Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Energetska neovisnost - otoci #1 E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 28 Rujan 2012 22:12

Energetska neovisnost i korištenje obnovljivih izvora energije su danas jedni od glavnih ciljeva gotovo svih zemalja EU, pa i šire. Svjetske zalihe nafte, ugljena i plina su ograni?ene i nejednako geografski raspodijeljene, a zbog politi?kih i raznih ekonomskih razloga njihovo ekspolatiranje i korištenje sve skuplje, a dobava sve nesigurnija. S druge strane obnovljivi izvori energije nude sigurnu, uvijek dostupnu dobavu energije, koja je i geografski dobro raspodijeljena, te sukladno tome mnoge zemlje ozbiljno rade na svojim planovima stvaranja energetske neovisnosti, tj. korištenja vlastitih i uvijek dostupnih održivih izvora energije za opskrbu svojih gra?ana. Danska se tako obvezala do 2050. godine ste?i potpunu energetsku neovisnost korištenjem isklju?ivo doma?ih obnovljivih izvora energije, a u istom smjeru se kre?u i Njema?ka, te neke druge zemlje.

Web stranice Obnovljivi.com i Vjetroelektrane.com tako?er snažno poti?u i zastupaju ideju energetske neovisnost, te smo slijedom toga podržali i inicijativu EREC-a, Greenpeace-a i još nekih europskih udruženja povezanih s obnovljivim izvorima i zaštitom okoliša za 100% obnovljivu EU. Sada ?emo kroz cijelu seriju ?lanaka prezentirati tehni?ke, društvene i ekonomske pretpostavke ostvarivanja tog cilja na više razina. Bit ?e prezentirani otoci koji su cilj energetske neovisnosti postigli ili su mu blizu, te ?e se objasniti primjene istoga modela i na hrvatskim otocima. Nakon toga ?e biti prezentirana detaljna razrada ideje energetske neovinosti za pojedine regije, države, a na kraju i za cijelu Hrvatsku. Cilj je pokazati da je to tehni?ki mogu?e, ali i ekonomski i društveno opravdano. Prilikom pisanja ?lanaka cijelo vrijeme ?emo se snažno oslanjati na istraživanja i znanstvene radove ?ija je zajedni?ka poveznica da je na njima radio dr.sc. Goran Kraja?i? sa FSB-a u Zagrebu, koji nam je ovom prilikom i vanjski suradnik prilikom objave ?lanaka.

Otoke naj?eš?e karakteriziraju male izolirane zajednice, slaba transportna i loša elektroenergetska povezanost s kopnom, što zna?ajno pove?ava troškove života. Jedan od na?ina na koji je mogu?e riješiti ve?inu navedenih problema je poboljšanje energetske u?inkovitosti, razvoj mreže obnovljivih izvora energije i razvoj energetski neovisnog otoka.

Jedan od osnovnih i najjednostavnijih koraka svakako je rješavanje problema nedostatka energetske u?inkovitosti, što je vrlo lako mogu?e posti?i upotrebom u?inkovitijih elektroenergetskih ure?aja, uvo?enjem u?inkovitijeg sustava javne rasvjete ili prelaskom s elektri?nih bojlera na sun?eve toplinske kolektore za pripremu potrošne tople vode.

Gledaju?i dugoror?no, razvoj obnovljivih izvora energije na otocima i razvoj kvalitetne elektroenergetske mreže, odnosno razvoj energetski neovisnog otoka, idealno je rješenje za problematiku života na otocima.

Samsř

Danski otok Samsř, ?ija površina iznosi 114,26 km2, te ima nešto više od 4.000 stanovnika, prvi je energetski neovisan otok koji je u samo osam godina u potpunosti po?eo upotrebljavati obnovljive izvore energije. Ovaj projekt preobrazbe zapo?eo je 1998. godine, a danas se sve potrebe stanovnika zadovoljavaju pomo?u 11 vjetroagregata nominalne snage 1 MW koji se nalaze na otoku i pomo?u 4 termoelektrane na biomasu koje zadovoljavaju 70% potreba za toplom vodom i grijanjem, a od kojih se na jednoj nalazi i fotonaponski sustav. Sve to smanjilo je oto?ke emisije stakleni?kih plinova za oko 140%, a uz to se višak proizvedene energije (oko 10%) predaje u elektroenergetsku mrežu i koristi na kopnu.

U osam godina prilagodbe, Europska unija, razne agrencije i fondovi uložili su oko 67,1 milijun eura, dok je Samsř uložio oko 17 milijuna eura u izgradnju pet od deset vjetroagregata na moru. Dodatna tri vjetroagregata financirana su od strane privatnih ulaga?a, kao što su poljoprivrednici, a dva vjetroagregata financirana su od strane oto?kih dioni?ara. Za 11 vjetroagregata na kopnu izdvojeno je 8,9 milijuna eura, od ?ega je 9 vjetroagregata u vlasništvu poljoprivrednika. Na sli?an na?in financirane su i toplinske elektrane, pa su dvije elektrane u vlasništvu danske energetske kompanije NRGi, jedna je u privatnom vlasništvu, a jedna je u vlasništvu oto?kih dioni?ara. Iako u po?etnoj fazi izgradnje nije bilo zamišljeno podijeljeno vlasništvo, takva odluka pokazala se vrlo prakti?nom, te je otvorila dodatne mogu?nosti za ulaganja u nove projekte.

