Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 17 Listopad 2012 21:26

U prethodnom ?lanku, Energetska neovisnost – otoci #1, predstavili smo ideju energetske neovisnosti na otocima, te primjere danskog otoka Samsř i španjolskog otoka El Hierro, ?iji stanovnici ve? nekoliko godina uživaju u neovisnosti o energiji s kopna. Sli?na ideja pokušava/la se provesti i na nekim od hrvatskih otoka, jedan od kojih je i Mljet.

Otok Mljet nalazi se u arhipelagu Južne Dalmacije, naoko je nerazvedeni izduženi otok, širok prosje?no 3 km, a duga?ak 37 km ukupne površine 100,4 km2. Reljef otoka karakteriziraju vapnena?ke uzvisine i krške doline i polja, a klima je mediteranska s prosje?nom temperaturom  8,7 °C u sije?nju i 24 °C u srpnju. Ve?a naselja nalaze se u unutrašnjem dijelu duž obra?enih polja, prema popisu iz 2001. na otoku živi 1111 stanovnika.

Primjena RenewIslands metodologije

Potrebe otoka Mljeta za energijom sagledane su RenewIslands metodologijom, baziranoj na ?etiri osnovna koraka koji se primjenjuju pri energetskom planiranju otoka, to su: mapiranje potreba, mapiranje resursa, razvoj scenarija u kojima se zadovoljavaju potrebe korištenjem raspoloživih resurse i njima primjerenih tehnologija i modeliranje scenarija.

Prilikom primjene metodologije, potrošnja elektri?ne energije ura?unata je kao srednje velika, s iznimkom ljetnih mjeseci kada je potražnja za elektri?nom energijom visoka. Opskrba elektri?nom energijom otoka Mljeta je riješena putem dva podmorska kabela koji spajaju elektroenergetski sustav na otoku s mrežom na kopnu, a svaki kabel  napaja po jednu stranu otoka. Slika 1 prikazuje prosje?no satno optere?enje elektroenergetskog sustava otoka Mljeta u 2002. godini, koje je prora?unato iz rezultata mjerenja optere?enja na podmorskom kabelu za opskrbu isto?ne strane otoka, te iz potrošnje elektri?ne energije hotela Odisej kao najve?eg potroša?a na zapadnoj strani otoka.

Prosje?no satno optere?enje elektroenergetskog sustava otoka Mljeta u 2002.

Slika 1 Prosje?no satno optere?enje elektroenergetskog sustava otoka Mljeta u 2002.

Potražnja za toplinom je raspršena po ku?anstvima i najviše se odnosi na potrošnju tople vode dok zagrijavanje i rashla?ivanje prostorija nije potrebno zbog povoljnih klimatskih uvjeta. Potrošnja goriva u transportu je mala, pa na Mljetu postoji samo jedna benzinska postaja koja gorivom opskrbljuje vozila, poljoprivredne strojeve i brodove.

Najobilatiji obnovljivi izvori na Mljetu su sun?evo zra?enje, vjetar i biomasa. Na slici 2 prikazano je srednje satno ukupno sun?evo zra?enje na zakrivljenu površinu od 36°, koje se prora?unalo iz mjernih podataka sa hidrometeorološke postaje u Dubrovniku te pomo?u ra?unalnih programa H2RES i PV GIS.

Srednje satne vrijednosti ukupnog sun?evog zra?enje na zakrivljenu površinu (36ş)

Slika 2 Srednje satne vrijednosti ukupnog sun?evog zra?enje na zakrivljenu površinu (36ş)

Podaci o vjetru prora?unati su iz podataka dbivenih mjerenjem na hidrometeorološkoj postaji u Dubrovniku i postaji u Mljetu te su prilago?eni rezultatima mapiranja.

Potencijal vjetra

Slika 3 Potencijal vjetra

Ve?ina biomase nalazi se u obliku gustih borovih šuma koje prekrivaju oko 72% otoka, posebice oko dva slana jezera na sjeverozapadnom predjelu otoka, a manje koli?ine biomase mogu biti dostupne i kao ostaci od poljoprivredne proizvodnje. Prilikom primjene RenewIslands metodologije upotreba biomase nije se razmatrala zbog specifi?nosti terena koji nije prikladan za njeno prikupljanje, te zbog zašti?enih podru?ja koja zauzimaju veliku površinu otoka. Pretpostavlja se da bi jedina prihvatljiva kombinacija za prikupljanje biomase bio model koji uklju?uje kr?enje šuma u svrhu zaštite od požara zajedno s nešto jednostavnijim prikupljanjem biomase po poljoprivrednim gospodarstvima.

