Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Vlada RH objavila Prijedlog izmjena i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 31 Listopad 2012 18:07

Vlada Republike Hrvatske je danas objavila Prijedlog izmjena i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, a najzanimljivija je stavka u kojoj se utvr?uje kvota za sun?ane elektrane za idu?u godinu, i to na na?in da se može postaviti 15 MW integriranih solarnih elektrana i 10 MW neintegriranih.

Od bitnijih promjena u odnosu na stari tarifni sustav treba napomenuti i slijede?e:

  • U ?etvrtom ?lanku se definira tehnologija za korištenje energija tla i vode kao dizalica topline, te se pove?ava granica instalirane snage za neintegrirane solarne elektrane sa 10 kW na 30 kW
  • U petom ?lanku se malo preciznije definira formula za promjenjivi dio tarifne stavke koji ovisi o udjelu lokalne zajednice, te je uba?en novi stavak o na?inu prikupljanja podataka o istom
  • U sedmom ?lanku se ubacuje novi stavak kojim se definira da se ne smije koristiti ve? korištena oprema za poticane elektrane, te da instalirana oprema ne smije biti starija od dvije godine od datuma proizvodnje
  • U dvanaestom ?lanku se utvr?uje da je ukupna snaga za sun?ane elektrane za idu?u godinu 15 MW integriranih i 10 MW neintegriranih, te se dodatno utvr?uje da je do 31. sije?nja sljede?e godine mogu?e zahtjeve za sklapanje ugovora o otkupu elektri?ne energije zaprimljene u prethodnoj godini nadopuniti dokumentacijom koja nedostaje u zahtjevu, a za koje ?e ugovori biti sklopljeni unutar vrijednosti propisanih u ovom ?lanku
  • U ?lanku 14 se ubacuje stavak kojim se definira koje potvrde od ministarstva i porezne uprave treba predati prije nego što se sklopi ugovor o otkupu elektri?ne energije, te se utvr?uje rok za predaju bankovne generacije i to od tri mjeseca od zaklju?enja Ugovora o otkupu elektri?ne energije.
  • Dodan je novi ?lanak 20a kojim se preciziraju uvjeti Operatora tržišta koji se ti?u sljede?eg: utvr?ivanje po kojoj visini fiksne tarifne stavke se vrši obra?un temeljem ukupne proizvodnje iz razdoblja koje prethodi razdoblju za koji se vrši obra?un, mjese?ni obra?un u kojem se utvr?uje prijelaz definiranih granica proizvodnje kojim operator tržišta obra?unava dio isporu?ene elektri?ne energije unutar grani?nih vrijednosti po visini fiksne tarifne stavke po kojoj je obra?unata energija u proteklom razdoblju, a preostali dio po visini fiksne tarifne stavke odre?enoj za koli?inu iznad grani?ne vrijednosti.

 

Novi tarifni sustav bi na snagu trebao stupiti 1. sije?nja idu?e godine.

Izvor: www.vlada.hr

Tags:     solarna elektrana      tarifni sustav      ?lanak      vlada      republika hrvatska
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?