Samso

Najve?i problem prilagodbe bio je sektor transporta, koji, zbog još nerazvijene tehnologije, nije u potpunosti mogao zadovoljiti prelazak na upotrebu energije iz obnovljivih izvora energije. Kako bi se nadoknadila razlika za upotrebu fosilnih goriva u transportu, otok je odlu?io dodatno postaviti 10 vjetroagregata na moru, koji godišnje proizvedu, i otpreme na kopno, oko 28.000 MWh elektri?ne energije, što je više energije nego što se na otoku iskoristi u transportu, uklju?uju?i i trajekte koji otok povezuju s kopnom. Kako bi se do kraja riješio ovaj problem, u sklopu centra Samsoe Energy Academy, dodatno se radi na razvoju biogoriva, bioplina i prešanog ulja, a postoje i planovi za daljnji razvoj elektri?nih vozila.

Samsoe Energy Academy otvoren je 2007. godine, te služi kao demonstracijski centar, kongresni centar i centar za razvoj tehnologija. Kroz organizirane izložbe i radionice centar godišnje posjeti oko 4.000 politi?ara, novinara i studenata diljem svijeta.


El Hierro

Španjolski otok El Hierro još je jedan primjer energetski neovisnog otoka; površina od 276 km2 ?ini ga najmanjim otokom u kanarskom arhipelagu, a ima oko 10.000 stanovnika. 1997. godine oto?ke vlasti donijele su “Plan održivog razvoja” prema kojem su se odlu?ile na razvoj projekta koji bi ovaj otok u?inio u potpunosti energetski neovisnim. Projekt se, uz konzorcij kojeg ?ini sedam partnera, odvija u nekoliko faza, a tijekom prve faze cilj je zadovoljiti oko 70 do 80% potražnje za elektri?nom energijom iz obnovljivih izvora energije; 2009. godine zabilježena je ukupna potrošnja od 41.530 MWh elektri?ne energije. Prva faza radova uklju?uje izgradnju reverzibilne hidroelektrane, snage 11,3 MW, i vjetroelektrane koju ?e ?initi 5 vjetroagregata ukupne snage 11,5 MW. Ukupna godišnja proizvodnja iz dvije navedene elektrane iznositi ?e 31.190 MWh. Nakon toga slijedi izgradnja sun?eve toplinske elektrane i fotonaponske elektrane.

El Hierro

Završetkom izgradnje svih sustava o?ekuje se tre?a faza potpunog prelaska na obnovljive izvore energije, koja uklju?uje rješavanje problematike transporta i postepenog prelaska s fosilnih goriva na ?ista, zelena goriva.

Kroz cijeli niz edukativnih radionica i kampanja cilj je uklju?iti i lokalno stanovništvo koje ?e mo?i imati suvlasni?ku udio u hidroelektrani i vjetroelektrani, dok ?e odre?eni udio vladinog vlasništva biti podijeljen na manje cjeline koje ?e mo?i otkupiti male i srednje velike tvrtke i pojedinci.

Hrvatski otoci

U hrvatskom arhipelagu nalazi se 1.244 otoka, koji su geografski podijeljeni na 78 otoka, 525 oto?i?a i 641 hridi. Njihova ukupna površina iznosi 3.259 km2, a samo je 66 otoka naseljeno, od ?ega je 50 otoka naseljeno tijekom cijele godine, dok su ostali naseljeni samo u turisti?koj sezoni. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine na otocima živi 124.870 stanovnika.

Energetika na otocima uglavnom je vrlo slabo razvijena, te je upravo zbog toga prepoznata kao važna infrastrukturalna komponenta razvitka. Održivi razvitak otoka namjerava se urediti kroz poseban državni energetski program pod nazivom Energetika otoka –CROTOK, koji ?e uklju?ivati gotovo sve Nacionalne energetske programe i planiranje energetike na županijskoj razini. Državni program razvoja energetike na otocima pokrenut je 2000. godine s ciljem energetskog razvitka otoka, pove?anja eneregtske u?inkovitosti, upotrebe obnovljivih izvora energije i unaprije?enja gospodarenja energijom na otocima. Programom se namjerava poduzeti nekoliko klju?nih koraka, a to su: izrada strategije energetskog razvitka na otocima, razvoj institucionalnog okvira, razvoj energetike na otocima Primorsko-goranske županije, razvoj energetike na otocima Splitsko-dalmatinske županije, razvoj energetike na otocima Dubrova?ko-neretvanske županije, razvoj energetike na otocima Zadarske županije, te razvoj energetike na otocima Šibensko-kninske županije. Me?utim, unato? planovima do danas nije puno toga napravljeno.

nastavlja se...

Tags:     Energetska neovisnost      energetska u?inkovitost      otoci      energetika na otocima      Samso      El Hierro
Index ÄŤlanka
Energetska neovisnost - otoci #1
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?