Izrada scenarija i rezultati najuspješnijih

U želji da se otok Mljet pokuša napraviti u potpunosti obnovljivim otokom, odnosno u potpunosti neovisnim otokom, izra?eno je 18 mogu?ih scenarija koji se razlikuju po instaliranoj tehnologiji, te razli?itim ciljevima koji su se željeli posti?i. Scenariji su ra?unati za tri godine, s tim da je 2005. godina uzeta kao po?etna godina, a 2010. i 2015. godina kao ciljane godine. U po?etnoj godini u svim scenarijima opskrba elektri?nom energijom odvijala se samo putem podmorskih kabela dok bi se u 2010. ve? instalirale pojedine proizvodne jedinice. Svi scenariji prora?unati su pomo?u ra?unalnog programa H2RES, ?ija je svrha energetsko planiranje otoka s mogu?noš?u sagledavanja razli?itih scenarija kako bi se omogu?ila bolja penetracija elektri?ne energije iz obnovljivih izvora u energetski sustav otoka, te da bi se napravili energetski sustavi otoka koji su 100% obnovljivi, odnosno koriste samo obnovljive izvore energije.

Razmatrani scenariji mogu se podijeliti u dvije grupe; prvu grupu predstavljaju scenariji u kojima je nametnuto 30% satno ograni?enje na udio elektri?ne energije iz obnovljivih izvora, što zna?i da u svim ovim scenarijima u jednom satu mreža elektroenergetskog sustava na otoku može maksimalno prihvatiti do 30% elektri?ne energije, dok ostatak elektri?ne energije iz obnovljivih izvora mora biti ili spremljen ili odba?en (odbacivanje se postiže smanjivanjem efikasnosti kod vjetroagregata ili iskap?anjem proizvodnih jedinica). Drugu grupu scenarija ?ine oni u kojima nema ograni?enja na penetraciju elektri?ne energije, pa u slu?aju da ima dovoljno vjetra ili sun?evog zra?enja cijelo optere?enje sustava biti ?e pokriveno ovim obnovljivim izvorima. Pretpostavljeno je da se za kontrolu frekvencije i napona koriste napredne tehnologije, te je mogu?e izvesti viškove elektri?ne energije u sustav na kopnu.

U scenarijima bez satnog ograni?enja na penetraciju elektri?ne energije mogu?e je posti?i znatno ve?u godišnju penetraciju, pa scenarij 12 predstavlja 100% obnovljivi scenarij s obzirom na potrošnju elektri?ne energije.

Pokrivanje potrošnje u 2010.

Slika 4 Pokrivanje potrošnje u 2010.

Na Slici 5 prikazana je opskrba elektri?nom energijom u scenariju 18 koji je, s obzirom na potrošnju elektri?ne energije i na potrošnju vodika u transportu, 100% obnovljiv scenarij.

U ovom ?lanku prikazani su samo dva najuspješnija scenarija, dok detaljnije rezultate svih scenarija i analize za one koji žele znati više možete pro?itati ovdje.

Pokrivanje potrošnje u scenariju 18

Slika 5 Pokrivanje potrošnje u scenariju 18

Što je do danas u?injeno?

Rezultati analiza malog elektroenergetskog sustava, relativno nenaseljenog otoka, pokazuju da lokalni resursi u potpunosti mogu zadovoljiti potrebe za elektri?nom energijom te omogu?uju energetsku neovisnost s obzirom na potrošnju elektri?ne energije i dijela potrošnje energije u transportu.

Veza s elektroenergetskim sustavom na kopnu vjerojatno bi, kao i slu?aju otoka Samsř, mogla pomo?i da se potpuno obnovljivi energetski sustav ostvari na razini godišnje bilance, dok se tehni?ka neovisnost može posti?i jedino instaliranjem nekog sustava za skladištenje energije. U ovom primjeru to je vodik , no to mogu biti reverzibilne elektrane kao u slu?aju otoka El Hierro ili elektri?na vozila kao što predlažu najnovija istraživanja.

Prednost otoka koji su vezani na mrežu na kopnu je da se u slu?aju potpune neovisnosti kao u prikazanim scenarijima 12-18 otoci mogu u petogodišnjem razdoblju pretvoriti od potpunih uvoznika do izvoznika elektri?ne energije.

