Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 22 Srpanj 2012 12:22

Metodologija i scenariji razvoja FN-a

FN tržišta u Europi i svijetu postaju kompetitivna u energetskom sektoru, te se taj moment zove „mrežni paritet“, a reflektira se u jakom padanju cijene FN tehnologije zadnjih godina što se pogotovo dogodilo 2011., u kombinaciji sa sve višim cijenama elektri?ne energije u Europi.

Dinami?ki mrežni paritet je trenutak kada trenuta?na cijena dugoro?nih neto prihoda elektri?ne opskrbe preko FN instalacije bude jednaka dugoro?nim troškovima primanja tradicionalno proizvedene i isporu?ene energije preko mreže. Taj trenutak postaje sve bliži u nekim EU državama, ali zasada tržište ostaje ovisno o poticajima, s tim da su neka tržišta kao Njema?ka i Italija u tranzicijskoj fazi prema post poticajnom dobu. Zbog toga je prili?no komplicirano procijeniti evoluciju tržišta u budu?nosti. Situacija je još kompliciranija u državama gdje nema poticaja nego se FN oslanja na uštede u cijeni elektri?ne energije ili u potencijalnoj prodaji na otvorenom tržištu. EPIA je u ožujku ove godine završila prikupljanje velike koli?ine podataka iz cijele FN industrije, elektroprivreda, državnih asocijacija i energetskih agencija, te je pomo?u posebnih metodologija procjene tržišta napravila dva scenarija za budu?i razvoj FN industrije:

Umjereni scenarij predvi?a prili?no pesimisti?no ponašanje tržišta bez jakih poja?anja postoje?im mehanizmima potpore, ili jakog pada/limitiranja postoje?ih shema. U zemljama blizu tranzicije, klijenti loše reagiraju na FN tržište bez poticajne tarife.

Scenarij vo?en poticajima predvi?a daljnje predstavljanje odgovaraju?ih mehanizama potpore popra?ene sa jakom politi?kom željom za promoviranjem FN-a kao bitnog izvora elektri?ne energije. Ovo zna?i i uklanjanje nepotrebnih administrativnih barijera i procedura za spajanje na mrežu. U ekstremnim slu?ajevima to ?e uklju?ivati i ogromni rast na tržištima sa neadekvatnim mehanizmima potpore.

Ova studija analizira po ova dva scenarija svaku državu pojedina?no od povijesnog razvoja FN tržišta, postoje?ih scenarija potpore, atraktivnosti istih, i o?ekivanog razvoja, te potencijala samog FN-a. Realno je za o?ekivati da ?e od danih predvi?anja pravi rezultat biti negdje izme?u umjerenog scenarija i scenarija vo?enog poticajima. Drugi rezultati su isto mogu?i.

Instalacija i spajanje na mrežu

EPIA-ina metodologija uklju?uje samo sustave spojene na mrežu, bez onih koji su instalirani, ali još nisu spojeni. Stoga ukupna instalirana snaga daje podatke o instalacijama koje mogu dati pravi doprinos energetskim potrebama. To je u skladu sa pogledom samih energetskih sustava i regulacije pošto sustav dobija poticajnu cijenu samo kad je spojen na mrežu i proizvodi elektri?nu energiju. Razlika izme?u instalirane snage i snage spojene na mrežu u nekim slu?ajevima može biti prili?no velika.

Uklju?ivanje instalacija koje nisu spojene na mrežu

Fotonaponski sustavi su se koristili za napajanje udaljenih podru?ja puno prije pokretanja poticaja za spajanje na mrežu. U Europi takvih sustava doduše ima malo (manje od 1%), ali u SAD-u ih je 2009. bilo skoro 10% sa tendencijom opadanja, dok se u Australiji i Koreji i dan danas postavlja više desetaka MW koji se ra?unaju u ukupno instaliranoj snazi tih zemalja. U Indiji se isto o?ekuje pove?ana instalacija sustava koji nisu spojeni na mrežu. Zbog toga je izvan Europe prili?no problemati?no odrediti to?nu koli?inu instaliranog solara.

Usporedba podataka za istosmjernu i izmjeni?nu struju

FN paneli proizvode istosmjernu struju, dok elektri?ni sustavi koriste izmjeni?nu struju. To zna?i da se pri konverziji struje u inverterima gubi oko 5% energije. Ve?ina zemalja ra?una istosmjernu struju kada zbraja instaliranu snagu FN sustava, ali ima i onih koje daju izmjeni?nu kao referencu za instaliranu snagu. U povijesnim podatcima EPIA koristi podatke kako ih je pojedina država dala, ali u slu?aju procjena se procjenjivala istosmjerna energija, dok se pri procjeni proizvedene elektri?ne energije ubacio gubitak od 5% zbog konverzije.

Povijest i evolucija FN tržišta

Fotonapon je tokom zadnjeg desetlje?a pokazao da ima potencijal postati bitan izvor elektri?ne energije u svijetu. Krajem 2009. bilo je 23 GW instaliranih FN sustava, a godinu kasnije ih je bilo 40 GW, dok je na kraju prošle godine ta brojka ve? sko?ila na 69 GW, koji godišnje proizvedu i do 85 TWh elektri?ne energije. To je dovoljno za opskrbu 20 milijuna ku?anstava. Fotonapon je tre?i najve?i obnovljivi izvor energije na svijetu nakon hidroelektrana i vjetroelektrana, a imao je uvjerljivo najve?i godišnji rast od ?ak 70%.

Što se ti?e ukupno instalirane snage i instalirane snage godišnje vidi se (slika 1) da je uvjerljivo najja?e tržište Europa koja drži otprilike 75% ukupno instalirane snage na svijetu. Prate je Japan, SAD i Kina. Europa se razvila od tržišta sa manje od 1 GW godišnje (2003.) do ?ak 21,9 GW instaliranog FN-a 2011. Taj postignuti rezultat je iznad svih, pa i najoptimisti?nijih o?ekivanja.

Slika 1: Ukupno instalirana snaga na svjetskoj razini od 2000. do 2011.

Italija je 2011. po prvi puta postala najve?e FN tržište sa 9,3 GW, a Njema?ka je bila druga sa 7,5 GW. Francuska je bila tre?a sa 1,7 GW, a Velika Britanija je instalirala 784 MW. Izvan Europe su samo Kina, Japan i SAD instalirali više od 1 GW. Regionalno gledaju?i Europu prati regija Azija-Pacifik, a nakon nje Sjeverna Amerika. Srednjero?no gledano veliki potencijal rasta imaju Sjeverna Afrika i Bliski Istok, dok bi dugoro?no najviše mogle rasti Južna Amerika i Afrika.Index ÄŤlanka
EPIA objavila svjetski pogled na tržište fotonaponskih ?elija do 2016.
#2
#3
#4
#5
Sve stranice
 
Komentari (2)
solar
2Utorak, 31 Srpanj 2012 12:18
LeoJerkic
Nazalost za Makedoniju nije bilo sluzbenih podataka od strane EPIA-e, kao ni za Hrvatsku.
solar energija
1Utorak, 31 Srpanj 2012 12:15
bobi
Dali mozda se zna koliki procenat ima Macedonija u proizvodnji eko el,energije od PV sistema

Pozdrav

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?