirodnog plina postepeno ?e se u potpunosti zamijeniti upotrebom energije iz obnovljivih izvora.

Transport

Transport se odnosi na sva prijevozna sredstva, te uklju?uje i prijevoz tereta i dobara. Uz konstantno pove?anje ovog sektora, njegova energetska potrošnja trenutno ?ini oko Ľ ukupne energetske potrošnje u regiji.

Kako bi se u potpunosti izbacila fosilna goriva, za transport se namjerava upotrebljavati vodik, elektri?na energija i biogoriva. Javni prijevoz upotrebljavat ?e vodik, elektri?nu energiju i biogorivo (bioetanol i biodiesel), a za individualan prijevoz pove?ati ?e se poticaji za prelazak na isto takva vozila. Sukladno tome, pove?avati ?e se broj postaja na kojima ?e navedeni energenti biti dostupni. Najve?a energetska u?inkovitost namjerava se posti?i kod tramvaja i željeznica. Do 2015. godine, a najkasnije 2020. godine, u cilju je u potpunosti imati „zeleni“ javni prijevoz. Kako bi se postigla što ve?a u?inkovitost, poticati ?e se i suradnja izme?u lokalnih proizvo?a?a energije i biogoriva i prijevozne industrije.

Energija vjetra

Danska je zemlja s najve?im potencijalom energije vjetra i upravo zbog toga ovo je najzastupljeniji oblik obnovljivih izvora energije, te kao takav ima klju?nu ulogu u postizanju ciljeva za potpunu energetsku neovisnost regije Ringkřbing-Skjern. Ulaganja su vidljiva i kod projekata na kopnu i kod projekata na moru, neovisno o veli?ini vjetroagregata. O?ekuje se da ?e kapaciteti energije vjetra imati udio od oko 40% u ukupnoj energetskoj potrošnji do 2020. godine.

Danska kompanija Vestas jedan je od najve?ih svjetskih proizvo?a?a vjetroagregata, te ima vrlo zna?aju ulogu u razvoju energije vjetra u ovoj regiji. Najzna?ajniji koraci razvoja do 2020. godine su: pove?anje suradnje s lokalnim stanovništvom, tvrtkama i ulaga?ima, suradnja s isporu?iocima energije, te daljnji razvoj vjetroagregata, tehnologije i ispitnih centara koji ?e se nalaziti u regiji.

Do 2009. godine u regiji je postavljeno 295 vjetroagregata, a do 2020. godine namjerava se postaviti još 160 vjetroagregata velikih dimenzija. Do 2020. godine regija namjerava u potpunosti iskoristiti postoje?i potencijal energije vjetra postavljanjem velikih, ali i malih vjetroagregata, a tu ?e klju?nu ulogu imati veliki ulaga?i, ali i mali, privatni ulaga?i koji ?e djelovati na uskoj lokalnoj razini.

Bioenergija

Regija Ringkřbing-Skjern bogata je prostranim poljoprivrednim površinama i velikim brojem stoke, što je ?ini pogodnom za proizvodnju CO2 neutralne bioenergije pomo?u lokalnih biljaka i životinjskog otpada. Cilj je, od 5% poljoprivredne površine, iskoristiti 80% usijeva i životinjskog otpada za proizvodnju bioplina. Uz bioplin, od dodatnih površina namjerava se proizvoditi bioenergija u teku?em i krutom stanju. Prema programu Energi2020 bioenergija bi trebala ?initi 25-35% ukupnog energetskog miksa.

U planu je imati ukupno 60 elektrana za proizvodnju biogoriva, te 200 km cijevovoda do gradova. Projekt uklju?uje i dvije velike središnje elektrane za obradu kompleksne biomase. U cilju je integrirati bioplin od strane središnjih i lokalnih dobavlja?a.

Razvoj i širenje bioplina pomo?i ?e održavanju snažne poljoprivredne proizvodnje u regiji, te ?e smanjiti utjecaj poljoprivrede na okoliš. Uglavnom se o?ekuju ulaganja od strane velikih kompanija, ali su mogu?a i privatna dioni?arska ulaganja.

Drugi obnovljivi izvori energije

Pod drugim obnovljivim izvorima energije podrazumijevaju se svi oblici obnovljivih izvora energije osim energije vjetra i bioenergije. Vezano za ovu regiju, to se prvenstveno odnosi na toplinske sun?eve sustave, fotonaponske sustave, hidroenergiju, energiju valova i geotermalnu energiju. Svi ovi oblici namjeravaju se u odre?enim mjerama upotrebaljavti za grijanje, toplu vodu i rasvjetu.

U ukupnom energetskom miksu udio svih navedenih obnovljivih izvora, prema projektu Energi2020, iznositi ?e 10-25%. Najve?i udio zauzeti ?e privatni sektor, odnosno ku?anstva, kompanije i tvrtke. Ulaganja se ve?inom o?ekuju od strane privatnih investitora, i to najviše na podru?ju fotonaponskih sustava i toplinskih pumpi. Ulaganja velikih kompanija o?ekuju se kod projekata energije valova, hidroenergije i geotermalnih projekata.

nastavlja se...

Tags:     Danska      regija Ringkřbing-Skjern      energetska u?inkovitost      energetska neovisnost      2020      energija vjetra      biomasa      bioplin
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?