Navedeni prora?uni za otok Mljet su  ra?eni 2004. i 2005. godine u svjetlu prve Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske iz 2002. godine (NN 38/02)  u kojoj se promicalo korištenje hibridnih sustava, vodika te iskorištavanje energije vjetra i Sun?eva zra?enja na otocima. No od tada nije se puno odmaklo s planovima navedenim u Strategiji jer  Vlada RH 2004. godine zabranjuje gradnju vjetroelektrana na otocima, dok se ta zabrana dodatno pooštrava Zakonom o prostornom ure?enju i gradnji iz 2007., kojim se u zašti?enom obalnom podru?ju mora, a koji obuhva?a sve otoke, u potpunosti zabranjuje  planiranje, izdavanje lokacijskih dozvola ili rješenja o uvjetima gra?enja za gra?evine namijenjene za iskorištavanje snage vjetra za elektri?nu energiju. Time se u potpunosti onemogu?ila gradnja na otocima velikih vjetroagregata, no i onih najmanjih, a otežano je isho?enje dozvola za fotonaponske elektrane. Iste godine Vlada  RH donosi Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije koji poti?e razvoj postrojenja za korištenje obnovljivih izvor, no u isto vrijeme propisuje prikupljanje kompleksne dokumentacije za izgradnju i najmanjih postrojenja kao što su ugra?eni fotonaponski moduli na krovovima ku?a.

Prikupljanje i nabava složene dokumentacije za oto?ane je još složenija tako da se u posljednjoj dekadi nije puno napredovalo po pitanju energetike otoka u Hrvatskoj pa tako ni po pitanju energetske nezavisnosti otoka Mljeta. Lokalna uprava i samouprava su upoznati s planovima i mogu?noš?u razvoja energetski nezavisnih otoka, no njihova participacija u tom procesu je vrlo skromna, ?esto ovisna o samostalnim inicijativama entuzijasta. Lokalne vlasti su ograni?ene malim financijskim sredstvima te pomanjkanjem stru?nih znanja tako da ovise o centraliziranoj državi, regionalnim uredima i agencijama.

No pozitivni pomak postoji te se ve? nekoliko agencija i nevladinih organizacija  kao što su REA Kvarner, DUNEA, DURA te EKO Kvarner itd. uklju?ilo u promoviranje energetski nezavisnih sustava zasnovanih na obnovljivim izvorima energije.

Jednostavnim prora?unom može se pokazati da se u slu?aju energetski nezavisnog otoka Mljeta na otoku može zaposliti desetak osoba koje bi radile na vo?enju pogona i održavanju opreme dok bi za proizvodnju iste trebalo oko dvjesto radnih godina (odnosno 200 zaposlenih kroz godinu dana).  Uzimaju?i u obzir sve naseljene otoke u Hrvatskoj može se re?i da bi nezavisnost otoka mogla biti jedan kvalitetan program koji bi pomogao zapošljavanje i pokrenuo investicije.

Pristupanjem Europskoj Uniji možda se i u Hrvatskoj promjeni politika prema otocima, a koji su i za Europu podru?ja od posebne skrbi. Energetski nezavisni otoci mogu utjecati i na održivost turizma jer bi gosti vjerojatno bili zadovoljniji i spremniji više platiti usluge znaju?i da svojim dolaskom na odmor i boravkom na otocima dodatno ne narušavaju krhke ekosustave. Uz lokalnu proizvodnju hrane, za što sigurno postoji mogu?nosti, održivost života na otocima bi bila neupitna.

Ukoliko bi Hrvatska željela posti?i energetsku neovisnost potrebno je to najprije pokazati na malim energetskim sustavima.  Nakon izgradnje i demonstracije potpuno energetski neovisnih ku?a, zgrada i drugih objekata,  najlogi?niji izbor bilo bi pokazivanje neovisnih energetskih sustava otoka gdje se vrlo lako može dokazati kako vlastite potrebe za elektri?nom energijom, toplinom i hla?enjem te gorivima za transport mogu biti riješene pomo?u lokalno dostupnih, obnovljivih i ekološki prihvatljivih resursa. Energetska nezavisnost je temelj samoodrživih zajednica i energetski nezavisni otoci mogu biti prvi svjetionici u  današnjem neodrživom svijetu uronjenom u tamu fosilnih goriva.

Više detalja o scenarijima i prora?unima neovisnosti Mljeta pro?itajte na L I N K.

Zahvaljujemo na doprinosu ovim ?lancima dr.sc. Goranu Kraja?i?u sa zagreba?kog FSB-a.

nastavlja se...

Tags:     energetska neovisnost      otoci      otok Mljet
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?