Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 16 VeljaÄŤa 2015 22:06

Nova studija IREC-a se fokusira na promjenu uloga potroša?a, elektroprivreda i regulatora unutar regulatornog okvira za proizvodnju elektri?ne energije.

IREC-ov (Me?udržavno vije?e za obnovljive izvore energije) izvještaj "Olakšavanje tranzicije prema više distribuiranom elektroenergetskom sustavu" daje jedinstveni pogled za olakšavanje te tranzicije te predlaže pet pristupa za državne regulatore elektroprivreda. Ti regulatori ?e prema IREC-u na kraju omogu?iti tranziciju kroz pravila i regulativu koja upravlja elektroenergetskim sustavom i elektroprivredama.

Moderna elektroenergetska mreža ?e omogu?iti priklju?ivanje više ?iste energije na mrežu što uklju?uje i distribuiranu proizvodnju. Ona tako?er mora omogu?iti integrirano planiranje resursa, dvosmjerni tok informacija i elektri?ne energije te pove?anu sigurnost, otpornost i dostupnost. Lakši razvoj prema takvom sustavu ?e biti mogu? ukoliko do?e do proaktivnih smislenih regulatornih reformi.

IREC stoga preporu?a regulatorima pet prakti?nih "puteva" koji uzimaju u obzir promjenu uloga i interese potroša?a i elektroprivreda:

1. Povrat troškova - regulatori bi mogli promijeniti okvir za dobivanje poticaja koji poti?e velike, kapitalne investicije prema poticajima za investicije koji poti?u razvoj distrbuiranih, dinami?nih, održivi elektroenergetskih sustava. Mehanizimi za postizanje tog cilja bi mogli biti prihodi povezani sa performansama i razdvajanje prihoda.

2. Dizajniranje cijena - ovo je jak alat koji reflektira alokaciju troškova potroša?ima, a koje donose regulatori i elektroprivrede. Oni tako?er mogu slati signale potroša?ima na koji na?in bi se trebali ponašati te bi stoga trebali biti transparentni. Jedan od na?ina je dati ve?i broj servisa, te stvoriti atraktivne ponude.

3. Strateško planiranje elektroprivreda - op?enito bi se isti trebao razvijati tokom vremena u skladu sa javnim interesom. Unato? tome regulatori bi trebali tražiti detaljnije strategije elektroprivreda ?ime bi se one potaknule da rade za interes potroša?a.

4. Pristup podacima - sa tehnološkim razvojem elektroprivrede dobivaju sve više podataka koje mogu promijeniti na?in upravljanja i razumijevanja samog sustava odnsno potroša?a. Ovakve informacije mogu biti zanimljive i tre?im stranama, kao i regulatorima i drugim tijelima koje nadziru rad i evoluciju mreže. Regulatori bi stoga morali razmisliti kako dopustiti pristup podacima mreže i potroša?a uz maksimalnu sigurnost podataka.

5. Pristup mreži - mnogi regulatori imaju iskustva s problemima kada tre?a strana dobije pristup elektronergetskoj mreži. Sa rastom distribuirane proizvodnje morati ?e se razviti novi na?ini razumijevanja tih problema. Efektivna integracija distribuirane proizvodnje u mrežu koja mora biti unaprije?ena na adekvatan na?in ?e biti važna komponenta politike.

Cijeli izvještaj na engleskom jeziku mogu?e je skinuti ovdje.

Tags:     irec      elektroprivreda      regulatorni okvir      elektri?na energija      distribuirana proizvodnja
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?